Kostnader som ersätts | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Vilka kostnader ersätter FPA?

En arbetsgivare kan ordna företagshälsovård genom att upphandla tjänsterna av välfärdsområdet eller privat serviceproducent eller ordna dem vid sin egen företagshälsovårdscentral. FPA ersätter en del av kostnaderna för ordnandet av tjänsterna. Om arbetsgivaren ordnar tjänsterna vid sin egen hälsovårdscentral grundar sig ersättningen på kostnaderna för att producera tjänsterna.

När företagshälsovården har köpts av välfärdsområdet eller en privat serviceproducent betraktas som godtagbara kostnader de avgifter och arvoden som tagits ut för tjänsterna och som motsvarar anläggnings- och driftskostnaderna för en egen företagshälsovårdscentral.

Tjänster som köpts av välfärdsområdet eller privat serviceproducent

Serviceproducenten tar ut av arbetsgivaren

  • arvoden enligt använd tid eller per besök för det arbete som utförts av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården
  • avgifter per åtgärd för laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar.

Serviceproducenten kan därutöver ta ut allmänna avgifter eller grundavgifter för kostnaderna för assisterande personal inom företagshälsovården och för kontorsarbete. Med de här avgifterna kan man inte täcka kostnader för företagsläkarnas, företagshälsovårdarnas eller de sakkunnigas verksamhet. FPA ersätter inte enbart allmänna avgifter om ingen egentlig företagshälsovårdsverksamhet som gett upphov till kostnader har förekommit under räkenskapsperioden.

Arbetsgivaren och serviceproducenten kan sinsemellan komma överens om faktureringspraxis. Oberoende av faktureringssättet ska företagshälsovårdsverksamheten specificeras i ansökan om ersättning. Man måste kunna ange verksamheten i form av avgifter och arvoden som tas ut enligt använd tid eller per besök eller undersökning.

För separat fakturerade poliklinik- eller expeditionsavgifter, institutionsavgifter, faktureringstillägg eller till exempel olika slags kommissions- eller serviceavgifter betalas inte ersättning. De ska alltså inte anges i ansökan.

En momsskyldig arbetsgivare kan dra av momsen i sin beskattning. Eftersom det inte betalas ersättning för momsens andel ska den sökande uppge priserna utan moms i sin ansökan om ersättning.

Tjänster som tillhandahållits på arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral

FPA ersätter arbetsgivare för kostnader i anslutning till anläggning och drift av en egen företagshälsovårdscentral.

Ersättningsgilla anläggningskostnader kan vara kostnader för

  • undersöknings-, vård- och kontorsutrustning
  • inventarier
  • data- och uppföljningssystem för företagshälsovården.

Kostnader som hänför sig till fastigheten är inte ersättningsgilla.

Dessutom ersätts skäliga kostnader för hälsovårdscentralens underhåll och drift, bland annat

  • lönekostnader för personal och lokalkostnader
  • kostnader för användning och underhåll av undersöknings-, vård- och kontorsutrustning och kontorsinventarier
  • kostnader för användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023