Från utlandet till Finland för att söka planerad vård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Från utlandet till Finland för att söka planerad vård

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om situationer där en person kommer från utlandet till Finland för att söka planerad vård.

En person kan resa från utlandet till Finland för att få planerad vård. Priset på den vård som ges beror på huruvida personen har förhandstillstånd eller inte.

Den offentliga hälso- och sjukvården är inte skyldig att ta emot personer från ett EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland som söker planerad vård i Finland utan förhandstillstånd.

Den som söker sig till Finland för planerad vård ska utreda möjligheterna att få vård hos den hälso- och sjukvårdsenhet där han eller hon önskar få vård.

Om en person söker vård vid en enhet inom den specialiserade sjukvården och han eller hon har en remiss från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, ska remissen godkännas om behovet av vård kan bedömas utifrån den.

Planerad vård med förhandstillstånd

Om ett annat land har beviljat en person förhandstillstånd (intyg S 2 eller E 112) för vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland, ska vården ordnas på samma grunder som för personer som är bosatta i Finland. Den offentliga hälso- och sjukvården tar ut samma klientavgift som av invånarna i välfärdsområdet. Det välfärdsområde som ansvarar för ordnandet av vården ansöker hos FPA om statlig ersättning för vårdkostnaderna. FPA betalar ersättning och fakturerar det land som beviljat förhandstillståndet för kostnaderna.

Om ett annat land har beviljat en person tillstånd att få vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland, ska vården ordnas på samma sätt och inom samma tid som för andra patienter. Den privata hälso- och sjukvården fakturerar patienten för alla kostnader för vården. Patienten kan söka ersättning i efterhand hos FPA eller i sitt hemland.

Planerad vård utan förhandstillstånd

Om en person kommer till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz för att anlita offentliga hälso- och sjukvårdstjänster utan förhandstillstånd ska vården ordnas på samma grunder som för personer som är bosatta i Finland, men personen ska faktureras för alla de kostnader som vården medför. Den offentliga hälso- och sjukvården är inte skyldig att ordna vård för personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland utan förhandstillstånd på samma grunder som för personer som är bosatta i Finland.

Ett välfärdsområde har möjlighet att för en viss tid begränsa mottagningen av patienter från andra länder, om begränsningen är nödvändig för att trygga hälso- och sjukvårdstjänster för välfärdsområdets invånare. Valvira, regionförvaltningsverket och Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska underrättas om att en begränsning införs.

Personer som är försäkrade i ett annat EU-land ska inom den privata hälso- och sjukvården erhålla tjänster på samma grunder som de som är bosatta i Finland. Den privata hälso- och sjukvården tar ut samma pris av de här personerna som av dem som är bosatta i Finland.

Läs mer