Från Finland till utlandet för att söka planerad vård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Från Finland till utlandet för att söka planerad vård

På den här sidan finns information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om situationer där en person reser från Finland till utlandet för att söka planerad vård.

En person kan resa från Finland till utlandet för att söka planerad vård med ett förhandstillstånd S2 som FPA beviljat eller utan förhandstillstånd. Förhandstillstånd kan beviljas för ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Om en person söker planerad vård med förhandstillstånd, begär FPA för avgörandet av ärendet ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården. Om den offentliga hälso- och sjukvården förordar beviljande av tillstånd, betalar FPA kostnaderna till det vårdgivande landet och fakturerar dem av den offentliga hälso- och sjukvården.

Om en person söker planerad vård utan förhandstillstånd, betalar personen först alla vårdkostnader själv och kan sedan i efterhand ansöka om ersättning hos FPA. Också i sådana fall begär FPA ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården. Om en person söker planerad vård utan förhandstillstånd i något annat land än EU- eller EES-länderna eller Schweiz, ersätter FPA inte de uppkomna vårdkostnaderna.

Planerad vård med förhandstillstånd

Om en person beviljas förhandstillstånd i Finland ska han eller hon betala samma klientavgift som de som bor i det vårdgivande landet betalar för motsvarande vård.

Om en person hos FPA ansöker om tillstånd att söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, begär FPA för avgörandet av ärendet ett utlåtande från den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt personens hemkommun.

Om personen saknar hemkommun begärs utlåtandet av HUS-sammanslutningen.

Den offentliga hälso- och sjukvården måste förorda beviljande av tillstånd om alla villkoren nedan uppfylls:

  • Vården är motiverad med beaktande av personens situation.
  • Den vård som personen ansökt om ingår i de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland.
  • Vården kan inte ordnas i Finland inom ramen för vårdgarantin. Läs mer om vårdgarantin (stm.fi).

Den offentliga hälso- och sjukvården ska lämna in ett utlåtande till FPA inom 21 dygn efter att den tagit emot begäran. Som bilaga till begäran om utlåtande finns anvisningar om lämnande av utlåtande och vilka uppgifter som ska framgå av utlåtandet.

FPA ger den sökande ett positivt eller negativt beslut utgående från utlåtandet från den offentliga hälso- och sjukvården.

Fakturering av vård som getts på basis av förhandstillstånd

När en person har fått vård på basis av förhandstillstånd betalar FPA kostnaderna till det land som gett vården. FPA fakturerar därefter det välfärdsområde som är huvudman för den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som gett utlåtandet för kostnaderna.

Om den offentliga hälso- och sjukvården inte lämnar ett utlåtande inom 21 dygn från det att begäran om utlåtande togs emot, och vården ingår i tjänsteutbudet inom den offentliga hälso- och sjukvården, beviljar FPA personen förhandstillstånd.

Om personen överklagar beslutet om förhandstillstånd begär FPA ett nytt utlåtande av samma hälso- och sjukvårdsenhet som gav ett utlåtande för personens ansökan.

Den offentliga hälso- och sjukvården har rätt att överklaga FPA:s beslut hos förvaltningsdomstolen.

Planerad vård utan förhandstillstånd

Om en person söker planerad vård utan förhandstillstånd i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien eller Nordirland kan FPA ersätta kostnaderna i efterhand. Personen betalar då först alla vårdkostnader själv. Personen kan få ersättning för vården från FPA om vården anses vara medicinskt nödvändig och ingår i den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i Finland. Dessutom ska den motsvara den vård som personen skulle få inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. 

Personen kan i efterhand söka ersättning för kostnaderna hos FPA med blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf). Kostnaderna ersätts till högst det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom den offentliga hälso- och sjukvården i personens eget välfärdsområde.

Från 1.1.2024 fakturerar FPA kostnaderna för den ersättning som betalats till personen hos det välfärdsområde som besvarat begäran om uppgifter om den vård som getts utomlands. Läs mer om begäran om uppgifter.

FPA utreder vid behov förutsättningarna för att bevilja förhandstillstånd också i samband med detta. FPA kan begära ett utlåtande från den enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården som bestäms enligt personens hemkommun. Om personen saknar hemkommun begärs utlåtandet av HUS-sammanslutningen.

Läs mer

Senast ändrad 6.3.2024