Villkor för beviljande av hyresgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Villkor för beviljande av hyresgaranti

FPA kan bevilja hyresgaranti om

 • hyresgästen har rätt till grundläggande utkomststöd
 • flytten till en ny bostad är motiverad
 • hyran för bostaden motsvarar den hyresnivå som är skälig i kommunen.

När är flytten är motiverad?

Flytten kan anses vara motiverad till exempel i följande fall:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • då man flyttar av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • vid bostadslöshet
 • vid risk för bostadslöshet
 • då man får en arbetsplats eller en studieplats på en annan ort
 • då man flyttar till en förmånligare bostad på grund av att den nuvarande hyran överskrider den hyresnivå som anses skälig i kommunen och FPA uppmanar en att flytta. Läs mer om utkomststöd och boendeutgifter (Privatpersoner).

När beviljas hyresgaranti inte?

FPA beviljar i regel inte hyresgaranti om orsaken till flytten är

 • bekvämlighetsskäl, till exempel egen bastu, gård, eller byte av stadsdel
 • hyresgästens önskan att flytta till en bostad som är dyrare än den hyresnivå som anses skälig inom kommunen
 • flytt till en annan ort, om inte orsaken till flytten är arbete eller studier.

Vad kan hyresgarantin ersätta?

Med hyresgarantin kan FPA ersätta hyresvärden för

 • obetalda hyror
 • obetalda avgifter för vatten, bilplats och bastu, om avgifterna nämns i hyresavtalet
 • avtalsvite, om hyresgästen sagt upp ett tidsbegränsat hyresavtal innan den angivna tiden har löpt eller hyresgästen sagt upp ett hyresavtal som gäller tills vidare
 • före det datum som enligt hyresavtalet är den första möjliga uppsägningstidpunkten
 • skada som uppkommit på grund av hävning av avtal
 • skador som hyresgästen eller en person som vistats i bostaden med hyresgästens tillstånd har orsakat på bostaden avsiktligt eller av oaktsamhet.
  • I dessa skador ingår inte normalt slitage på bostaden. Normalt slitage på bostaden är spår som normalt uppstår vid boende, t.ex. tavelkrokar eller fastsättning av en bokhylla på en vägg. Normalt slitage är också skador som orsakats av rökning, om inte rökning uttryckligen har förbjudits i hyresavtalet.
 • extra kostnader för slutstädning, om hyresgästen har försummat att göra en slutstädning i bostaden eller inte fört bort sina ägodelar
 • serieläggning av lås, om hyresgästen inte lämnar tillbaka alla nycklar som överlåtits honom eller henne under hyresförhållandet
 • myndighetskostnader på grund av vräkning (rättegångskostnader, verkställighetsavgift för vräkning vid utsökning).

Vad ersätter hyresgarantin inte?

Hyresgarantin ersätter inte

 • indirekta kostnader för hyresvärden, t.ex. resekostnader
 • skador på bostadslösöre
  • Med bostadslösöre avses lösöre som inte är en fast del av bostaden. Möbler är t.ex. bostadslösöre.
 • skador som orsakats av rökning, om inte rökning uttryckligen har förbjudits i hyresavtalet
 • skador som orsakats husbolaget eller annan tredje part

Hyresvärden kan inte komma överens med hyresgästen om att hyresgarantin används till exempel för betalning av den sista hyran. Hyresgästen svarar själv för hyresbetalningen under den tid då hyresförhållandet gäller.

Först när hyresavtalet upphört och hyresgästen flyttat ut ur bostaden kan man med hyresgarantin ersätta skador som hyresgästen orsakat.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?