Boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja utkomststöd för boendeutgifterna för en bostad som är belägen i Finland. För boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd finns maximigränser som har fastställts enligt kommun.

Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger normen. Lagändringen träder i kraft 1.4.2024.

Läs mer

Som boendeutgifter kan beaktas

 • i hyresbostäder:
  • hyra
  • vattenavgifter och uppvärmningskostnader (t.ex. eluppvärmning) som betalas separat
  • bastuavgift
 • i ägarbostäder (aktielägenhet):
  • skötselvederlag, extra vederlag och arrendevederlag
  • den andel av kapital- eller finansieringsvederlaget som används för att täcka ränteutgifterna för bolagslån
  • separata vattenavgifter och uppvärmningskostnader
  • bastuavgift
  • räntor på ett personligt bostadslån, om lånet har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad
 • i ägarbostäder (egnahemshus):
  • nödvändiga underhållsutgifter, dvs. uppvärmningskostnader, vattenavgifter och fastighetsspecifika utgifter (t.ex. avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt samt tomtarrende)
  • räntor på personliga bostadslån, om lånen har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad
 • i delägarbostäder:
  • hyra
  • uppvärmningskostnader och vattenavgifter som betalas separat
  • bastuavgift
 • i bostadsrättsbostäder:
  • bruksvederlag
  • uppvärmningskostnader och vattenavgifter som betalas separat
  • bastuavgift
  • räntor på personliga bostadslån, om lånen har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad.

Som boendeutgifter kan också följande utgifter godkännas till skäligt belopp

Som boendeutgifter godkänns till exempel inte

 • avgifter för tvättstuga (ingår i grunddelen)
 • avgifter för bilplats (om inte bilplats behövs av hälsoskäl)
 • utgifter som gäller hushållsmaskiner och möbler. För den här typen av utgifter kan man ansöka om kompletterande utkomststöd hos kommunen.
 • den andel av kapital- eller finansieringsvederlaget som används för att amortera bolagslån
 • räntor på lån som har tagits för att betala en delbetalning som berättigar till delägande.

Du ska vid behov kunna visa upp en utredning över boendeutgifterna. Boendeutgifterna beaktas till skäligt belopp upp till de kommunspecifika gränserna.

Gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun

I utkomststödet finns fastställt hur stora boendeutgifter FPA kan godta i olika kommuner. Gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun bedöms på samma grunder för såväl ägarbostäder som hyresbostäder.

Om boendeutgifterna överstiger gränsbeloppet för kommunen

 lagen fastställs på vilka särskilda grunder utkomstöd kan beviljas för boendeutgifter som överstiger gränsbeloppet för kommunen. Om din bostad är dyrare än gränsbeloppet för kommunen och du inte har en i lagen fastställd särskild grund för att bo i en dyrare bostad, råder vi dig att söka en förmånligare bostad inom tre månader.

Särskilda grunder för att få utkomststöd för boendeutgifter som överstiger gränsbeloppet för kommunen är till exempel

 • stödtagarens eller en familjemedlems höga ålder eller svaga hälsotillstånd
 • en umgängesförälders behov av ökat utrymme för besök av barnen
 • ett barn som har behov av särskilt stöd; det är för barnets bästa att ha kvar sin plats i den nuvarande småbarnspedagogiken eller skolan.

Stödtagare ska alltid lämna in en utredning om de särskilda grunderna (t.ex. en utredning om hälsotillståndet eller en utredning som en yrkesutbildad person inom socialvården gjort om stödtagarens aktuella situation).

Som särskild grund godtas inte längre att det på orten inte finns en sådan bostad där boendeutgifterna ligger inom de gränser som fastställts för kommunen. Stödtagaren ska kunna visa att hen har sökt en förmånligare bostad på alla de sätt som hen har till sitt förfogande. Om man trots aktiva försök inte lyckas hitta en förmånligare bostad inom tre månader kan den utsatta tiden förlängas.

Om stödtagaren inte flyttar till en förmånligare bostad inom den utsatta tiden, beaktas boendeutgifterna i fortsättningen enligt gränsbeloppet för kommunen. Stödtagaren behöver alltså inte flytta ut från den nuvarande bostaden, men efter den utsatta tiden måste hen själv betala den del av boendeutgifterna som överstiger gränsbeloppet för kommunen.

Gör så här om du har fått en uppmaning att söka en förmånligare bostad

 • Börja genast leta efter en förmånligare bostad och var aktiv i ditt bostadssökande. Lämna in utredningar om bostadssökandet till FPA. Du ser vilka utredningar som behövs på det beslut som du har fått.
 • Sök enbart bostäder där hyran är lägre än gränsen för godtagbara boendeutgifter i kommunen. Avgränsa inte din sökning till exempel enligt bostadsområde eller bostadens storlek eller egenskaper.
 • Ansök om en förmånligare bostad hos kommunens hyreshusbolag och dessutom hos större hyresvärdar och privata hyresvärdar på orten. Om du behöver hjälp med att hitta en förmånligare bostad kan du kontakta en boenderådgivning som din hemkommun eller någon annan instans erbjuder.
 • Om du har utkomststöd från FPA kan du få stöd för flyttkostnader och hyresgaranti för den nya bostaden, om hyran inte överskrider gränsbeloppet för kommunen.
 • Om du inte flyttar till en förmånligare bostad inom den utsatta tiden beaktar vi i fortsättningen dina boendeutgifter enligt gränsbeloppet för kommunen. Du behöver alltså inte flytta ut från din nuvarande bostad, men efter den utsatta tiden måste du själv betala den del av boendeutgifterna som överstiger gränsbeloppet för kommunen.
 • Om du har svårigheter att klara vardagen eller befinner dig i en besvärlig livssituation uppmanar vi dig att kontakta socialbyrån i ditt välfärdsområde. Vid behov kan du också söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos socialbyrån.
 • Du kan alltid kontakta FPA om du har frågor om våra förmåner eller om du vill diskutera din situation. Vi kan också ordna ett samtal tillsammans med en sakkunnig vid välfärdsområdets socialservice.

Fördelningen av boendekostnaderna då flera familjer bor i samma bostad

I samma bostad kan det bo personer som hör till olika familjer. Om varje hyresgäst har ett eget hyresavtal beaktas den hyra som man avtalat om i hyresavtalet som boendeutgift för den som ansöker om utkomststöd, om kostnaderna är skäliga.

Hyresgästerna kan också ha ett gemensamt hyresavtal fastän de hör till olika familjer med utkomststöd. Då delas hyran och övriga boendeutgifter i lika stora delar mellan de personer som bor i bostaden. Om hushållet, dvs. de personer som stadigvarande bor i samma bostad, har beviljats bostadsbidrag, fördelas bostadsbidraget som inkomst mellan dem som bor i bostaden.

Om de som ansöker om utkomststöd önskar att boendeutgifterna fördelas på något annat sätt, ska de lämna in en utredning om detta till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 19.4.2024