Boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för boendeutgifterna för en bostad som är belägen i Finland. FPA har per kommun fastställt beloppen för de boendeutgifter som kan anses vara skäliga. Läs mer om de gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun.

Du måste vid behov kunna visa upp en utredning över dina boendeutgifter.

Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger normen. Lagändringen träder i kraft 1.4.2024.

Läs mer

Som boendeutgifter kan beaktas:

 • i hyresbostäder:
  • hyra
  • vattenavgifter och uppvärmningskostnader (t.ex. eluppvärmning) som betalas separat
 • i ägarbostäder (aktielägenhet):
  • skötselvederlag, extra vederlag och arrendevederlag
  • den andel av kapital- eller finansieringsvederlaget som används för att täcka ränteutgifterna för bolagslån
  • separata uppvärmningskostnader
  • räntor på ett personligt bostadslån, om lånet har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad
 • i ägarbostäder (egnahemshus):
  • nödvändiga underhållsutgifter: uppvärmningskostnader, vattenavgifter och fastighetsspecifika utgifter (t.ex. avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt samt tomtarrende)
  • räntor på ett personligt bostadslån, om lånet har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad
 • i en delägarbostad:
  • hyra
  • uppvärmningskostnader och vattenavgifter som betalas separat
 • i en bostadsrättbostad:
  • bruksvederlag
  • uppvärmningskostnader och vattenavgifter som betalas separat
  • räntor på personliga bostadslån.

Som boendeutgifter kan också följande utgifter godkännas till skäligt belopp:

Som boendeutgifter godkänns till exempel inte:

 • avgifter för tvättstuga (ingår i grunddelen)
 • avgifter för bilplats (om inte bilplats behövs av hälsoskäl)
 • utgifter som gäller hushållsmaskiner och möbler. För den här typen av utgifter kan man ansöka om kompletterande utkomststöd hos kommunen
 • den andel av kapital- eller finansieringsvederlaget som används för amortering av bolagslån
 • räntor på lån som tagits för att betala en delbetalning som berättigar till delägande.

Om kundens utgifter för hushållsel eller uppvärmning är stora på grund av det höga elpriset, godkänner FPA i regel utgifterna i sin helhet. Detta förutsätter att elförbrukningen enligt elräkningen motsvarar normal förbrukning.

Skäliga boendeutgifter

FPA godkänner boendeutgifterna till faktiska belopp, förutsatt att beloppen inte kan anses vara oskäliga. Vid bedömningen av huruvida boendeutgifterna är skäliga beaktas följande:

 • familjens storlek
 • den sökandes eller familjens behov i fråga om bostaden samt livssituation (specialbehov etc.)
 • de boendeutgifter som anses vara skäliga i kommunen i fråga
 • de totala boendeutgifterna (hyra eller vederlag samt uppvärmning och i egnahemshus underhållskostnader för egnahemshus).

I de totala boendeutgifterna beaktas dock inte avgifter för hushållselektricitet, hemförsäkring eller vatten. Huruvida de här utgifterna är skäliga bedöms separat.

Gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun

FPA har per kommun fastställt beloppen för de boendeutgifter som kan anses vara skäliga. Om utgifterna är större än vad som motsvarar den allmänna prisnivån i kommunen i fråga och om utgifterna inte kan anses vara nödvändiga, kan det hända att det belopp som ska beaktas måste sänkas till en nivå som motsvarar den allmänna prisnivån i kommunen. Vad som anses vara skäliga boendeutgifter bedöms på samma grunder för såväl ägarbostäder som hyresbostäder.

Om dina totala boendeutgifter överstiger de gränser som fastställts kommunvis, kan du bli ombedd att söka en förmånligare bostad. Ta kontakt med dem som erbjuder hyresbostäder i din hemkommun och ställ dig i kommunens bostadskö. När du söker en hyresbostad får du inte ange några omotiverade villkor (t.ex. vad gäller bostadsområde eller bekvämligheter). Du måste också söka en hyresbostad hos de privata aktörer som erbjuder hyresbostäder. Du har i regel 3 månader på dig att hitta en förmånligare bostad. Till dess beaktar FPA boendeutgifterna enligt de faktiska beloppen.

FPA kan även fortsättningsvis beakta utgifterna till faktiska belopp, om de utredningar som du lämnat in visar att det inte kan erbjudas en bostad med skäliga boendeutgifter på orten i fråga. FPA kan beakta utgifterna till faktiska belopp också i sådana fall där det finns särskilda och motiverade grunder för kostnader som är högre än den skäliga nivån. En särskild grund kan till exempel vara en umgängesförälders behov av utrymme då han eller hon har sitt barn hos sig, samt olika faktorer som hänför sig till hälsotillståndet. En utredning om de särskilda grunderna ska alltid lämnas in (t.ex. en utredning om hälsotillståndet eller en utredning som en yrkesutbildad person inom socialvården gjort om den aktuella situationen).

Om det till familjen hör en person med funktionsnedsättning som på grund av olika hjälpmedel eller en vårdare har ett särskilt stort behov av utrymme, kan boendeutgifterna beaktas som om ytterligare en person hörde till familjen.

Fördelningen av boendekostnaderna då flera familjer bor i samma hushåll

Enligt de bestämmelser som gäller utkomststödet kan personer som bor i samma bostad anses höra till olika familjer. Om varje hyresgäst har ett eget hyresavtal kommer den hyra som man avtalat om i hyresavtalet att beaktas som utgift för den som söker utkomststöd, om kostnaderna är skäliga. Som inkomst beaktas det allmänna bostadsbidrag som beviljats den sökande.

Om personer som hör till olika utkomststödsfamiljer har ett gemensamt hyresavtal delas hyran och övriga boendeutgifter i lika stora delar mellan de personer som bor i bostaden. Det allmänna bostadsbidrag som har beviljats hushållet fördelas enligt antalet personer (vuxna och barn) som bor i bostaden. Om de sökande ändå uppger att boendeutgifterna fördelas på något annat sätt, ska de lämna in en utredning om detta till FPA. Utgående från utredningen kan boendeutgifterna beaktas också enligt de faktiska kostnaderna.

Läs mer

Senast ändrad 23.1.2024

Vad tycker du om sidan?