Utbetalning av stöd till hyresvärden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utbetalning av stöd till hyresvärden

FPA kan för boendekostnader bevilja allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare eller grundläggande utkomststöd. 

FPA kan betala en förmån som beviljats hyresgästen till hyresvärden, om hyresgästen har gett FPA fullmakt eller om hyresgästen försummar att betala hyran. FPA kan inte betala förmånen till hyresvärden enbart utifrån ett omnämnande i hyresavtalet. 

FPA kan inte påverka vilken dag hyran ska betalas. Villkoren för hyresförhållandet, till exempel betalningsdagen för hyran, anges i hyresavtalet. Avtalsparter är hyresvärden och hyresgästen.

Allmänt bostadsbidrag och bostadsbidrag för pensionstagare

FPA kan bevilja allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare till hyrestagaren. Vilket bostadsbidrag som kommer i fråga beror på kundens livssituation.

Bostadsbidraget kan betalas till hyresvärden om hyresgästen gett FPA fullmakt. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan eller separat. 

Bostadsbidraget kan också betalas direkt till hyresvärden om hyresgästen har låtit bli att betala hyran helt eller delvis minst 2 månader i följd

Läs mer om

Grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand om personens inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Man kan få grundläggande utkomststöd för boendeutgifter. Dessutom kan man få grundläggande utkomststöd även om man av någon anledning inte får allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare.

FPA kan betala grundläggande utkomststöd som beviljats för boendeutgifter till hyresvärden om det är fråga om en hyresbostad eller bostadsrättsbostad.

Grundläggande utkomststöd som har beviljats för boendeutgifter kan betalas till hyresvärden utifrån en fullmakt som hyresgästen har gett FPA. Hyresgästen kan ge fullmakten i sin ansökan eller separat. 

Stödet kan betalas till hyresvärden också om hyresgästen har låtit bli att betala hyran delvis eller helt under en (1) månad i sitt nuvarande eller ett tidigare hyresförhållande. FPA hör kunden innan stödet börjar betalas till hyresvärden.

Läs mer om godtagbara boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet (Privatpersoner).

Uppgifter om hyresvärden för utbetalning av stöd

FPA behöver uppgifter om hyresvärden för att kunna betala ut förmåner. FPA begär uppgifterna vid behov.

Om hyresvärdens adress eller kontonummer ändras, ska hyresvärden själv meddela uppgifterna till FPA.
Du kan lämna uppgifterna i e-tjänsten.

För att logga in behöver du 

  • ett verktyg för stark autentisering
  • Suomi.fi-fullmakten Realisering av hyresgaranti, om du representerar en organisation eller ett företag.

Alternativt kan du ange uppgifterna på en blankett. 

Meddelande om förändringar som inverkar på bostadsbidragen

Om bostadsbidraget betalas till hyresvärden och hyresgästen flyttar ut ska hyresvärden anmäla detta till FPA. 

Om hyresgästen flyttar innan hyresavtalet har löpt ut behöver hyresvärden inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats ut för hyresavtalets giltighetstid. Å andra sidan har hyresvärden inte rätt till bostadsbidraget efter att hyresgästen flyttat ut, om hyresavtalet har sagts upp och hyresvärden kan anses känna till att hyresgästen har flyttat. 

Hyresvärden kan inte använda det bostadsbidrag som har betalats efter flytten till att exempelvis kvitta obetalda hyror, utan bidraget måste betalas tillbaka till FPA.

Hyresvärden behöver inte betala tillbaka det bostadsbidrag som betalats för den föregående bostaden om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd. Hyresvärden behöver då inte meddela FPA separat om flytten. 

Hyresvärden ska ändå betala tillbaka bostadsbidraget till FPA om hyresgästen inte ansöker om bostadsbidrag för den nya bostaden eller om hyresgästen i fortsättningen vill att bostadsbidraget betalas till honom eller henne själv. I sådana fall ber FPA hyresvärden betala tillbaka bostadsbidraget.

Det är viktigt att hyresvärden meddelar FPA om hyresvärden säljer den uthyrda bostaden eller om äganderätten till bostaden överförs på något annat sätt. I en sådan situation behöver FPA uppgifter på alla de personer som bor i den sålda bostaden och vars bostadsbidrag betalas till hyresvärden. 

FPA kan på hyresvärdens begäran börja betala bostadsbidraget direkt till hyresvärden om hyresgästen har låtit bli att betala hyran helt eller delvis minst två månader i följd. Innan betalningen överförs kontaktar FPA bidragstagaren, och det kan därför ta en till två månader innan bidraget betalas till hyresvärden.

Hyresgästen eller hyresvärden ska meddela FPA förändringar som inverkar på bostadsbidraget. Om förändringar inte meddelas kan det hända att FPA betalar ut bostadsbidrag utan grund eller till fel belopp.

Om hyresgästen har flyttat ut ur bostaden och utbetalningen av bostadsbidrag har fortsatt efter flytten ber FPA hyresvärden betala tillbaka det felaktigt utbetalda bidraget.

Om hyresvärden trots FPA:s begäran inte betalar tillbaka bidraget kan FPA återkräva bidraget av hyresvärden. Ett separat beslut meddelas om återkravet. Om hyresvärden inte inom utsatt tid betalar tillbaka det belopp som återkrävs enligt beslutet om återkrav, överförs indrivningen till utsökningsmyndigheten.

FPA får en officiell dödsfallsanmälan från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i regel inom cirka en vecka efter dödsfallet. FPA kan betala bostadsbidrag ännu för den månad då hyresgästen dött. Hyresvärden ska dock meddela FPA att hyresgästen har dött. 

Meddela förändringar till FPA

Du kan meddela förändringar genom att 

På myndighetslinjen får du rådgivning i alla frågor som gäller utbetalning av förmåner, återbetalning av förmåner eller lämnande av uppgifter om hyresvärden.

Ge inte numret till myndighetslinjen till hyresgästen. Vi betjänar hyresgästerna per telefon på servicenumret för boende (Privatpersoner).

Läs mer

Senast ändrad 19.3.2024