Grundläggande utkomststöd för hyresgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd för hyresgaranti

FPA kan utifrån en ansökan från hyresgästen bevilja grundläggande utkomststöd för hyresgarantin. Läs mer om hyresgaranti i samband med grundläggande utkomststöd (Privatpersoner)

Hyresgaranti beviljas i form av en betalningsförbindelse. Betalningsförbindelsen är bostadsspecifik och gäller samma tid som hyresavtalet.

Den hyresgaranti som FPA beviljar motsvarar i regel hyran för två månader. FPA kan av grundad anledning bevilja hyresgaranti för tre månader, till exempel om det finns en risk för bostadslöshet.

Då FPA beviljar hyresgaranti förbinder sig FPA att ersätta hyresvärden för skada om den hyresgäst som får grundläggande utkomststöd inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet.

Om hyresvärden vill använda hyresgarantin för att ersätta skador ska hyresvärden ansöka om realisering av hyresgarantin hos FPA. I sin ansökan ska hyresvärden motivera varför den ansöker om realisering av garantin.

Beviljande av hyresgaranti

FPA kan bevilja en hyresgäst hyresgaranti om

Flytten kan anses vara motiverad till exempel i följande fall:

 • vid skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör
 • då man flyttar av hälsoskäl
 • då familjens storlek förändras
 • vid bostadslöshet
 • vid risk för bostadslöshet
 • då man får en arbetsplats eller en studieplats på en annan ort
 • då man flyttar till en förmånligare bostad på grund av att den nuvarande hyran överskrider den hyresnivå som anses skälig i kommunen och FPA uppmanar en att flytta. Läs mer om utkomststöd och boendeutgifter (Privatpersoner).

FPA beviljar i regel inte hyresgaranti om orsaken till flytten är

 • bekvämlighetsskäl, till exempel egen bastu, gård eller byte av stadsdel
 • hyresgästens önskan att flytta till en bostad som är dyrare än den hyresnivå som anses skälig inom kommunen
 • flytt till en annan ort, om inte orsaken till flytten är arbete eller studier.

Med hyresgarantin kan FPA ersätta hyresvärden för

 • obetalda hyror
 • obetalda avgifter för vatten, bilplats och bastu, om avgifterna nämns i hyresavtalet
 • avtalsvite, om hyresgästen har sagt upp ett tidsbegränsat hyresavtal innan den angivna tiden har löpt ut eller om hyresgästen har sagt upp ett hyresavtal som gäller tills vidare före det datum som enligt hyresavtalet är den första möjliga uppsägningstidpunkten
 • skada som har uppkommit på grund av hävning av avtal
 • skador som hyresgästen eller en person som har vistats i bostaden med hyresgästens tillstånd har orsakat på bostaden avsiktligt eller av oaktsamhet
  • I dessa skador ingår inte normalt slitage på bostaden. Normalt slitage på bostaden är spår som normalt uppstår vid boende, t.ex. att man har satt fast tavelkrokar eller en bokhylla i en vägg. Normalt slitage är också skador som orsakats av rökning, om inte rökning uttryckligen har förbjudits i hyresavtalet.
 • extra kostnader för slutstädning, om hyresgästen har försummat att göra en slutstädning i bostaden eller inte fört bort sina ägodelar
 • serieläggning av lås, om hyresgästen inte lämnar tillbaka alla nycklar som hen har fått under hyresförhållandet
 • myndighetskostnader på grund av vräkning (rättegångskostnader, verkställighetsavgift för vräkning vid utsökning).

Hyresgarantin ersätter inte

 • indirekta kostnader för hyresvärden, t.ex. resekostnader
 • skador på bostadslösöre
  • Med bostadslösöre avses lösöre som inte är en fast del av bostaden. Till exempel möbler är bostadslösöre.
 • skador som orsakats av rökning, om inte rökning uttryckligen har förbjudits i hyresavtalet
 • skador som orsakats husbolaget eller annan tredje part.

Hyresvärden kan inte komma överens med hyresgästen om att hyresgarantin används till exempel för betalning av den sista hyran. Hyresgästen svarar själv för hyresbetalningen under den tid då hyresförhållandet gäller.

Först när hyresavtalet upphört och hyresgästen flyttat ut ur bostaden kan man med hyresgarantin ersätta skador som hyresgästen orsakat.

Ansökan om hyresgaranti

När hyresgästen ansöker om hyresgaranti hos FPA ska hyresvärden se till hyresavtalet innehåller de uppgifter som behövs för att FPA ska kunna bevilja garantin. Om hyresavtal ännu inte har ingåtts kan uppgifterna anges i ett erbjudande om hyresbostad.

För att FPA ska kunna bevilja hyresgaranti ska hyresvärden se till att följande uppgifter finns i hyresavtalet eller i erbjudandet om hyresbostad:

 • hyresbostadens adress
 • hyresgästens eller hyresgästernas namn
 • hyresvärdens namn
 • hyresbeloppet
 • tiden för vilken hyresavtalet har gjorts upp
 • hyresgarantibeloppet.

FPA skickar beslutet om hyresgaranti och betalningsförbindelsen för hyresgarantin till hyresgästen. Hyresvärden får betalningsförbindelsen av hyresgästen.

På hyresgästens begäran kan FPA skicka betalningsförbindelsen direkt till hyresvärden till exempel som skyddad e-post.Hyresgästen ska be om detta i sin ansökan och meddela FPA hyresvärdens e-postadress.

Om hyresgästen inte lämnar in betalningsförbindelsen till hyresvärden ska hyresvärden i första hand kontakta hyresgästen och be att få den.

Meddela förändringar

Om hyresgästens eller hyresvärdens situation förändras ska FPA informeras om det. Förändringar kan inverka på hyresgarantin och dess giltighetstid.

Hyresgästen ska ansöka om hyresgaranti på nytt om ett tidsbundet hyresavtal går ut och hen fortsätter att bo i samma bostad med ett nytt avtal. Ansökan ska lämnas in till FPA senast en (1) månad från att det tidigare hyresavtalet har upphört. Ett avtal om förlängning eller ett erbjudande om förlängt avtal ska bifogas ansökan. För att FPA ska kunna bevilja fortsatt hyresgaranti ska kunden ha rätt till grundläggande utkomststöd.

Om hyresförhållandet fortsätter och en ny hyresgaranti beviljas för bostaden, makuleras den tidigare betalningsförbindelsen. Den nya betalningsförbindelsen täcker också skador som hänför sig till den tid då den tidigare betalningsförbindelsen gällde. Hyresvärden kan använda hyresgarantin först när hyresförhållandet upphör och hyresgästen flyttar ut.

Om hyresgästen flyttar till en annan bostad som ägs av samma hyresvärd upphör den hyresgaranti som FPA beviljat för den gamla bostaden att gälla. Då ska hyresgästen ansöka om en ny hyresgaranti.

Hyresgästen behöver inte ansöka om ny hyresgaranti om bostaden byter ägare och det gällande hyresavtalet övergår på den nya ägaren som sådant.

Om hyresvärden och hyresgästen ingår ett nytt hyresavtal eller om villkoren i hyresförhållandet ändras, måste hyresgästen ansöka om en ny hyresgaranti hos FPA utifrån de nya uppgifterna.

Om hyresvärdens adress eller kontonummer ändras, ska hyresvärden själv meddela uppgifterna till FPA. 
Du kan lämna uppgifterna i e-tjänsten.

För att logga in behöver du

 • ett verktyg för stark autentisering
 • Suomi.fi-fullmakten Realisering av hyresgaranti, om du representerar en organisation eller ett företag.

Alternativt kan du ange uppgifterna på en blankett.

Realisering av hyresgaranti

Hyresvärden kan i vissa situationer ansöka om att hyresgarantin betalas till hyresvärden.

Hyresvärden ska lämna in sin ansökan senast inom tre månader efter att hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut. Ansökan kan kompletteras och preciseras under de följande tre månaderna.

FPA behöver följande uppgifter för handläggningen av ansökan:

 • beloppet av den ersättning som söks
 • grunderna för ersättningen
 • datum när hyresavtalet upphör
 • datum när hyresgästen flyttar ut.

Du kan ansöka om realisering av hyresgaranti i e-tjänsten för hyresvärdar.

 • Logga in. För inloggning behöver du 
 • Fyll i ansökan.
 • Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan.

Du kan också ansöka om realisering av hyresgarantin med en blankett.

Bifoga till din ansökan

 • en kopia av hyresavtalet, om avtalet inte finns hos FPA sedan tidigare
 • meddelande om uppsägning eller hävning av hyresavtalet eller tingsrättens vräkningsdom
 • vid vräkning; kvitton från tingsrätten eller utsökningsverket
 • ett nytt hyresavtal, om du har ingått ett nytt hyresförhållande med samma hyresgäst.

Om du ansöker om ersättning för skador eller kostnader för slutstädning ska du också bifoga

 • en tillförlitlig utredning över skadorna (till exempel fotografier eller en granskningsrapport som gjorts upp av disponenten eller en utomstående aktör)
 • en tillförlitlig utredning över att bostaden lämnats ostädad (till exempel fotografier eller en granskningsrapport som gjorts upp av disponenten eller en utomstående aktör)
 • räkningar eller kvitton över reparationer, arbetstimmar och material.

Om du ansöker om ersättning för serieläggning av lås ska du bifoga ett kvitto över serieläggningen.

FPA hör hyresgästen om de omständigheter som framförts i yrkandet om realisering och hyresgästen ges en möjlighet att framföra sin egen åsikt i ärendet.

FPA skickar ett meddelande till hyresvärden om huruvida ersättning betalas eller inte. Om ersättning inte betalas motiveras detta i meddelandet. FPA kan betala ersättning till hyresvärden högst till det belopp som hyresgästen beviljats i hyresgaranti.

Om hyresvärden och FPA har olika åsikt om huruvida förutsättningarna för utbetalning av hyresgarantin uppfylls, avgörs ärendet i sista hand i den tingsrätt i vars domkrets hyresbostaden ligger.

Läs mer