Så här realiserar hyresvärden hyresgarantin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här realiserar hyresvärden hyresgarantin

Om du vill realisera en hyresgaranti som FPA beviljat din hyresgäst ska du lämna in ett yrkande om realisering med motiveringar.

Fyll i realiseringsyrkandet och lägg till bilagor

Fyll i blanketten Yrkande på realisering av hyresgaranti TO7r (pdf). På blanketten ska du ange

 • beloppet av den ersättning som yrkas
 • grunderna för ersättningsyrkandet
 • datum när hyresavtalet upphör
 • datum när hyresgästen flyttar ut.

Till realiseringsyrkandet ska du bifoga

 • en kopia av hyresavtalet, om avtalet inte finns hos FPA sedan tidigare
 • meddelande om uppsägning eller hävning av hyresavtalet eller tingsrättens vräkningsdom
 • vid vräkning; kvitton från tingsrätten eller utsökningsverket
 • nytt hyresavtal som ingåtts med samma hyresgäst.

Om du ansöker om ersättning för skador eller kostnader för slutstädning ska du också bifoga

 • en tillförlitlig utredning över skadorna (till exempel fotografier eller en granskningsrapport som gjorts upp av disponenten eller en utomstående aktör)
 • en tillförlitlig utredning över att bostaden lämnats ostädad (till exempel fotografier eller en granskningsrapport som gjorts upp av disponenten eller en utomstående aktör)
 • räkningar eller kvitton över reparationer, arbetstimmar och material.

Om du ansöker om ersättning för serieläggning av lås ska du bifoga ett kvitto över serieläggningen.

Skicka realiseringsyrkandet

Lämna in yrkandet om realisering till FPA senast inom 3 månader efter att hyresförhållandet har upphört och hyresgästen har flyttat ut. Du kan komplettera och precisera yrkandet under de följande 3 månaderna.

Skicka in yrkandet och bilagorna till adressen

Folkpensionsanstalten, PB 10,
00056 FPA

Alternativt kan du skicka in yrkandet och bilagorna med skyddad e-post. Gör så här:

 1. Skicka skyddad e-post till försäkringsdistriktet enligt följande:
  • södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • östra försäkringsdistriktet: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Om du vill ha en kvittering på att FPA har tagit emot ditt meddelande ska du i meddelandet be att få en bekräftelse på att yrkandet tagits emot.

Realiseringsyrkandet kan inte skickas i e-tjänsten MittFPA.

FPA hör hyresgästen om de omständigheter som framförts i yrkandet om realisering och hyresgästen ges en möjlighet att framföra sin egen åsikt i ärendet.

FPA skickar ett meddelande till hyresvärden om huruvida ersättning betalas eller inte. Om ersättning inte betalas motiveras detta i meddelandet. FPA kan betala ersättning till hyresvärden högst till det belopp som hyresgästen beviljats i hyresgaranti.

Om hyresvärden och FPA har olika åsikt om huruvida förutsättningarna för utbetalning av hyresgarantin uppfylls, avgörs ärendet i sista hand i den tingsrätt i vars domkrets hyresbostaden ligger.

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?