Specialersättning för läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Specialersättning

Specialersättning betalas på preparatets pris eller referenspris i två olika ersättningsklasser:

  • Den högre specialersättningen är 100 % av den andel som överstiger den läkemedelsspecifika självrisken eller den avvikande läkemedelsspecifika självrisken.
    • Kundens ersättningsnummer börjar med siffran 1.
  • Den lägre specialersättningen är 65 %.
    • Kundens ersättningsnummer börjar med siffran 2.

Om det av receptet klart framgår att ett preparat har ordinerats för behandling av en annan sjukdom än den som kunden har specialersättningsrätt för, är preparatet inte specialersättningsgillt för kunden. Då kan du lämna ut preparatet med grundersättning.

Du kan kontrollera de specialersättningsgilla läkemedlen och läkemedelspreparaten på basis av ersättningsklass eller ersättningsnummer i FPA:s söktjänst för läkemedel. Via länkarna i söktjänsten kan du vid behov kontrollera villkoren för beviljande av ett visst ersättningsnummer.

Ett ersättningsnummer kan omfatta flera sjukdomar

Kunden har ersättningsnummer 202, som ofta uppfattas som specialersättningsnummer enbart för läkemedelspreparat som används vid reumatiska sjukdomar. Av villkoren för beviljande av ersättningsnumret framgår dock att ersättningsnummer 202 också gäller vid andra bindvävssjukdomar. Exempelvis är ett läkemedelspreparat som innehåller ursodeoxicholsyra och som används vid behandlingen av levercirros ersättningsgillt på basis av ersättningsnummer 202. Du kan bevilja kunden lägre specialersättning också på basis av indikationen ”för behandling av levercirros”.

Motsvarar indikationen ersättningsnumret?

Kunden har rätt till specialersättning för preparat som används vid bronkialastma (203). Läkaren förskriver kortikoid ”för behandling av reumatism (202)”. Du kan bevilja kunden endast grundersättning.

Indikation har inte angetts på receptet.

Preparatet är specialersättningsgillt på basis av ersättningsnummer 202 och 109. Kunden har ersättningsnummer 202. Du kan bevilja kunden lägre specialersättning på basis av ersättningsnummer 202.

Vad tycker du om sidan?