Ansökan om rätt till studiestöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om rätt till studiestöd

På den här sidan finns information för privata läroanstalter om hur man ansöker om rätt till studiestöd.

Läroanstalten får inte marknadsföra sin utbildning som berättigande till studiestöd förrän rätten till studiestöd har beviljats.

Så här ansöker läroanstalten om rätt till studiestöd för utbildning som den ordnar

Skicka ansökan och bilagorna till FPA i god tid innan utbildningen börjar. Gör och skicka ansökan så här:

 1. Skriv en fritt formulerad ansökan.
 2. Bifoga följande bilagor:
  • utbildningens läroplan, där utbildningens innehåll, omfattning, längd och tider för lov framgår
  • en utredning över utbildningens undervisande personal (utbildning, arbetserfarenhet och pedagogisk kompetens)
  • en utredning över hur läroanstaltens administration och verksamhet är ordnad
  • de senaste reviderade bokslutsuppgifterna (även revisorns utlåtande) och verksamhetsberättelsen.

   Om läroanstalten inte har gjort upp någon verksamhetsberättelse i samband med bokslutet ska du till ansökan foga en fritt formulerad utredning över verksamheten under föregående räkenskapsperiod. Om läroanstalten inte har något bokslut går det också bra med någon annan utredning av läroanstaltens ekonomiska situation och dess verksamhet.
 3. Du kan därtill lämna in andra utredningar som stöd för ansökan. Om FPA redan tidigare har beviljat läroanstalten rätt till studiestöd för någon utbildning räcker det i allmänhet att man lämnar in utbildningens läroplan och en utredning över den undervisande personalen vid utbildningen.
 4. Skicka in ansökan med bilagor till adressen
  FPA, Registratorskontoret
  PB 450
  00056 FPA

Alternativt kan ansökan och bilagorna skickas per e-post till adressen kirjaamo@kela.fi. Använd vid behov skyddad e-post.

 • Namnge e-postmeddelandet med läroanstaltens namn och ämnet för meddelandet, t.ex. ”Hårskolan Fina Frisyren/bokslut”.
 • Namnge filen enligt dess innehåll.
 • Ha endast 1 ärendehelhet per bilaga. Lägg exempelvis läroplanen och uppgifterna om den undervisande personalen i separata bilagor.

FPA meddelar beslut om utbildningens rätt till studiestöd efter att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. Beslutet skickas per post. Beslutet gäller i allmänhet tills vidare.

Sökande av ändring

Om läroanstalten är missnöjd med beslutet kan den söka ändring hos förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att läroanstalten har fått del av beslutet.
FPA skickar som bilaga till beslutet närmare anvisningar för hur man anför besvär.

Meddelande av förändringar

Förändringar som gäller utbildningen eller utbildningens anordnare kan inverka på rätten till studiestöd för utbildningen. Följande förändringar ska anmälas till FPA:

 • Ett nytt verksamhetsställe etableras för läroanstalten.
 • Utbildningens längd eller innehåll förändras.
 • Utbildningen ordnas inte över huvud taget längre.
 • Läroanstaltens ägarförhållanden förändras exempelvis till följd av ett företagsköp.
 • Läroanstaltens FO-nummer ändras.
 • Läroanstaltens kontaktinformation ändras (postadress, e-postadress).

FPA kan återta rätten till studiestöd som beviljats för en utbildning om förutsättningarna för beviljande inte längre uppfylls. De som studerar vid utbildningen i fråga är ändå berättigade till studiestöd tills utbildningen avslutas.

Meddela förändringarna opintoetuudet@kela.fi.  

Du kan också skicka skyddad e-post.

Vad tycker du om sidan?