Fakturering av terapi | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Fakturering av terapi

FPA ersätter terapi endast om terapin har genomförts i enlighet med ett rehabiliteringsbeslut. Fakturera genomförda terapibesök en gång per månad och senast inom två månader efter att terapin tillhandahölls.

Fakturera varje terapiform på separata blanketter (klientspecifik fakturablankett KU 203r (pdf) och redovisningsblankett KU 206r (pdf).

  • Följ de FPA:s faktureringsanvisningar.
  • Fakturera de terapitjänster som genomförts enligt de pris och prisslag som godkänts (avtalet, bilaga 1).
  • De godkända priserna inkluderar alla de kostnader som tjänsterna och verksamheten enligt avtalet i fråga orsakar FPA, om inte något annat uttryckligen anges separat i avtalet.
  • Ansvaret för att fakturorna upprättas och levereras enligt anvisningarna vilar på serviceproducenten. En upprepad eller väsentlig avvikelse från faktureringsanvisningarna kan leda till att avtalet hävs.

Fakturerare är den serviceproducent som undertecknat avtalet eller någon annan fakturerare som serviceproducenten uppgett för FPA:s avtalshantering.

Underleverantörer fakturerar serviceproducenten på avtalat sätt. Serviceproducenten fakturerar i sin tur FPA.

När det gäller en grupp registreras i FPA:s verkställighets- och betalningssystem endast uppgifterna om den medlem i gruppen som är huvudansvarig. Den huvudansvariga medlemmen i en grupp är den medlem via vilken faktureringen och betalningen samt kontakten med FPA sköts. Alla olika terapiformer behöver inte faktureras samma dag. Faktureringstiden är inom 2 månader från den dag då tjänsten tillhandahölls. 

Ersättning för serviceproducentens resekostnader

FPA betalar ersättning till serviceproducenten för de resekostnader som genomförandet av terapin orsakat i enlighet med vad som anges i servicebeskrivningen och i avtalet.

Läs mer

Senast ändrad 9.1.2024