Servicebeskrivningar för rehabiliteringstjänsterna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Servicebeskrivningar för rehabiliteringstjänsterna

De rehabiliteringstjänster som FPA ansvarar för upphandlas huvudsakligen genom anbudsförfarande eller registreringsförfarande. Till anbudsförfrågan och avtalshandlingarna fogas en servicebeskrivning. I servicebeskrivningen beskrivs i detalj de krav som ställs i fråga om de tjänster som upphandlas, såsom tjänsternas innehåll och kvalitet, personal, lokaler, ansvarsfullhet, säkerhet, behörighetskrav och nödvändiga tillstånd.

FPA:s servicebeskrivningar för rehabilitering består av två delar: en allmän del och en del som beskriver rehabiliteringstjänsten. Delarna kompletterar varandra och båda två ska tillämpas samtidigt när FPA-rehabilitering genomförs. Servicebeskrivningarna gäller den tid som anges i avtalet.

Servicebeskrivningarna grundar sig på principerna för god rehabiliteringspraxis, forskningsbaserad kunskap och gedigen erfarenhet. Inom rehabiliteringstjänsterna är det alltid klienten som står i centrum, och i servicebeskrivningarna betonas tjänsternas kvalitet. Kvalitet innebär att rehabiliteringen uppfyller klientens individuella behov, krav och förväntningar på det sätt som servicebeskrivningen förutsätter. Servicebeskrivningarna görs upp enligt principerna för tjänstedesign.

Se servicebeskrivningarna:

Beakta de lagar som gäller rehabilitering

Serviceproducenten ska följa den lagstiftning och de myndighetsanvisningar som gäller rehabiliteringen. I förteckningen nedan finns den centrala lagstiftning som styr rehabiliteringen.

 • lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)  
 • lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006)
 • lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
 • lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)
 • lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015)
 • statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)
 • lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)
 • social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar (298/2009)
 • lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007)
 • patientförsäkringslagen (948/2019)
 • språklagen (423/2003)
 • samiska språklagen (1086/2003)
 • lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010)
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
 • dataskyddslagen (1050/2018)
 • lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
 • lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019)
 • lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009)
 • konsumentsäkerhetslagen (920/2011)
 • lagen om skydd i arbete (738/2002)
 • räddningslagen (379/2011)
 • statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011)
 • lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
Senast ändrad 4.1.2024

Vad tycker du om sidan?