Meddela förändringar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan. Anvisningarna gäller serviceproducenter som har ett gällande avtal med FPA. Om du är en serviceproducent som tillhandahåller enbart rehabiliterande psykoterapi gäller dessa anvisningar inte dig. Se kontaktuppgifter i fråga om rehabiliterande psykoterapi. 

Uppföljning av serviceproducentens ekonomiska situation

FPA följer upp serviceproducenternas ekonomiska situation under avtalsperioden. 

FPA behöver med 12 månaders mellanrum få utredningar om de skatter och pensionsförsäkringsavgifter som serviceproducenten betalat.

Lämna in följande utredningar till FPA:

 1. ett intyg över betalning av skatter. Om företaget har en skatteskuld ska du lämna in ett skatteskuldsintyg och en gällande betalningsplan som gjorts upp i samråd med skattemyndigheten.
 2. ett intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt någondera av följande:
 3. ett intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter 
 4. en betalningsplan godkänd av pensionsförsäkringsbolaget angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning. 

Skicka in utredningarna inom den 12:e månaden under det första avtalsåret samt under åren därpå enligt följande tidtabell: 

 • i november, om det är fråga om individuell terapi inom ramen för krävande rehabilitering 
 • i december, om det är fråga om gruppterapi inom ramen för krävande rehabilitering

en gång om året i enlighet med respektive avtal, om det är fråga om andra rehabiliteringstjänster (gäller inte rehabiliterande psykoterapi).

Utredningarna får inte vara äldre än tre månader. 

Skicka utredningarna till FPA per e-post.

Serviceproducenter som tillhandahåller individuell terapi och gruppterapi inom ramen för krävande rehabilitering ska skicka utredningarna till adressen:

 • södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • östra försäkringsdistriktet: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi 
 • norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi.   

Serviceproducenter som tillhandahåller andra rehabiliteringstjänster ska skicka utredningarna till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Serviceproducenten behöver inte lämna in utredningar till FPA, om

 • uppgifterna om serviceproducenten finns att få i tjänsten Pålitlig Partner som drivs av Vastuu Group.  
 • serviceproducenten tillhandahåller enbart rehabiliterande psykoterapi.

Förändringar som gäller företagsverksamheten

Underrätta FPA om en förändring i företagsformen minst 3 månader före förändringen.

Meddela följande uppgifter:

 • serviceproducentens och verksamhetsställets namn
 • vilket eller vilka avtal förändringen gäller
 • specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • när ändringen träder i kraft
 • förändras företagets verksamhet på något annat sätt än ändring av FO-numret, t.ex. ändring av företagets namn.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA:

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Underrätta FPA om företagsarrangemang och företagsköp minst 3 månader före förändringen.

Meddela följande uppgifter:

 • Är det fråga om ett företagsköp eller företagsarrangemang?
 • Vilket eller vilka avtal gäller företagsköpet eller företagsarrangemanget?
  • Specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • Fortsätter det sålda företagets verksamhet efter företagsköpet eller företagsarrangemanget?

För att en ändring under avtalsperioden ska träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand.

Skicka uppgifterna till FPA:

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Underrätta FPA om gruppen får en ny medlem eller om en medlem lämnar gruppen. Meddela förändringen till FPA 3 månader innan den genomförs.

Meddela följande uppgifter:

 • vilket/vilka avtal förändringen i fråga om gruppmedlemmen gäller
  • Specificera avtalet/avtalen per verksamhetsställe
 • vilken del av avtalet har den medlem som lämnar gruppen producerat och hur ordnas den del av tjänsten som den medlem som lämnar gruppen har producerat i fortsättningen
 • Om gruppen får en ny medlem, ska uppgifterna om medlemmen (namn och FO-nummer) och vilken del av tjänsten den nya medlemmen kommer att genomföra anmälas.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA:

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Meddela förändringarna i ett fritt formulerat e-postmeddelande.

Skicka uppgifterna till FPA:

 • Serviceproducenter som tillhandahåller terapitjänster ska skicka uppgifterna till adressen för det egna upphandlingsområdet. 
 • Serviceproducenter som tillhandahåller andra rehabiliteringstjänster ska skicka uppgifterna till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Förändringar som gäller företagets lokaler

Underrätta FPA om renoveringen av lokalerna minst 3 månader innan renoveringen börjar.

Meddela följande uppgifter:

 • Vilket eller vilka avtal gäller förändringen?
  • Specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • När börjar och slutar renoverings- eller ändringsarbetena?
 • Hur inverkar renoveringen på genomförandet av rehabiliteringstjänsterna?
 • Uppfyller de tillfälliga lokalerna kraven på lokaler enligt servicebeskrivningen?

Informera klienterna på förhand om sådana ändringsarbeten som inverkar på genomförandet av klienternas rehabilitering.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA:

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Gör en ansökan om registrering av det nya verksamhetsstället till Valvira (valvira.fi).

När du har fått ett beslut från tillsynsmyndigheten ska du göra en anmälan om ändring gällande verksamhetslokalerna på FPA:s blankett Anmälan om ändring – Krävande medicinsk rehabilitering – Ändring gällande verksamhetslokaler KU 52r (pdf)

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka blanketten per e-post till adressen för det egna upphandlingsområdet

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.
 

Gör en ansökan om registrering av det nya verksamhetsstället till Valvira (valvira.fi).

När du har fått ett beslut från tillsynsmyndigheten ska du meddela FPA följande uppgifter:

 • vilket eller vilka avtal förändringen i lokalerna gäller
  • specificera avtalet eller avtalen per lokal
 • de gamla lokalernas adress och de nya lokalernas adress
 • flyttdatum
 • namnet på den enhet som beviljat tillståndet
 • datum då tillståndet beviljades
 • huruvida de nya lokalerna uppfyller kraven på lokaler enligt servicebeskrivningen
 • ppgifter om kontaktpersonen.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Förändringar som gäller personalen

Nuotti-coachning

Om Nuotti-coachen byts ut ska du anmäla detta på blanketten Meddelande av förändringar, Nuotti-coachning - Uppgifter om coachen, KU 55r (pdf)

För att en ändring under avtalsperioden ska träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner ändringen på förhand. 

Skicka blanketten till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Efter det kontaktar FPA dig och meddelar skriftligen huruvida förändringen godkänns.

Meddela FPA detta per e-post utan dröjsmål. Skicka e-postmeddelandet till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi.

Efter det kontaktar FPA dig för att komma överens om fortsatta åtgärder.

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Skicka blanketten per e-post till adressen för det egna upphandlingsområdet. 

 • södra försäkringsdistriktet: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • mellersta försäkringsdistriktet: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • västra försäkringsdistriktet: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • östra försäkringsdistriktet: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • norra försäkringsdistriktet: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

FPA godkänner och fastställer förändringarna skriftligen innan en ny terapeut kan börja tillhandahålla tjänsten i fråga.

Man kan utöka antalet terapeuter under avtalsperioden på de villkor som anges i avtalet och om FPA har gett sitt skriftliga samtycke till detta. Du kan anställa terapeuten eller ingå ett avtal om underleverans med hen.

Gör en anmälan om ny terapeut som ger individuell terapi på FPA:s blankett

Gör en anmälan om ny terapeut som ger gruppterapi på FPA:s blankett.

Skicka blanketten per e-post till adressen för det egna upphandlingsområdet

Gör en anmälan om ny vikarie för en terapeut som ger individuell terapi på FPA:s blankett

Gör en anmälan om ny vikarie för en terapeut som ger gruppterapi på FPA:s blankett

Skicka blanketten per e-post till adressen för det egna upphandlingsområdet. 

Efter det kontaktar FPA dig och meddelar skriftligen huruvida vikariatet godkänns.

Observera att som vikarie kan en sådan terapeut fungera som uppfyller behörighetskraven i servicebeskrivningen för terapin i fråga. Till exempel en studerande kan därför inte fungera som vikarie. 

Anmäl utbildningar enligt anvisningen nedan.

Anvisningar om och exempel på hur man anmäler nya terapeuters tilläggs- och påbyggnadsutbildningar (pdf)

Skicka uppgifterna per e-post till adressen för det egna upphandlingsområdet

Efter det kontaktar FPA dig och meddelar skriftligen huruvida förändringen godkänns.

Observera att poängsättningen av de terapeuter som redan tidigare godkänts för avtalet uppdateras inte under avtalsperioden, även om terapeuten skaffar sig tilläggs- eller påbyggnadsutbildning eller arbetserfarenhet.

Övriga rehabiliteringstjänster

Som serviceproducent ansvarar du för att den personal som genomför rehabiliteringen motsvarar det som anges i FPA:s servicebeskrivning för rehabilitering.

Om det sker förändringar i personalen och personalen därför inte uppfyller kraven i servicebeskrivningen ska du omedelbart underrätta FPA om det.

Meddela följande uppgifter:

 • vilket eller vilka avtal förändringen gäller
  • specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • utredning om förändringen i personalen, t.ex. hurdana förändringar det sker i personalen och till vilken del personalen inte längre uppfyller kraven enligt servicebeskrivningen. 

Skicka uppgifterna till adressen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. FPA kontaktar dig efter det här för att komma överens om fortsatta åtgärder.

 

Senast ändrad 11.1.2024

Vad tycker du om sidan?