Betalningsförbindelser | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalningsförbindelser

En betalningsförbindelse är en handling genom vilken FPA förbinder sig att helt eller delvis betala kostnaderna för en produkt eller tjänst som kunden ska få. En kund som har grundläggande utkomststöd kan beviljas en betalningsförbindelse exempelvis till en livsmedelsaffär, varvid livsmedelsaffären fakturerar FPA.

En kund kan få en betalningsförbindelse för till exempel

Alla betalningsförbindelser, förutom betalningsförbindelser för läkemedel, fungerar på det sätt som beskrivs nedan. Läs mer om betalningsförbindelser för apotek (Privatpersoner).

Så här instruerar du kunden

 1. Kunden ansöker om grundläggande utkomststöd. Om kunden behöver en betalningsförbindelse för till exempel glasögon ska han eller hon anteckna det i ansökan under Övriga upplysningar. Behovet av nya glasögon måste också motiveras.
 2. FPA bedömer om kunden kan beviljas en betalningsförbindelse.
 3. FPA skickar betalningsförbindelsen till kunden tillsammans med beslutet om utkomststöd. I brådskande fall ringer FPA till kunden. FPA kommer överens med kunden om hur betalningsförbindelsen ska levereras.
 4. Kunden ger betalningsförbindelsen till serviceproducenten.
 5. Serviceproducenten fakturerar FPA när betalningsförbindelsen har använts och kunden har fått den överenskomna tjänsten. Närmare faktureringsanvisningar finns på betalningsförbindelsen.

Gör så här när kunden har en betalningsförbindelse

FPA har ingått avtal med olika serviceproducenter om användning av betalningsförbindelser. Vilka tjänster kunden får med betalningsförbindelsen beror på avtalets innehåll.

Nedan redogörs för hur serviceproducenten ska gå till väga när kunden har en betalningsförbindelse. En betalningsförbindelse fungerar på samma sätt hos alla serviceproducenter, frånsett apotek. Betalningsförbindelser som är avsedda för läkemedel överförs automatiskt från FPA till apoteket.

 • Kunden ska visa upp betalningsförbindelsen och ett fotoförsett identitetsbevis genast när han eller hon börjar sköta sitt ärende.
 • Betalningsförbindelsen kan användas bara en gång och den blir kvar hos serviceproducenten.
 • Endast den person som anges i betalningsförbindelsen kan använda den. Kunden måste använda betalningsförbindelsen innan giltighetstiden går ut. 
 • Växelpengar ges inte tillbaka.
 • Den maximisumma som anges på betalningsförbindelsen får inte överskridas.
 • Serviceproducenten förbinder sig att behandla uppgifterna i betalningsförbindelsen konfidentiellt och att inte använda dem för andra ändamål än i enlighet med betalningsförbindelsen. 
 • Serviceproducenten fakturerar FPA för kostnaderna.  

Apotek

Betalningsförbindelser för läkemedel överförs automatiskt från FPA till apoteket i samband med beslutet om utkomststöd. Betalningsförbindelsen kan användas av kunden följande dag. I brådskande situationer kan kunden använda betalningsförbindelsen genast när FPA har fattat beslutet om grundläggande utkomststöd.

Flyttjänster

FPA beviljar grundläggande utkomststöd för flyttkostnader om flytten är motiverad, till exempel med beaktande av studier eller arbete. Flyttning stöds i första hand med flyttpeng.

FPA kan endast i specialfall bevilja en betalningsförbindelse för flyttjänster. En betalningsförbindelse kan beviljas till exempel om kunden på grund av sin sjukdom inte klarar av att sköta flytten själv och inte har ett stödnätverk som kan hjälpa till. Kunden ska framföra särskilda skäl till att han eller hon inte klarar av att ordna med flytten själv. FPA bedömer rätten till betalningsförbindelse från fall till fall.

FPA har på olika orter konkurrensutsatt flyttjänster som beviljas inom ramen för grundläggande utkomststöd. Kunden får ett beslut där det anges vilken flyttfirma betalningsförbindelsen beviljats för.

Läs mer om flyttkostnader i samband med det grundläggande utkomststödet (Privatpersoner).

Optikertjänster

FPA har på olika orter konkurrensutsatt optikertjänster som beviljas inom ramen för grundläggande utkomststöd. Kunden får ett beslut där det anges vilken optikbutik betalningsförbindelsen beviljats för.

Närmare information om ersättning för glasögon (Privatpersoner).

Livsmedelsaffärer

FPA beviljar betalningsförbindelser för livsmedel endast i brådskande fall. En betalningsförbindelse som beviljas för livsmedel hör till utkomststödets grunddel och minskar beloppet av det grundläggande utkomststöd som betalas in på kontot.

FPA har ingått avtal med olika livsmedelsaffärer. Enligt avtalet godkänner affären betalningsförbindelser som beviljas i form av grundläggande utkomststöd.

Livsmedelsaffärer som vill ingå ett avtal med FPA och ta emot betalningsförbindelser för livsmedel kan kontakta FPA på numret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Tandprotetiska behandlingar

FPA beaktar tandprotetiska behandlingar i första hand som en utgift inom ramen för det grundläggande utkomststödet. Kunden måste således lämna in ett verifikat över kostnaderna till FPA. Se närmare anvisningar om inlämnande av verifikat (Privatpersoner).

FPA kan i vissa fall bevilja en betalningsförbindelse för tandprotetisk behandling. Då krävs det en vårdplan och en kostnadsberäkning som gjorts upp av en tandläkare vid en hälsovårdscentral.

Kostnadsberäkningen ska innehålla

 • en specificering av kostnaderna för det kliniska och det tandtekniska arbetet
 • uppgifter om serviceproducenten för det tandtekniska arbetet
 • uppgift om eventuella alternativa vårdplaner.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsutgifter inom det grundläggande utkomststödet (Privatpersoner).