Grundläggande utkomststöd och elgaranti | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd och elgaranti

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för elgaranti i första hand i form av betalningsförbindelse.

Kostnader för hushållselektricitet och uppvärmningselektricitet räknas som boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet. För att grundläggande utkomststöd ska kunna beviljas för elgaranti krävs det att kunden först har fått ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd. 

Energibolagen är i vissa situationer skyldiga att ingå elavtal med en kund. Om bolaget kräver att kunden ska ställa säkerhet för att uppfylla skyldigheterna i avtalet, kan FPA bevilja elgaranti i form av grundläggande utkomststöd. Elgarantin innebär att FPA förbinder sig att ersätta den skada som elbolaget åsamkas om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt elavtalet.

FPA beviljar elgarantin för den tid elavtalet gäller. Garantin kan användas för att täcka skyldigheter som försummats under den tid avtalet gäller.

FPA beviljar grundläggande utkomststöd för elgaranti för en tid som motsvarar högst 5 månaders elförbrukning.

Vad täcker elgarantin från FPA?

Elgarantin från FPA täcker

  • elenergiavgifter
  • överföringsavgifter
  • serviceavgifter 
  • avgifter för avstängning och påkoppling av elektricitet
  • faktureringstillägg
  • indrivningskostnader 
  • expeditionsavgifter. 

Elgarantin täcker inte avgifter som uppkommit innan garantin beviljades.

Senast ändrad 3.1.2023

Vad tycker du om sidan?