Grunderna för förmansbeloppet andras | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Årsinkomst

Beloppet av specialvårdspenning beräknas utifrån din årsinkomst. Du kan uppskatta beloppet av en specialvårdspenning med räknaren.

Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

Löneinkomster

I årsinkomsten beaktas löneinkomster som fåtts i anställnings- eller tjänsteförhållande och som betalats ut under granskningsperioden. I regel får FPA löneuppgifterna för beräkningen av årsinkomsten från inkomstregistret, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningen. Du kan i inkomstregistret kontrollera de uppgifter som din arbetsgivare har anmält (skatt.fi/inkomstregistret). Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Observera att arbetsgivarna också anmäler sådana inkomster till inkomstregistret som inte räknas in i årsinkomsten, till exempel kostnadsersättningar.

Om det enligt dig finns bristfälligheter eller felaktigheter i de löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret ska du be arbetsgivaren rätta uppgifterna i inkomstregistret. Du kan inte själv ändra uppgifterna i inkomstregistret.

Exempel

Majas rätt till specialvårdspenning börjar 14.4.2020. Granskningsperioden är 1.3.2019–29.2.2020. Under den här tiden har  Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.*

Specialvårdspenningens belopp är ca 65 euro per vardag.

*) På årsinkomsten görs ett försäkringspremieavdrag.  Beloppet av försäkringspremieavdraget 2020 är ännu inte känt.

Inkomster som har tjänats utomlands kan undantagsvis räknas in i årsinkomsten, även om du inte har varit sjukförsäkrad i Finland, om alla följande villkor uppfylls:

 • Du har återvänt till Finland.
 • Du har under granskningsperioden fått lön för arbete i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller ett land där Europeiska unionens lagstiftning gäller (t.ex. Norge).
 • Du har återigen blivit sjukförsäkrad i Finland och har ingen årsinkomst från Finland.

Om den lön du tjänade utomlands avviker avsevärt från den lön du skulle ha fått för motsvarande arbete i Finland används en uppskattning som utförs av FPA som grund för din dagpenning. Det är en uppskattning av inkomsterna du skulle ha fått för motsvarande arbete i Finland med hänsyn till din utbildning och kompetens.

Försäkringslön

Om du arbetat utomlands under granskningsperioden och det fastställts en försäkringslön för tiden då du arbetade utomlands, kommer försäkringslönen att beaktas i dina årsinkomster istället för den verkliga lönen.

FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare beräknas din årsinkomst utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader. Arbetsinkomsten räknas endast för den tid försäkringen har varit i kraft.

I årsinkomsten beaktas inte andra inkomster av företagsverksamheten, t.ex. löneinkomst från det egna företaget eller förvärvsinkomst av näringsverksamhet. Om FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte har varit i kraft under granskningsperioden beaktas inga inkomster av företagsverksamheten i årsinkomsten.

Exempel

Lisas rätt till specialvårdspenning börjar 15.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år.

Som årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten.

Sjukdagpenningens belopp är ca 46 euro per vardag.*

*) Uppskattning.

Företagarverksamhet som bissyla

Om du har företagsverksamhet som bisyssla, dvs. du har arbetat som företagare under granskningsperioden och samtidigt varit anställd hos en annan arbetsgivare, beaktas i årsinkomsten förutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten också löneinkomsten.

Stipendier

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din årsinkomst utifrån arbetsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring räknas stipendiet inte med i årsinkomsten.

Årsinkomst som beräknats utifrån förmåner

Årsinkomsten kan också beräknas utifrån vissa förmåner. Den här s.k. förmånsbestämda inkomsten är en beräknad inkomst som räknas ut enligt det genomsnittliga dagliga belopp du fått när du haft vissa förmåner under granskningsperioden på 12 månader.

Då den förmånsbaserade inkomsten beräknas

 • beräknas ett genomsnittligt belopp per dag från vilken
 • beräknas en förmånsbaserad årsinkomst som
 • relateras till årsinkomsten enligt den tidsperiod för vilken de beaktade förmånerna har beviljats.

I uträkningen av den förmånsbestämda inkomsten beaktas endast följande förmåner, som ska ha beviljats under granskningsperioden på 12 kalendermånader:

 • arbetslöshetsförmån
 • alterneringsersättning
 • FöPL-dagpenning och LFöPL-sjukdagpenning
 • sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
 • föräldradagpenning
 • specialvårdspenning
 • donationsdagpenning
 • rehabiliteringspenning från FPA
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller rehabiliteringstillägg
 • invalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • sjukpension enligt folkpensionslagen
 • garantipension som kompletterar sjukpension
 • vuxenutbildningsstöd
 • anpassningspension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
 • studiepenning.

Förmåner som betalats till din arbetsgivare beaktas inte i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten

Exempel

Petters rätt till specialvårdspenning börjar 14.2.2020. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2019.  Under den här tiden har Petter haft inkomstrelaterad dagpenning på 60,00 euro per dag, 5 dagar i veckan.

Beloppet av sjukdagspenning utifrån den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen är ca 52 euro per dag*. Sjukdagspenning betalas för 6 dagar per vecka.

*) Uppskattning.

Förmåner som beviljats retroaktivt för granskningsperioden

Om du efter att du fått beslutet om föräldradagpenning retroaktivt beviljas en förmån som ska beaktas i årsinkomsten, ska du kontakta FPA och berätta om detta. Då kan förmånen beaktas i årsinkomsten och beloppet av din dagpenning beräknas på nytt.

Ersättningar för inkomstbortfall

I årsinkomsten beaktas ersättningar för inkomstbortfall som beviljats för granskningsperioden, om ersättningen hänför sig till

 • olycksfall i arbetet
 • patientskada
 • olycksfall i militärtjänst
 • smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (dagpenning vid smittsam sjukdom).

Ersättningarna för inkomstbortfall beaktas med det belopp som de beviljats.

En ersättning räknas i regel inte in i årsinkomsten om utbetalningen pågår samtidigt som utbetalningen av en förmån från FPA. Ersättningar som betalats till din arbetsgivare räknas inte in i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?