När ditt barn är sjukt | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När barn blir sjuka

FPA betalar ersättning för en del av en privatläkares arvode. Dessutom ersätter FPA en del av kostnaderna för läkemedel. Däremot ersätter FPA inte behandlingar som ges på en hälsocentral. Läs mer om ersättning för privat sjukvård

FPA kan också ersätta kostnaderna för läkemedel som ordinerats av läkare.  Läs mer om ersättning för läkemedel

Ersättning för rese- och övernattningskostnader kan betalas för barnets och följeslagarens resa till sjukvård. Läs mer on ersättning för resekostander

Tillfällig vårdledighet i 4 arbetsdagar

Om ditt barn är under 10 år och insjuknar plötsligt har du rätt att vara tillfälligt vårdledig från arbetet i högst 4 arbetsdagar för att sköta barnet. Tillfällig vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. FPA betalar inte ut förmåner utifrån tillfällig vårdledighet.

Specialvårdspenning för att delta i vården av ett barn på sjukhus

Du kan få specialvårdspenning från FPA så länge ett barn under 16 år får sjukhusvård eller vård i hemmet i anslutning till sjukhusvården. För att du ska beviljas specialvårdspenning måste läkaren som behandlar barnet skriva ett läkarutlåtande D om sjukdomens svårighetsgrad och i hur stor utsträckning det är nödvändigt att föräldern deltar i vården. Specialvårdspenning är en ersättning för det inkomstbortfall som kan orsakas av att du är tvungen att vara borta från ditt arbete på heltid på grund av vården och du därför inte får lön.

Handikappbidrag för barn

Ett barn som har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning kan få handikappbidrag för personer under 16 år från FPA.  Läs mer om handikappförmåner.

Dukan också få FPA-rehabilitering för sitt barn. Läs mer om rehabilitering

Stöd för närståendevård från hemkommunen

FPA betalar inte stöd för närståendevård, utan det beviljas av kommunens socialväsende. Kommunen kan bevilja stöd för närståendevård till en anhörig som hemma sköter ett barn som har en svår funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Du får mer information från din hemkommun.

Senast ändrad 22.4.2021