Specialvårdspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Specialvårdspenning

Specialvårdspenning är en ersättning för inkomstbortfall. Den betalas då en vårdnadshavare inte kan arbeta, eftersom hen måste delta i vården eller rehabiliteringen av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Du kan få specialvårdspenning

 • under den tid ditt barn vårdas på sjukhus eller poliklinik samt under hemvård och rehabilitering i anslutning till det
 • under den tid du deltar i vård och rehabilitering av din partners barn eller ett annat barn, om du i praktiken sköter barnet på samma sätt som en vårdnadshavare.

För att du ska kunna få specialvårdspenning måste du delta i vården eller rehabiliteringen av barnet i minst sex timmar inklusive resor om du annars arbetar heltid. Om du annars arbetar deltid, beräknas ditt deltagande i vården i proportion på samma sätt som för den som arbetar heltid.

Barnets ålder, vårdplats och sjukdom inverkar på om du kan få specialvårdspenning.

För att ansöka om specialvårdspenning behövs läkarintyg D där barnets sjukdom konstateras. Det ska också framgå av intyget att vårdnadshavaren behöver delta i vården av barnet.

Barnets ålder, vårdplats, sjukdomens svårighetsgrad och behandlingsskede inverkar på beviljandet av specialvårdspenning:

 • Om barnet är under 7 år kan man få specialvårdspenning för den tid då barnet vårdas på sjukhus eller poliklinik. Om barnet vårdas hemma kan man få specialvårdspenning om sjukdomen är svår och i ett behandlingsskede som utvecklas snabbt eller är krävande.   
 • Om barnet är 7–15 år kan man få specialvårdspenning både under den tid då barnet vårdas på sjukhus eller poliklinik och då barnet vårdas hemma om barnet har en svår sjukdom som är i ett behandlingsskede som utvecklas snabbt eller är krävande. 

Som svåra sjukdomar betraktas till exempel

 • leukemier eller andra maligna tumörer
 • svåra hjärtfel, svåra olycksfalls- och brännskador
 • svårbalanserad diabetes eller inledningsskedet av diabetesbehandling
 • svåra psykiska störningar
 • svår intellektuell funktionsnedsättning
 • svår bronkialastma
 • svår ledgångsreumatism
 • någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de sjukdomar som nämns ovan.

Du kan få specialvårdspenning också under en tid med skolgång eller dagvård på prov för ett svårt sjukt barn om du måste vara borta från jobbet då. 

Specialvårdspenning under barnets rehabilitering

Du kan få specialvårdspenning för den tid då barnet får rehabilitering, om barnet får rehabilitering på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Rehabilitering som berättigar till specialvårdspenning kan vara

 • medicinsk rehabilitering under en sjukhusperiod
 • en lagstadgad rehabiliterings- eller anpassningskurs
 • bedömning av rehabiliteringsbehov eller uppgörande av rehabiliteringsplan

Alternativt kan vårdnadshavaren ha rätt till rehabiliteringspenning under barnets rehabiliteringstid. Du kan uppskatta beloppet av specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen med våra räknare:

Räknare för rehabiliteringspenning

Räknare för specialvårdspenning

För rehabiliteringspenning finns ingen maximal utbetalningstid, vilket det finns i fråga om specialvårdspenning. Beakta det om det finns ett stort antal dagar som berättigar till specialvårdspenning eller om du uppskattar att det kommer att bli många sådana dagar.

Mer information om specialvårdspenningens maximala utbetalningstid:

Belopp och utbetalning av specialvårdspenning

När kan du inte få specialvårdspenning?

Du kan inte få specialvårdspenning under den tid du deltar i vården av barnet om du under samma tid får lön eller en dagpenningförmån från FPA, såsom moderskapspenning eller särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning eller sjukdagpenning.

Specialvårdspenning kan endast beviljas till en vårdnadshavare som deltar i vården av ett sjukt barn. Du kan således inte få specialvårdspenning om du stannar hemma från arbetet för att sköta andra barn i familjen medan den andra föräldern deltar i vården av ett sjukt barn.

Man har inte rätt till specialvårdspenning när barnet får dagvård utanför hemmet eller går i skola.

Om du får specialvårdspenning kan du inte samtidigt få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Meddela förändringar

Meddela omedelbart FPA ifall uppgifterna du har uppgett förändras. Det kan vara fråga om till exempel följande:

 • dagarna för hemvård eller sjukhusvård av barn förändras
 • vårdnadshavaren deltar inte längre i vården av barnet, eftersom hen börjar arbeta
 • vårdnadshavaren får semesterlön
 • barnet återvänder till skolan eller dagvården på heltid.

Det är viktigt att du meddelar förändringar, för om du låter bli kan det hända att en förmån betalas till dig utan grund. Förmånen måste då återkrävas av dig senare.

Läs mer

Senast ändrad 21.5.2024