Specialvårdspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Specialvårdspenning

Specialvårdspenningen är en ersättning för inkomstbortfall. Den betalas i en situation där en förälder eller vårdnadshavare inte kan arbeta, eftersom han eller hon måste delta i vården eller rehabiliteringen av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

För vem

Barnets ålder, vårdplats, sjukdomens svårighetsgrad och behandlingsskede inverkar på beviljandet av specialvårdspenning.

För specialvårdspenningen behövs läkarutlåtande D där barnets sjukdom och nödvändigheten av att vårdnadshavaren deltar i vården konstateras.

För att specialvårdspenning ska beviljas krävs att barnets vårdnadshavare

 • deltar i sjukhus- eller poliklinikvården av ett barn som är under 7 år
 • deltar i sjukhus- eller poliklinikvården av ett barn i åldern 7–15 år som har en svår sjukdom
 • deltar i rehabiliteringen av ett barn i åldern 0–15 år 
 • vårdar ett barn under 16 år som har en svår sjukdom hemma och att hemvården ansluter sig till barnets sjukhus- eller poliklinikvård
 • finns i beredskap under barnets skol- eller dagvårdsförsök i anslutning till en svår sjukdom.

Du kan få specialvårdspenning för att delta i vården och rehabiliteringen av både ett biologiskt och ett adopterat barn. Specialvårdspenning kan också beviljas för vård och rehabilitering av din makes, makas eller sambos barn eller ett annat barn om du i verkligheten sköter barnet som en vårdnadshavare.

En svår sjukdom är ett krav

Under tiden för hemvård och sjukhus- och poliklinikvård av ett barn i åldern 7–15 år betalas specialvårdspenning endast om barnets svåra sjukdom är i ett snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede.

Som svåra sjukdomar betraktas:

 • leukemier eller andra maligna tumörer
 • svåra hjärtfel, svåra olycksfalls- och brännskador
 • svårbalanserad diabetes och inledningsskedet av diabetesbehandling
 • svåra mentala rubbningar
 • svår utvecklingsskada
 • svår bronkialastma
 • svår ledgångsreumatism
 • någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de sjukdomar som nämns ovan.

Den behandlande läkaren fastställer och beskriver sjukdomens svårighetsgrad och behandlingsskede med läkarutlåtande D.

När kan du inte få specialvårdspenning?

Specialvårdspenning betalas inte om du under vårdtiden får lön eller en dagpenningförmån från FPA, såsom särskild graviditetspenning eller graviditetspenning, faderskapspenning, föräldrapenning eller sjukdagpenning. Om du får specialvårdspenning kan du inte samtidigt få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Det är endast den förälder som deltar i vården av ett sjukt barn som kan beviljas specialvårdspenning. Du kan således inte få specialvårdspenning om du stannar hemma från arbetet för att sköta andra barn i familjen medan den andra föräldern deltar i sjukvården.

Man har inte rätt till specialvårdspenning när barnet får dagvård utanför hemmet eller går i skola. Ett undantag är en sådan situation där en förälder finns i beredskap hemma under en försöksperiod i skola eller dagvård som baserar sig på en bedömning av den behandlande läkaren.

Meddela FPA om förändringar utan dröjsmål eftersom en förmån som betalats utan grund återkrävs. Läs mer om meddelande om förändringar.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2024

Vad tycker du om sidan?