Takaisinperinnästä luopuminen ja perittävän määrän pienentäminen

Kela voi tietyissä tilanteissa luopua takaisinperinnästä tai pienentää perittävää määrää.

Kela ottaa huomioon:

  • sosiaalisen asemasi (esim. oletko huoltaja)
  • taloudellisen tilanteesi
  • oletko menettänyt liikaa maksetun etuuden takia jonkin muun etuuden
  • onko liikamaksu johtunut Kelasta tai muusta viranomaisesta
  • kuinka pitkä aika liikamaksusta on kulunut.

Liikamaksu peritään takaisin koko ajalta, mutta kuitenkin enintään 5 vuodelta etuuden maksupäivästä lukien. Jos liikamaksu on alle 150 euroa, sitä ei aina peritä takaisin.

Takaisinperinnästä ei luovuta eikä perittävää summaa pienennetä, jos etuutta on maksettu liikaa epärehellisen toiminnan vuoksi. Jos etuudensaaja on kuollut, takaisinperintään vaikuttaa vain kuolinpesän varallisuus.

Ennen kuin takaisinperinnästä päätetään, sinua yleensä kuullaan asiasta. Kuuleminen tarkoittaa sitä, että saat kertoa asiasta oman kantasi.

Voit hoitaa asian

Vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Tällaisessa tilanteessa Kela tekee takaisinperinnästä päätöksen käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Takaisinperinnästä luopuminen takaisinperintäpäätöksen antamisen jälkeen

Kela voi luopua takaisinperinnästä kokonaan vielä senkin jälkeen, kun se on jo tehnyt päätöksen takaisinperinnästä.

Edellytyksenä luopumiselle on se, että

  • velkaa on yritetty periä maksukehotuksilla ja kuittaamalla
  • velkaa on yritetty periä pitkään ulosoton kautta tuloksettomasti ja asiakkaan taloudellinen tilanne on pysyvästi heikentynyt siten, ettei velkaa saada jatkossakaan perittyä
  • takaisinperintä maksaisi kohtuuttoman paljon suhteessa takaisin perittävän etuuden määrään.

Perinnästä luopuminen voi tapahtua Kelan tai asiakkaan aloitteesta. Asiakas saa tiedon luopumisesta. Perinnästä luopumisesta päättää aina Kelan perintäkeskus.

Kun takaisinperintäpäätös on tehty, Kela ei voi enää pienentää perittävää määrää. Ainoa vaihtoehto on, että Kela luopuu perinnästä kokonaan.