Terapi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Terapi 

För klienter inom krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerad terapi. Du kan ha rätt till sådan terapi om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som avsevärt begränsar din funktionsförmåga och försvårar din vardag. Läs mer om på vilka grunder FPA beviljar terapi.

FPA beviljar terapi utifrån din rehabiliteringsplan. I allmänhet beviljas terapi för ett år eller högst tre år i taget. Terapin kan bestå av individuell terapi eller gruppterapi. Vid individuell terapi arbetar terapeuten med en klient åt gången. I gruppterapi deltar flera klienter samtidigt.

Bekanta dig med serviceproducenterna

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder terapi. Sök en serviceproducent som har rätt att ge yrkesinriktad rehabilitering.

Sök serviceproducent

Som individuell terapi ordnas

 • vattenterapi
 • fysioterapi
 • bildkonstterapi
 • musikterapi
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • familjeterapi 
 • psykoterapi
 • talterapi
 • ridterapi som ges av en fysioterapeut
 • ridterapi som ges av en ergoterapeut
 • ergoterapi.

Som gruppterapi ordnas

 • vattenterapi
 • fysioterapi
 • musikterapi
 • neuropsykologisk rehabilitering
 • psykoterapi
 • talterapi
 • ergoterapi.

Gruppterapi

Gruppterapi lämpar sig särskilt för klienter som har nytta av att träna färdigheter i grupp och av den interaktion och det kamratstöd som en grupp kan erbjuda.

Vid gruppterapi erbjuds klienterna en trygg miljö för att träna och förbättra de färdigheter som krävs för att vardagen ska fungera. Syftet med gruppterapi är att stärka ett aktivt deltagande i olika interaktionssituationer och aktiviteter i vardagen, till exempel i skolan, på arbetsplatsen och på fritiden.

Gruppterapi leds av en (1) terapeut. En terapigrupp för barn och unga kan bestå av 2–4 klienter. En grupp för personer över 18 år kan bestå av 3–5 klienter. 

En vattenterapigrupp leds dock alltid av två fysioterapeuter för att klienternas säkerhet ska kunna garanteras. Vid vattenterapi kan en grupp med barn och unga i åldern 4–17 år bestå av 3–6 klienter och en grupp med personer över 18 år av 3–8 klienter.

Individuell terapi hemma, i skolan eller på daghemmet

Individuell terapi kan ges också på andra ställen än vid terapeutens verksamhetsställe, till exempel i hemmet, i skolan eller på daghemmet. Då får även de närstående och andra personer i klientens vardag handledning i hur de kan stödja rehabiliteringen. I allmänhet får närstående handledning i samband med terapibesök.

Terapin kan indelas i perioder och olika terapiformer kan kombineras efter behov. Det går också att ta en paus i terapin och vid behov återuppta den senare. I samband med individuell terapi är det också möjligt att pröva på olika motionsformer eller fritidsaktiviteter som stöder rehabiliteringen.

Anvisning för valet av terapeut

Välj en serviceproducent innan du ansöker om rehabilitering. Du har rätt att välja serviceproducent bland de avtalsserviceproducenter som godkänts av FPA. Vid valet av serviceproducent är det viktigt att beakta att rehabiliteringen kan genomföras så att den ger god effekt och så att de resekostnader som terapibesöken medför är skäliga och nödvändiga. Ta kontakt med den serviceproducent som du valt och försäkra dig om att serviceproducenten kan inleda terapin.

Upphandlingen av terapitjänster har gjorts per försäkringsdistrikt. Serviceproducenterna har i sitt anbud angett de kommuner där de producerar terapitjänster för FPA.

Du kan välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för din boendekommun, det vill säga bland de serviceproducenter som i sitt anbud har uppgett att de tillhandahåller terapitjänster i din boendekommun.

Om rehabiliteringen ordnas i serviceproducentens lokaler ska du i första hand välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för din boendekommun. Serviceproducenterna hittar du i tjänsten för sökning av serviceproducent. När du söker serviceproducenter som tillhandahåller gruppterapi ska du i tjänsten för sökning av serviceproducent välja gruppterapi som terapislag.
 

Exempel på val av serviceproducent

Din boendekommun är Vanda. Serviceproducenten har lokaler i Helsingfors och hon har i sitt anbud angett att hon tillhandhåller terapi också i Vanda.  Du kan välja den här serviceproducenten och terapin kan vid behov också genomföras i serviceproducentens lokaler i Helsingfors.

Senast ändrad 5.3.2024