Perustoimeentulotuen takaisinperintä

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä takaisin tuensaajalta, jos:

  • hänellä on tuloja tai varoja tai oikeus elatusta turvaavaan etuuteen, jotka eivät ole tukea myönnettäessä hänen käytettävissään
  • hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestaan
  • tuen myöntäminen on aiheutunut lakkoon osallistumisesta. Takaisin peritään kuitenkin vain lakkoon osallistuneelle itselleen myönnetty osa tuesta.

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä takaisin tuensaajan elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa.

Kelan on haettava oikeutta toimeentulotuen takaisinperintään hallinto-oikeudelta. Ennen kuin Kela tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle, sen on kuultava asiakasta.

Jos hallinto-oikeus antaa Kelalle luvan takaisinperintään, Kela selvittää tuensaajan tulot ja varallisuuden, joista takaisinperintä voidaan tehdä.

Vaikka takaisinperinnälle olisi peruste, se voi kuitenkin estyä asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Periminen ei saa vaarantaa asiakkaan tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän on velvollinen pitämään huolta.

Perintä ja kuittaus odotettavissa olevasta etuudesta

Jos perustoimeentulotukea on myönnetty ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan, Kela voi periä tai kuitata toimeentulotuen odotettavissa olevasta etuudesta ilman, että asiassa tarvitsee tehdä hakemusta hallinto-oikeudelle.