Tulot, joita ei huomioida

Seuraavat tulot eivät vaikuta perustoimeentulotukeen:

 • Ansiotulovähennys
  • Sinun ja kunkin perheenjäsenesi ansio- ja yrittäjätulosta vähennetään 150 euroa kuukaudessa. Vähennys on henkilökohtainen. Tämä osa tuloista ei vaikuta toimeentulotuen määrään. Jos palkkatulo on alle 150 euroa, sitä ei huomioida lainkaan.
    
 • Vähäiset avustukset
  • Vähäisten avustusten raja on yhteensä 50 euroa yksin asuvalta tai yhteensä 100 euroa perhettä kohden kuukaudessa.
    
 • Lapsen vähäiset ja epäsäännölliset tulot
  • Alle 18-vuotiaiden lasten tulot vaikuttavat perustoimeentulotukeen vain silloin, kuin ne ovat vähäistä suurempia ja säännöllisiä (esim. perhe-eläke). Nämä tulot huomioidaan enintään hänen perusosansa ja muiden perusmenojensa yhteenlasketun määrän verran. Esimerkiksi alle 3 kuukautta kestävän kesätyön ansiot eivät vaikuta.
    
 • Tietyt sosiaalietuudet, kuten
  • äitiysavustus
  • koulumatkatuki
  • alle 16-vuotiaan vammaistuki
  • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
  • eläkettä saavan hoitotuki
  • kuntoutukseen ja kuntoutusrahaan liittyvät ylläpitokorvaukset
  • työttömyysturvaan liittyvät kulukorvaukset (esim. työllistämistä edistävään palveluun liittyvät matka- ja ylläpitokustannukset)
  • työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotusosa
  • ansiosidonnaisen päivärahan korotetun ansio-osan ja ansio-osan erotus.
    
 • Ulosotto
  • Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on ulosotossa olevaa velkaa, ulosottona perittyä tai maksusuunnitelman perusteella maksamaasi summaa ei huomioida tulona.
    
 • Etuudesta tehty takaisinperintä
  • Jos Kela on maksanut sinulle liikaa etuutta ja perii sitä takaisin, kuittauksena vähennettyä etuuden osaa ei huomioida tulona.