Studietolkning inom ramen för tolktjänsten | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studietolkning

Tolkning för studier efter grundskolan

Med studietolkning avses tolkning som du behöver för studier efter den grundläggande utbildningen. Du kan ansöka om rätt till studietolkning om du har beviljats rätt till tolktjänst.

Studietolkning beviljas för följande typer av studier:

 • studier som leder till examen eller yrke (studier vid gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet)
 • studier som främjar tillträde till yrkesinriktade studier eller till arbete
 • studier som stöder kvarstående eller avancemang i arbetslivet
 • utbildning som handleder för examensutbildning (HUX-utbildning) vid gymnasium eller yrkesläroanstalt.

Du kan använda studietolkning i den utsträckning som du behöver den. Studietolkningen minskar inte antalet övriga tolkningstimmar som du beviljats.

Studietolkning beviljas inte

 • för kurser vid medborgarinstitut och arbetarinstitut
 • för bilskolekurser
 • för läroavtalsutbildning.

Studietolkning kan beviljas för

 • undervisning i klass och i arbetssal
 • arbetspraktik i Finland och utomlands
 • undervisningspraktik för dem som deltar i lärarutbildning
 • utvärderingssamtal med läraren
 • studievägledning och -rådgivning
 • handledning av lärdomsprov
 • grupparbeten (i läroanstaltens utrymmen under normal arbetstid) samt överenskommelse om arbetsfördelning och tidtabeller med de andra studerande
 • webbkurser och -föreläsningar som studierna förutsätter och som innehåller talade delar som behöver tolkas
 • tentamina, prov och fristående examina
 • besök vid studenthälsovården under studiedagen
 • insamling av material för lärdomsprov (till exempel intervjuer)
 • mindre uppdateringar av en talskadad studerandes bildpärm eller applikation för bildkommunikation till den del som studierna kräver det
 • handledning i skolresorna för en studerande med syn- och hörselskada
 • utfärder och studieresor som hör till studierna och som görs på skoltid (även studieresor utomlands) samt andra motsvarande evenemang som anknyter till studierna
 • telefontolkning under pauser och raster; telefontolkningen kan också innefatta uträttande av andra ärenden än sådana som anknyter till studierna

Läs mer

Senast ändrad 11.5.2023