Työterveyshuollon järjestäminen | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Työterveyshuollon järjestäminen

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon kaikille työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen, jotka tekevät työtä Suomessa. Laki koskee myös ulkomaalaisia työnantajia ja työnantajana toimivia yksityishenkilöitä, vaikka työntekijöitä olisi vain yksi. Yksityishenkilön pitää järjestää työterveyshuolto silloin, kun hän esimerkiksi palkkaa lastenhoitajan tai vammainen henkilö palkkaa henkilökohtaisen avustajan.

Ehkäisevä työterveyshuolto tarkoittaa muun muassa työntekijöiden terveystarkastuksia ja työpaikalla tehtäviä työpaikkaselvityksiä. Sen lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muita terveydenhuollon palveluja. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

Työterveyshuoltopalvelut pitää toteuttaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti, mikä on myös Kelasta saatavan korvauksen ehto. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö perustuu aina työpaikan tarpeisiin. Sen sisältöön ja toteuttamiseen vaikuttavat työ, työjärjestelyt, henkilöstörakenne, työpaikan olosuhteet sekä niissä tapahtuvat muutokset.

Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuoltoa voi jatkua vielä työsuhteen jälkeen, jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisin tai taloudellisin perustein.

Järjestämässä työterveyshuoltoa?

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut

  • hyvinvointialueelta
  • yksityiseltä työterveyshuollon palveluntuottajalta (esim. lääkäriasemalta)
  • omalta työterveysasemalta tai yhdessä toisten työnantajien kanssa ylläpidetyltä yhteiseltä työterveysasemalta.

Työterveyshuoltosopimus ja toimintasuunnitelma

Työnantaja tekee valitsemansa palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen työterveyshuollosta. Sopimus sisältää tiedot työterveyshuollon yleisistä järjestelyistä ja palvelujen sisällöstä sekä siitä, onko lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sovittu sairaanhoidon järjestämisestä. Sopimus on tarkistettava, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Vastuu työterveyshuollon järjestämisestä on aina työnantajalla, mutta työterveyshuolto suunnitellaan yhdessä työnantajan tai hänen edustajansa, henkilöstön ja työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Lisäksi työnantaja ja palveluntuottaja laativat yhdessä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman.

Neuvontaa ja valvontaa

Työsuojeluhallinto neuvoo työterveyshuollon järjestämisessä ja valvoo, että työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Valvira ja aluehallintovirastot valvovat työterveyshuollon palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa sekä työterveyshuollon palveluiden sisältöä.

Kela neuvoo työterveyshuollon kustannusten korvaamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021