Työnantajan velvollisuuksia työsuhteen jälkeen

Työnantajalla on velvollisuuksia myös työsuhteen jälkeen.

Niitä ovat

  • työssäolotodistuksen laatiminen
  • työterveyshuollon järjestäminen irtisanotulle.

Työssäolotodistus entiselle työntekijälle

Jos entinen työntekijä on jäänyt työttömäksi, Kela voi tarvita selvityksen entisen työntekijän työssäolosta peruspäivärahaan maksamista varten.

Tällöin työnantajan pitää täyttää työntekijästä lomake Todistus työssäoloehdon selvittämistä varten (TT4). Työssäoloehdon selvittämiseen tarvitaan tieto työtunneista kalenteriviikoittain.

Palkkatuettu työ

Jos työnantajalle on maksettu palkkatukea työttömän työllistämisestä, vain 75 % työstä lasketaan työssäoloehtoon.

Kela saa tiedon palkkatuetusta työstä TE-palveluista. Lisäksi työnantaja voi itse ilmoittaa tiedon Kelaan.

Irtisanotun työterveyshuolto

Jos työntekijä irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajalla on velvollisuus järjestää hänelle työterveyshuolto 6 kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti työ- tai virkasuhteessa vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 5 vuotta.