Återkrav av grundläggande utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Återkrav av grundläggande utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet kan återkrävas helt eller delvis i följande fall:

  • Du har inkomster, tillgångar eller rätt till en förmån eller förmåner som inte står till ditt förfogande då utkomststödet beviljas.
  • Du har avsiktligt försummat din skyldighet att dra försorg om ditt uppehälle.
  • Stödet har beviljats till följd av deltagande i en strejk. Endast den del av stödet som beviljats den som deltagit i strejken återkrävs.

Den person som är försörjningspliktig gentemot stödtagaren kan återkrävas på hela utkomststödet eller på en del av det om han eller hon avsiktligt har försummat sin försörjningsplikt.

FPA måste hos förvaltningsdomstolen ansöka om rätt att återkräva utkomststöd. Innan FPA gör det ska du höras.

Om förvaltningsdomstolen ger FPA tillstånd att återkräva utkomststödet tar FPA reda på dina inkomster och din förmögenhet, ur vilka beloppet sedan kan drivas in.

Om din ekonomiska situation är svår kan återkrav förhindras, även om det finns en grund för återkrav. Ett återkrav av utkomststöd får inte äventyra din försörjning eller försörjningen för en person som du är skyldig att ta hand om.

Uttagande och kvittning ur en emotsedd förmån

Grundläggande utkomststöd kan vid behov beviljas i förskott mot en förmån som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det beviljade utkomststödet av från den primära förmån som beviljas för samma tid. FPA kan ta ut utkomststödet eller kvitta det mot den kommande förmånen utan att någon ansökan behöver göras hos förvaltningsdomstolen.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?