Justering av det grundläggande utkomststödet hos FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Justering av det grundläggande utkomststödet hos FPA

FPA justerar det grundläggande utkomststödet om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på stödbeloppet.

Du kan meddela förändringar i MittFPA eller på blanketten för Ansökan om grundläggande utkomststöd TO1r (pdf).

Om det grundläggande utkomststödet justeras kan beloppet bli lägre eller högre än tidigare.

Om beloppet blir lägre efter en justering (t.ex. för att inkomsterna har ökat), kan det utkomststöd som har betalats ut till för stort belopp vid behov beaktas vid beräkningen av utkomststöd för de följande månaderna. Det felaktigt utbetalda beloppet återkrävs alltså inte, utan det kan beaktas i kommande utbetalningar. FPA kontaktar dig vid behov innan stödet justeras. Om det inte fanns någon uppgift om förvärvsinkomst när beslutet om utkomststöd fattades, kan förvärvsinkomsten i efterhand beaktas som inkomst för betalningsmånaden, ifall en ansökan om utkomstöd lämnas in inom de två följande kalendermånaderna efter beslutet i fråga.

Om en justering leder till att beloppet av ditt utkomststöd stiger, kommer betalningen att vara på ditt konto inom två bankdagar från det att beslutet fattades.

Om familjesituationen förändras görs justeringen från och med den dag då förändringen skedde.

FPA kan också få uppgifter om förändringar i dina förhållanden eller i ditt behov av utkomststöd från något annat håll, till exempel när du byter bostad.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023