Sänkning av grunddelens belopp | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sänkning av grunddelens belopp

Var och en är skyldig att efter bästa förmåga ta hand om sig själv och sin försörjning. FPA kan sänka det grundläggande utkomststödets grunddel med högst 20 procent eller med högst 40 procent om du till exempel agerar på ett sådant sätt att du inte kan erbjudas arbete eller offentlig arbetskraftsservice, eller om du utan grundad anledning vägrar att ta emot ett sådant erbjudande, trots att det skulle trygga din försörjning under en skälig tid.

FPA kan sänka grunddelens belopp med högst 20 procent om

 • du har agerat på ett sådant sätt att man inte har kunnat erbjuda dig arbete eller offentlig arbetskraftsservice, till exempel om
  • du inte har anmält dig hos AN-tjänster so arbemtslös arbetssökande som står till arbetsmarknadens förfogande, även om du är skyldig att göra det
  • du har fortsatt med företagsverksamhet som varit olönsam en längre tid även om du inte kan trygga din försörjning samtidigt
  • du studerar och inte tryggar din försörjning med studiestöd eller med någon annan förmån som är primär i förhållande till utkomststödet eller på något annat sätt som är primärt i förhållande till utkomststödet.
 • du utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett erbjudet arbete eller att delta i offentlig arbetskraftsservice som skulle trygga din försörjning under en skälig tid
 • du är 18−24 år gammal, saknar yrkesutbildning och har avbrutit utbildning eller vägrat att delta i utbildning och därför inte har rätt till arbetslöshetsförmåner
 • du har avbrutit arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller vägrat att delta i sådan utan giltig orsak
 • du har vägrat att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan
 • du utan grundad anledning har vägrat att delta i utarbetandet av en integrationsplan eller i de sysselsättningsfrämjande åtgärder som man kommit överens om i integrationsplanen
 • du har agerat på ett sådant sätt att man inte har kunnat utarbeta någon integrationsplan.

FPA kan sänka grunddelens belopp med högst 40 procent om båda följande punkter gäller:

 • efter att din grunddel har sänkts med högst 20 procent fortsätter du att agera på ett sätt som möjliggör en ytterligare sänkning av grunddelen med högst 20 procent 
 • du vägrar utan grundad anledning att delta i en bedömning av servicebehovet som välfärdsområdets socialservice gör.

När FPA överväger att sänka grunddelen med högst 40 procent hänvisar FPA dig till välfärdsområdets socialservice för en bedömning av servicebehovet. Grunddelen sänks inte med mer än 20 procent om du deltar i en bedömning av servicebehovet. 

Sänkningen av grunddelen får ändå aldrig äventyra din nödvändiga försörjning eller i övrigt leda till en oskälig situation.

Sänkningen av grunddelen kan gälla högst 2 månader åt gången räknat från vägran eller försummelsen.

Sänkningen av grunddelen gäller endast din grunddel och påverkar alltså inte de övriga familjemedlemmarnas grunddelar.

Skyldighet att anmäla sig som arbetssökande hos AN-tjänster

Du måste agera på ett sådant sätt att AN-tjänster kan godkänna dig som en arbetslös arbetssökande och så att du har rätt till arbetslöshetsförmåner. Du ska också hålla din arbetssökning i kraft hela tiden för att du ska kunna erbjudas arbete, utbildning eller annan service.

Du är skyldig att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster om du är 17−64 år gammal och du

 • inte är löntagare eller företagare
 • inte studerar på heltid
 • inte är förhindrad att ta emot arbete på grund av institutionsvård eller sjukdom som konstaterats av läkare.

Du är däremot inte skyldig att anmäla dig som arbetslös arbetssökande om du

 • har sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • har sjukpension eller invalidpension
 • har rehabiliteringsstöd eller en förmån som betalas på grundval av full arbetsoförmåga
 • är arbetsoförmögen i enlighet med sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen, även om du inte har beviljats någon av ovannämnda förmåner
 • har ålderspension eller förtida ålderspension
 • har rätt till graviditetspenning eller särskild graviditetspenning, föräldrapenning eller specialvårdspenning eller har beviljats ledighet för graviditet och förlossning eller för vård av barn
 • har slutat bedriva jordbruk och får avträdelsestöd
 • har rehabiliteringspenning eller får ersättning för inkomstbortfall på grund av rehabilitering
 • har arbetslivspension enligt arbetspensionslagarna
 • har någon annan godtagbar orsak som är jämställbar med de ovanstående och på grund av vilken du inte kan ta emot arbete.

Om FPA överväger en sänkning av det grundläggande utkomststödets grunddel har du möjlighet att ge din syn på situationen och ange orsaker till att den inte borde sänkas eller till att en sänkning är oskälig. Du kan också ange varför en sänkning skulle äventyra din nödvändiga försörjning. Meddela samtidigt om du redan har rättat till den situation som var orsaken till att grunddelen skulle sänkas.

Samarbete mellan FPA och välfärdsområdet

FPA har rätt att få sådana nödvändiga uppgifter av välfärdsområdets socialvårdsmyndigheter som behövs då FPA överväger att sänka grunddelen.

Om grunddelen måste sänkas informerar FPA välfärdsområdets socialservice om detta.

Om du behöver stöd i din livssituation kan du be socialservicen i ditt välfärdsområde om en bedömning av servicebehovet.

Läs mer

Senast ändrad 17.6.2024