Vuositulo | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vuositulo

Päivärahasi määrä perustuu vuosituloon. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tietyissä tilanteissa päiväraha voidaan laskea jakson viimeisten 3 kuukauden perusteella. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos olet ollut hoitovapaalla tai valmistunut opinnoista. Sinun täytyy pyytää päivärahasi laskemista 3 kuukauden tulojen mukaan.

Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei lasketa vuosituloon.

Kela voi tehdä päätöksen vanhempainpäivärahasta sen jälkeen, kun vuositulon tarkastelujakso on kulunut.

Esimerkki raskausrahan hakemisesta

Maija hakee 15.7.2024 raskausrahaa ajalle 27.10.2024–14.12.2024. Vuositulon tarkastelujakso on 1.9.2023–31.8.2024. Päätös voidaan antaa aikaisintaan syyskuun alussa.

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalta

 • palkkatulot
 • vakuutuspalkka
 • YEL- ja MYEL-työtulo
 • tietyt etuudet
 • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi siis muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä vuosituloon tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä, eläke- ja vakuutuslaitoksista sekä työttömyyskassoista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Tarvittaessa Kela voi pyytää tuloihin liittyviä tarkennuksia sinulta tai tulon maksajalta.

Vuosituloon huomioidusta palkkatulosta ja vakuutuspalkasta tehdään vakuutusmaksuvähennys, joka vuonna 2024 on suuruudeltaan 8,95 prosenttia. Vastaavaa vähennystä ei tehdä YEL- ja MYEL-vuositulosta.

Erilaiset tulot

Vuosituloon lasketaan työ- tai virkasuhteesta saadut palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä vuositulossa huomioitavat palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot tulorekisterissä (vero.fi/tulorekisteri). Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huomaa, että työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin myös sellaisia tuloja, joita ei lasketa vuosituloon, esimerkiksi kustannusten korvaukset.

Jos tulorekisterissä olevissa palkkatulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja.

Esimerkki palkkatulojen perusteella lasketusta vuositulosta

Maijan oikeus raskausrahaan alkaa 14.8.2024. Tarkastelujakso on 1.7.2023–30.6.2024. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Raskausraha sekä vanhempainrahan 16 ensimmäisen päivän määrä on noin 85 e/arkipäivä.

*) Palkkatulosta tehdään vakuutusmaksuvähennys, joka vuonna 2024 on suuruudeltaan 8,95 %.

Jos olet työskennellyt tarkastelujakson aikana ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, vuositulosi lasketaan todellisen palkkasi sijaan vakuutuspalkan perusteella.

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Työtulo lasketaan vain siltä ajalta, kun vakuutus on ollut voimassa.

Vuosituloon ei huomioida muita yrittäjätoiminnasta saamiasi tuloja, esim. palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-vakuutus ei ole ollut tarkastelujakson aikana voimassa, yrittäjätoiminnasta ei tule vuosituloon tuloa lainkaan.

Esimerkki YEL-työtulon perusteella lasketusta vuositulosta

Sannin oikeus raskausrahaan alkaa 15.9.2022. Tarkastelujakso on 1.8.2021–31.7.2022. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi. Sannin vuosituloksi lasketaan 20 000 e.

Vanhempainpäivärahan määrä on noin 47 €/arkipäivä.

Raskausraha sekä vanhempainrahan 16 ensimmäisen päivän määrä on noin 60 e/arkipäivä*.

*) Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä, eli olet tarkastelujakson aikana toiminut yrittäjänä ja ollut samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon lasketaan YEL- ja MYEL-vakuutuksen työtulon lisäksi myös saamasi palkkatulo.

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.

Jos sinulle myönnetään päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti etuus, joka lasketaan vuosituloon, ota yhteyttä Kelaan ja kerro tästä. Näin etuus voidaan ottaa huomioon vuositulossa ja päivärahasi määrä laskea uudelleen.

Vuosituloon voidaan huomioida myös tiettyjen tarkastelujakson aikana saamiesi etuuksien perusteella laskettu etuusperusteinen tulo.

Etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo. Se lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana saamiesi etuuksien keskimäärän perusteella. Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä.

Etuusperusteisen vuositulon määrittely:

 • Tietyistä tarkastelujakson aikana saamistasi etuuksista lasketaan etuuksien keskimääräinen päiväkohtainen määrä.
 • Päiväkohtaisesta määrästä muodostetaan laskennallinen etuusperusteinen vuositulo.
 • Laskennallinen etuusperusteinen vuositulo suhteutetaan muun vuositulon osaksi etuuksien myöntöajan mukaan.

Etuusperusteiseen tuloon otetaan huomioon vain seuraavat etuudet, jos niitä myönnetään 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson ajalle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon. Vuosituloon lasketaan silloin samalta ajalta saamasi palkka.

Esimerkki työttömyysetuuden perusteella lasketusta vuositulosta

Pekan oikeus vanhempainrahaan alkaa 15.9.2022. Tarkastelujakso on 1.8.2021–31.7.2022. Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella laskettu vuositulo oikeuttaa noin 52 euron suuruiseen vanhempainrahaan. Vanhempainrahan 16 ensimmäistä päivää määrä on noin 67 e. Vanhempainrahaa maksetaan arkipäiviltä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi.

Esimerkki eri etuuksien huomioimisesta vuositulon laskennassa

Laura on saanut vuositulon tarkastelujakson aikana työttömyysetuutta, josta on vähennetty kotihoidon tuki. Lauran vuosituloon lasketaan työttömyysetuus kotihoidon tuella vähennetyn suuruisena. Kotihoidon tukea ei lasketa Lauran vuosituloon lainkaan, sillä se ei ole etuus, joka otetaan huomioon vuositulon laskennassa.

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä otetaan huomioon sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Osittaista ansionmenetyskorvausta ei kuitenkaan huomioida vuosituloon, jos sitä maksetaan edelleen samaan aikaan vanhempainpäivärahan kanssa. Työnantajalle maksettua ansionmenetyskorvausta ei myöskään lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut palkkaa, joka lasketaan vuosituloon.

3 kuukauden tulojakso

Tietyissä tilanteissa vanhempainpäiväraha voidaan laskea tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Tällöin edellytetään, että 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson aikana tilanteesi on ollut jokin seuraavista:

 • Olet valmistunut ammattiin ja suorittanut esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.
 • Olet ollut suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta.
 • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidon vuoksi.
 • Olet ollut vanhempainpäivärahakauden jälkeen osittain tai kokonaan poissa työelämästä adoptiolapsen kotihoidon vuoksi.
 • Olet ollut poissa työstä alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsesi sairaanhoitoon osallistumisen vuoksi (kotihoito tai sairaalahoito).
 • Olet muuttanut ulkomailta Suomeen, etkä ole ulkomailla asuessasi ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Lisäksi edellytetään, että 3 kuukauden tulosi kerrottuna neljällä ovat vähintään 20 % suuremmat kuin 12 kuukauden tarkastelujakson perusteella määräytyvä vuositulo. Tarkastelujakson 3 viimeisen kuukauden ajalta tulot huomioidaan samoin kuin koko tarkastelujakson ajalta.

Elinan vanhempainpäiväraha alkaa 15.2.2024. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2023. Elina on ollut alkuvuoden hoitovapaalla ja mennyt töihin 1.8.2023 vanhemman lapsen täytettyä 3 vuotta. Elina hakee päivärahaa 3 kuukauden tulojen perusteella.

Elinalle on maksettu palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ajalla 1.8.–31.12.2023. Tällöin vuositulo 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson ajalta on 12 500 e.

Tarkastelujakson viimeisen 3 kalenterikuukauden perusteella laskettu vuositulo on 2 500 e x 3 kk x 4 = 30 000 e.

Elinan päivärahan määrä voidaan laskea poikkeuksellisesti 3 kalenterikuukauden perusteella lasketun vuositulon mukaan, koska tämä vuositulo on yli 20 % suurempi kuin 12 kalenterikuukaudelta laskettu vuositulo ja koska Elina on ollut poissa työstä hoitamassa alle 3-vuotiasta lastaan.

Sivu päivitetty 12.6.2024