Rehabiliteringspenning från FPA för annan rehabilitering än den som FPA ordnar

FPA kan bevilja rehabiliteringspenning också för rehabilitering som grundar sig på ett rehabiliteringsbeslut som meddelats av

 • företagshälsovården (eller en företrädare för arbetsgivaren)
 • en kommun eller samkommun (socialförvaltningen eller hälso- och sjukvården)

Rehabilitering som arbetsgivaren och företagshälsovården ordnar

FPA kan betala rehabiliteringspenning för rehabilitering som ordnas med stöd av lagen om företagshälsovård och som huvudsakligen finansieras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan t.ex. ordna rehabilitering av följande slag:

 • Konditionshöjande rehabiliteringskurs: Rehabiliteringen pågår i allmänhet cirka 5–7 dygn (+ eventuella uppföljningsdagar). Rehabiliteringen genomförs inom cirka ett år. Innehållet planeras och genomförs i samarbete mellan arbetsplatsen och företagshälsovården.
 • Medicinsk rehabilitering: Period vid en rehabiliteringsinrättning
 • Period med missbrukarrehabilitering: Rehabilitering i öppen eller sluten vård
 • Arbetsprövning på den egna arbetsplatsen: Arbetsprövningen varar högst 3 månader och arbetsgivaren betalar lön för den här tiden. Arbetstagaren får arbetsuppgifter som lämpar sig bättre för hans eller hennes hälsotillstånd eller arbetstagaren provar på helt nya uppgifter.

Villkor för rehabiliteringspenning är att

 • arbetstagarens problem med arbetsförmågan har konstaterats inom företagshälsovården och man utifrån detta bedömt att rehabilitering behövs
 • arbetsgivaren bidrar med en betydande del av kostnaderna för den rehabilitering som stöder arbetsförmågan
 • rehabiliteringen inte är verksamhet som ersätts som kostnader för företagshälsovård
 • uppgifter om rehabilitering enligt lagen om företagshälsovård anmäls till FPA som bilaga till ansökan om rehabilitering (KU 114r).

Obs! Företagshälsovården måste först utreda om arbetstagaren har rätt till arbetspensionsrehabilitering.

Rehabilitering som ordnas av en kommun eller samkommun

Rehabilitering som ordnas av en kommun eller samkommun kan ge rätt till rehabiliteringspenning från FPA. Till exempel ett sjukhus, en hälsovårdscentral eller kommunens socialförvaltning kan meddela ett rehabiliteringsbeslut eller ge en betalningsförbindelse för rehabilitering.

Rehabiliteringen kan då bestå av till exempel

 • en period med medicinsk rehabilitering (t.ex. vid en rehabiliteringsinrättning eller på en poliklinik)
 • en rehabiliteringsundersökning och arbetsprövning
 • en anpassningskurs
 • familjerehabilitering för personer med utvecklingsstörning
 • familjerehabilitering som stödåtgärd inom öppenvården eller som missbrukarrehabilitering
 • individuell missbrukarrehabilitering.

Läroavtalsutbildning

Ett villkor för beviljande av rehabiliteringspenning är att arbetstagarens arbetsförmåga eller möjligheter att välja yrke eller arbete har försämrats på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, att arbetstagaren inte har rätt till yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av arbetspensionsanstalten. I fråga om läroavtalsutbildning krävs också att arbetstagaren har ett läroavtal med sin arbetsgivare som läroavtalsbyrån eller en motsvarande utbildningsanordnare har godkänt. Då betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren till den del som motsvarar lönen.

Anpassningsträning finansierad av STEA

FPA kan bevilja rehabiliteringspenning också för anpassningsträning som finansieras av Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral (STEA). Kursanordnaren kan till exempel vara en patientförening eller organisation.

Orsaken till deltagande i anpassningsträningen ska vara sjukdom eller funktionsnedsättning. Rehabilitering som anordnats i form av förebyggande tidig rehabilitering berättigar inte till rehabiliteringspenning.

Rehabilitering för anhöriga

FPA kan också bevilja rehabiliteringspenning för den tid en arbetstagare deltar i sin anhörigas rehabilitering. Om en arbetstagare deltar i sitt barns rehabilitering, tillämpas ingen karenstid för rehabiliteringspenningen.