Rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning till arbetsgivare

När en arbetstagare deltar i rehabilitering och därför inte kan sköta sitt arbete, kan han eller hon få rehabiliteringspenning från FPA. Om arbetsdagen på grund av rehabilitering har förkortats med minst 40 % och arbetstagaren är borta från arbetet en del av dagen, kan han eller hon få partiell rehabiliteringspenning.

I kollektivavtalen har man inte avtalat om löneutbetalningen under rehabiliteringstid i lika omfattande grad som när det gäller lön under sjukfrånvaro eller familjeledighet. I fråga om rehabiliteringspenning läggs därför större vikt vid det som arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om.

FPA kan betala rehabiliteringspenningen eller den partiella rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren om denna betalar lön under tiden för rehabiliteringen. Rehabiliteringen i fråga ska då också ge rätt till rehabiliteringspenning från FPA.

Rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning till arbetsgivare
Arbete under rehabiliteringsdagen Förmån
Rehabiliteringen förhindrar helt förvärvsarbete Rehabiliteringspenning
Arbetstiden har förkortats med minst 40 % Partiell rehabiliteringspenning 
Arbetstiden har inte förkortats eller förkortningen är mindre än 40 % Ingen rätt till rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning

Inkomstregistret

Från 1.1.2019 ska arbetsgivare meddela alla utbetalda löner till inkomstregistret inom 5 dagar efter betalningen. FPA önskar att arbetsgivare dessutom meddelar frivilliga, kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaron och inkomstslag. De här uppgifterna gör det lättare för både arbetsgivaren och arbetstagaren att sköta sina ärenden med FPA. FPA utnyttjar uppgifterna i inkomstregistret an efter som de är tillräckliga för förmånshandläggningen.

Partiell rehabiliteringspenning

FPA kan betala partiell rehabiliteringspenning till arbetsgivaren om en arbetstagare deltar i rehabilitering en del av arbetsdagen och arbetar en del av dagen och arbetsgivaren betalar full lön för frånvarotiden. I annat fall betalas partiell rehabiliteringspenning till arbetstagaren till den del som motsvarar inkomstbortfallet.

Ett villkor för partiell rehabiliteringspenning är att den normala dagliga arbetstiden har förkortats med minst 40 % på grund av rehabiliteringen.

Exempel på partiell rehabiliteringspenning

Arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om att arbetstagaren ska delta i rehabilitering. Arbetsgivaren betalar full lön också för de arbetsdagar då arbetstagaren arbetar endast en del av dagen.

Arbetstagaren deltar i rehabilitering kl. 8–11. Han kommer till arbetsplatsen kl. 12 och arbetar till kl. 16. Eftersom arbetstagaren i normala fall jobbar 8 timmar förkortas arbetsdagen med det antal timmar som krävs för att man ska få partiell rehabiliteringspenning, och arbetstagaren har rätt till partiell rehabiliteringspenning för rehabiliteringsdagen.

Eftersom arbetsgivaren betalar full lön också för de arbetsdagar då arbetstagaren arbetar endast en del av dagen, betalas den partiella rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren har anmält beloppet av lönen under rehabiliteringstiden (kl. 8–12).

När kan arbetsgivaren få rehabiliteringspenning från FPA? 

Om arbetsgivaren betalar lön för rehabiliteringstiden, kan FPA betala rehabiliteringspenningen eller den partiella rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren.

Ett villkor för att arbetsgivaren ska få rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning från FPA är att arbetstagaren har fått ett rehabiliteringsbeslut från någon av följande:

  • FPA
  • företagshälsovården
  • en kommun eller samkommun (socialväsendet eller hälso- och sjukvården)

När kan arbetsgivaren inte få rehabiliteringspenning från FPA?

Rehabiliteringspenningen betalas inte till arbetsgivaren om arbetstagaren deltar i rehabilitering på egen tid, såsom under

  • semester med lön
  • övertidsledighet
  • sparad ledighet.

Arbetspensionsbolagen ordnar yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering, där försörjningen tryggas genom ett separat rehabiliteringspenningssystem. Den rehabiliteringen ger inte rätt till rehabiliteringspenning från FPA.

FPA betalar inte heller rehabiliteringspenning för tid med rehabilitering som ordnas på grund av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikskada eller militärolycksfall.