Ansökan om rehabiliteringspenning till arbetsgivaren

En arbetsgivare som betalar arbetstagaren lön under rehabiliteringstiden kan få rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning ska sökas inom 4 månader efter att rehabiliteringen började.

Gör så här

  1. Logga in på e-tjänsten för arbetsgivare med en Suomi.fi-identifikation. Ansökan kan också göras med pappersblanketten Y17r Anmälan om lön från arbetsgivare. Stora arbetsgivare kan också skicka in ansökan som eSara-fil via tjänsten Ilmoitin.fi.
  2. Ansök om rehabiliteringspenning genom att anmäla för vilken tid arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren under rehabiliteringen samt beloppet av lönen och lönetillägg. Anmälan om lön fungerar samtidigt som arbetsgivarens ansökan.

 

  • Om löneuppgifterna för hela tiden med lön inte är tillgängliga på förhand anges under Övriga upplysningar att utbetalningen fortsätter efter den period som redan meddelats. Meddela löneuppgifterna efter löneutbetalningsperioderna.
  • Vid beräkningen av årsinkomsten använder FPA sig endast av löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret. Under Övriga upplysningar kan arbetsgivaren ange om den vill att årsinkomsten ska beräknas utifrån en särskild situation (specialfall).
  1. Kom ihåg bilagorna
  • Om rehabiliteringen inte har ordnats av FPA behövs ytterligare blanketten KU 114r Meddelande om rehabiliteringsbeslut (pdf), som fylls i av den som ordnar rehabiliteringen (t.ex. kommunens socialväsende eller hälso- och sjukvården). Kom överens om vem som skickar meddelandet till FPA (arbetstagaren, arbetsgivaren eller den som ordnar rehabiliteringen). Om det är fråga om rehabilitering enligt lagen om företagshälsovård fyller företagshälsovården i meddelandet. 

2. Skicka ansökan. Arbetsgivaren ska alltid skicka alla bilagor samt  pappersansökan ska alltid skickas per post eller skyddad e-post. Arbetstagaren kan skicka bilagor via Meddelanden i e-tjänsten MittFPA.

Ansökan via inkomstregistret

Arbetsgivare kan ansöka om FPA-förmåner också via inkomstregistret, om löneprogrammet möjliggör detta. Detta förutsätter också att arbetsgivaren har gett sitt samtycke till att ta emot elekroniska beslut

Beslut

Beslutet skickas till den arbetstagare som har deltagit i rehabilitering och till arbetsgivaren, om arbetsgivaren har betalat lön för rehabiliteringstiden. Det framgår av beslutet om arbetstagaren ska skicka ett intyg till FPA över att han eller hon har deltagit i rehabilitering. I så fall betalas rehabiliteringspenningen ut först när intyget har lämnats in.
Arbetsgivaren kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med beslutet följer en besvärsanvisning.

Elektroniska beslut

Arbetsgivaren kan välja att inte längre få besluten per post genom att samtycka till att få besluten elektroniskt via e-tjänsten för arbetsgivare. Samtycket gäller alla beslut om dagpenningar, semesterkostnadsersättning, familjeledighetsersättning samt beslut om återkrav. Det finns en särskild guide om detta.
 

Läs mer