Belopp av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen beräknas i allmänhet på samma sätt som sjukdagpenningen.  Beloppet kan också bestämmas utifrån arbetsinkomsterna för de senaste sex månaderna.

Beloppet av den partiella rehabiliteringspenningen är hälften av rehabiliteringspenningens fulla belopp.

Belopp av rehabiliteringspenning

Du kan uppskatta beloppet med ett beräkningsprogram.

Till räknaren

Vid yrkesinriktad rehabilitering är rehabiliteringspenningen dock 75 % av årsarbetsinkomsten (beräkningsformel: 0,75 x årsarbetsinkomsten/300 vardagar).  Beloppet av rehabiliteringspenningen kan bestämmas utifrån den senast fastställda beskattningen eller utifrån arbetsinkomsten för de sex månader som föregått rehabiliteringen.

FPA betalar rehabiliteringspenning för vardagar, dvs. för måndag–lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar. Rehabiliteringspenningen betalas efter en självrisktid.

Inkomstregistret

Alla arbetsgivare ska meddela lönerna till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA börjar år 2020 utnyttja inkomstregistrets uppgifter för 12 månader som grund för dagpenningsbelopp.

Karenstid

Hur lång karenstiden är vid rehabiliteringspenning beror på rehabiliteringen. Exempelvis vid KIILA-rehabilitering är karenstiden 1 dag. Om arbetstagaren har fått sjukdagpenning omedelbart före rehabiliteringen tillämpas ingen karenstid.

Om arbetstagaren är tvungen att vara borta från arbetet på grund av en rehabiliteringsdag som inklusive resor varar minst 4 timmar uppkommer rätt till rehabiliteringspenning efter karenstiden.

Läs mer