Belopp av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen beräknas i allmänhet på samma sätt som sjukdagpenningen.

Beloppet av den partiella rehabiliteringspenningen är hälften av rehabiliteringspenningens fulla belopp.

Vid yrkesinriktad rehabilitering är rehabiliteringspenningen dock 75 % av årsarbetsinkomsten (beräkningsformel: 0,75 x årsarbetsinkomsten/300 vardagar).

FPA betalar rehabiliteringspenning för vardagar, dvs. för måndag–lördag. Helgdagar som infaller på en vardag räknas inte som vardagar. Rehabiliteringspenningen betalas efter en självrisktid.

Karenstid

Hur lång karenstiden är vid rehabiliteringspenning beror på rehabiliteringen. Exempelvis vid KIILA-rehabilitering är karenstiden 1 dag. Om arbetstagaren har fått sjukdagpenning omedelbart före rehabiliteringen tillämpas ingen karenstid.

Om arbetstagaren är tvungen att vara borta från arbetet på grund av en rehabiliteringsdag som inklusive resor varar minst 4 timmar uppkommer rätt till rehabiliteringspenning efter karenstiden.

Läs mer