Hur andra förmåner inverkar på stödet för hemvård av barn

Andra FPA-förmåner kan inverka på hemvårdsstödet (på vårdpenningen och vårdtillägget). Beräkna med hjälp av beräkningsprogrammet hur andra förmånerna inverkar på hemvårdsstödet.

Eventuella familjeförmåner från andra länder kan också inverka på stödet.

Hur moderskaps- och föräldrapenningen inverkar på vårdpenningen

Familjen kan samtidigt få vårdpenning och moderskaps- eller föräldrapenning, om vårdpenningens belopp för familjens övriga barn under skolåldern överskrider moderskaps- eller föräldrapenningens belopp. I praktiken uppkommer sådana situationer endast om mammans dagpenning är liten och familjen har flera barn under skolåldern som inte vårdas i kommunal dagvård eller med stöd för privat vård av barn. Vårdpenning betalas inte för ett barn som berättigar till föräldradagpenning. Beroende på inkomsterna kan vårdtillägg dock i vissa fall betalas ut under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden.

Hemvårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad. Minimitiden på en månad uppfylls till exempel om mammans och pappans sammanlagda stödperiod varar minst en månad. Minimitiden uppfylls också när hemvårdsstödet fortsätter efter faderskapspenningsperioden så att perioderna med hemvårdsstöd varar sammanlagt minst en månad.

I kravet på minimitid kan man också räkna in tiden för moderskaps- och föräldrapenningsperioden innan barnavårdsstödet, då familjen i princip skulle ha kunnat få hemvårdsstöd men det inte betalades ut eftersom dagpenningen var högre än barnavårdsstödet och familjen inte hade rätt till vårdtillägg utifrån inkomsterna.

Hur faderskapspenningen inverkar på vårdpenningen

Faderskapspenning som betalas ut under moderskaps- och föräldrapenningsperioden (högst 18 vardagar) inverkar inte på vårdpenningen. För tiden av faderskapspenning som betalas ut efter föräldrapenningsperioden betalas dock inte vårdpenning för samma barn.

Familjen kan samtidigt få vårdpenning och faderskapspenning, om vårdpenningens belopp för familjens övriga barn under skolåldern överskrider faderskapspenningens belopp. I praktiken uppkommer sådana situationer endast om faderskapspenningen är liten och familjen har flera barn under skolåldern som inte vårdas i kommunal dagvård eller med stöd för privat vård av barn. Beräkna med hjälp av beräkningsprogrammet om stöden kan betalas ut samtidigt.

En pappa som ansvarar för vården av sitt barn och som inte är gift eller sambo med barnets mamma har rätt till faderskapspenning. Pappan behöver inte bo med barnet, utan det räcker att han vårdar barnet under faderskapsledigheten. Om en pappa som är umgängesförälder får faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden får barnets mamma inte hemvårdsstöd för samma barn under denna tid.

Hur studiestödet inverkar på hemvårdsstödet

Studiestöd inverkar inte på hemvårdsstödet, men hemvårdsstödet betraktas som inkomst vid den inkomstkontroll som görs i samband med studiestödet. Inkomstgränsen för studiestöd bestäms enligt hur många studiestödmånader som används.

Hur hemvårdsstödet inverkar på arbetslöshetsförmånerna

Om du har en arbetslöshetsförmån dras det hemvårdsstöd som du eller din partner får av från arbetslöshetsförmånen. Om den ena föräldern får hemvårdsstöd och själv vårdar barnet och den andra är helt arbetslös, dras hemvårdsstödet emellertid inte av från arbetslöshetsförmånen. Den som betalar ut arbetslöshetsförmånen undersöker hur hemvårdsstödet inverkar på arbetslöshetsförmånen. För närmare information ska du vända dig till din egen arbetslöshetskassa eller FPA.

Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd samtidigt

Om det finns flera barn i familjen, kan familjen välja antingen hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd skilt för varje barn beroende på barnets ålder, vårdplats eller vårdare. Familjen kan alltså få hemvårdsstöd och privatvårdsstöd samtidigt ifall stöden betalas för olika barn. Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd kan inte betalas samtidigt för ett och samma barn. Beräkna med hjälp av beräkningsprogrammet hurdant stöd du kan få för ditt barn och hur mycket.

Hur andra förmåner inverkar på vårdtillägget

Vårdtillägg kan betalas på vanligt sätt, såvida familjens sammanräknade bruttoinkomster inte är för höga. Bland annat följande förmåner inverkar på vårdtillägget:

  • föräldradagpenning
  • sjukdagpenning
  • arbetslöshetsdagpenning.

Exempel på hur moderskapspenningen inverkar på vårdpenningens belopp

En mamma får 800 euro/mån. i moderskapspenning för sitt yngsta barn. Utöver det yngsta barnet sköter mamman familjens 2-, 5- och 6-åriga barn i hemmet, för vilka hon ansöker om vårdpenning. Vårdpenning betalas ut om dess belopp överstiger beloppet av moderskapspenningen. I det här fallet är vårdpenningen 342,95 euro + syskonförhöjningar 65,97 euro + 65,97 euro = 474,89 euro/mån. I detta exempel återstår ingen vårdpenning att betala ut, eftersom beloppet av moderskapspenningen (800 euro/mån) översteg beloppet av vårdpenningen (474,89 euro/mån).

 

Exempel på hur moderskapspenningen inverkar på vårdtillägget

En mamma får 29,05 euro/dag, dvs. 726,25 euro/månad, i moderskapspenning för det yngsta barnet. Utöver det yngsta barnet sköter mamman familjens 2-, 5- och 6-åriga barn i hemmet, för vilka hon ansöker om vårdpenning. Vårdpenningen är 342,95 euro + syskonförhöjningar 65,97 euro + 65,97 euro = 474,89 euro/mån. Som inkomster i fråga om familjens vårdtillägg beaktas således 726,25 euro – 474,89 euro = 251,36 euro. Utöver detta beaktas familjens övriga inkomster, såsom löneinkomster. Vårdtillägget betalas till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som fastställs enligt familjens storlek.

Exempel på hur faderskapspenningen inverkar på hemvårdsstödet

Det finns bara ett barn i familjen och den föräldrapenning som betalats ut för barnet har upphört 16.3. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter föräldrapenningsperioden 17.3. Pappan tar ut faderskapsledighet 7.4–20.5. Familjen har rätt till hemvårdsstöd 17.3–6.4 om stödet fortsätter efter faderskapsledigheten så att perioderna med hemvårdsstöd varar sammanlagt minst en månad. Familjen har inte rätt till hemvårdsstöd under faderskapsledigheten eftersom pappan får faderskapspenning för samma barn.

Exempel på hur faderskapspenningen inverkar på hemvårdsstödet

Familjen har två barn under skolåldern som vårdas hemma. Mamman har fått vårdtillägg fram till slutet av moderskaps- och föräldrapenningsperioden 16.3. För det yngsta barnet börjar rätten till hemvårdsstöd 17.3. Mamman kan få hemvårdsstöd från och med 17.3. Pappan tar ut faderskapsledighet på grund av det yngsta barnet 7.4–20.5. Under faderskapsledigheten kan hemvårdsstöd inte betalas ut för det yngsta barnet varken till pappan eller mamman eftersom det betalas ut faderskapspenning för barnet. Under faderskapsledigheten kan mamman få vårdtillägg för det äldsta barnet.