Belopp och utbetalning av hemvårdsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för hemvård av barn – Belopp och utbetalning

I hemvårdsstödet ingår vårdpenning och vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala kommuntillägg.

FPA justerar årligen hemvårdsstödet med index, vilket kan ändra stödbeloppet. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Vårdpenning

Familjens inkomster inverkar inte på vårdpenningens belopp. Vårdpenning betalas separat för varje barn som är berättigat till stöd. Vårdpenningens belopp är följande:

  • för ett barn under 3 år 377,68 euro per månad
  • för alla andra barn i familjen som är under 3 år 113,07 euro per månad och barn
  • för varje barn som är över 3 år men under skolåldern 72,66 euro per månad och barn.

Om ett syskon till ett barn under 3 år som har rätt till stöd för hemvård av barn deltar endast i förskoleundervisning, betalas vårdpenning till fullt belopp för syskonet (72,66 euro/mån). Om barnet utöver förskoleundervisning deltar i kompletterande kommunal småbarnspedagogik betalas ingen vårdpenning.  

Vårdtillägg

Vårdtillägget påverkas av familjens storlek och bruttoinkomster. Vårdtillägget är högst 202,12 euro per månad. Vårdtillägg betalas för endast ett barn. Beräkna förmånsbeloppet med hjälp av beräkningsprogrammet för barnavårdsstöd.

Du får vårdtillägget till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som beräknas enligt familjens storlek. En familj räknas bestå av högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn för vilka FPA betalar föräldradagpenning eller som går i skola beaktas inte i familjestorleken.

Till familjens inkomster räknas också

  • inkomsterna hos de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd söks
  • partiell och flexibel vårdpenning.

Vårdpenningen och kommuntillägget räknas inte som inkomst.

Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtillägget enligt en viss procent. Vårdtillägg betalas inte alls om din familjs inkomster överskrider den maximala inkomstgränsen

Familjens storlek (personer)

Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg

Sänkningsprocent

Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg

2

1 160 euro/mån

11,5 %

2 917,53 euro/mån

3

1 430 euro/mån

9,4 %

3 580,16 euro/mån

4 eller fler

1 700 euro/mån

7,9 %

4 258,42 euro/mån

Kommuntillägg

Kommuntilläggets storlek och villkoren för tillägget varierar i de olika kommunerna. Alla kommuner betalar inte ut kommuntillägg. FPA betalar ut kommuntillägg i samband med hemvårdsstödet bara om kommunen har kommit överens om detta med FPA. Närmare information om kommuntillägget får du från din hemkommun. Med räknaren för barnavårdsstöd kan du uppskatta beloppet av det kommuntillägg som betalas via FPA.

Utbetalning av hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd betalas till den förälder eller vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet. Om vårdaren är någon annan, t.ex. en mor- eller farförälder, betalas stödet ändå till den sökande, dvs. till barnets förälder eller en annan vårdnadshavare.

Hemvårdsstödet betalas ut en gång i månaden i efterskott den sista bankdagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA. FPA meddelar uppgiften om att barnavårdsstöd har betalats ut till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Hemvårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från ingången av kalendermånaden. Stödperioden kan också sluta mitt i en kalendermånad och då betalas stödet för en knapp månad den sista dagen i månaden.

Minimitiden på en månad uppfylls till exempel om föräldrarnas stödperioder varar minst en månad utan avbrott.

Hemvårdsstödet upphör till exempel i följande situationer:

  • familjen har inte längre ett barn under 3 år
  • barnet börjar delta i kommunal småbarnspedagogik
  • barnet inleder grundläggande utbildning. Stödet för ett barn som inleder den grundläggande utbildningen upphör senast 31.7.
  • familjen flyttar utomlands eller barnet vistas utomlands. Läs mer om utbetalning av familjeförmåner utomlands.

Läs mer 

Vad tycker du om sidan?