Stöd för hemvård av barn | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för hemvård av barn

AnkkuriAnkkuriKan jag få stöd för hemvård av barn?

Du kan få hemvårdsstöd om följande villkor uppfylls:

 • Du är barnets förälder, partner till barnets förälder eller en annan person som vårdar barnet.
 • Barnet är över 6 månader (det har gått 160 vardagar från födseln) och under 3 år.
 • Barnet har ingen plats inom den kommunala småbarnspedagogiken.
 • Du vårdar barnet själv eller du har kommit överens med en annan person att hen vårdar barnet.

Du kan arbeta eller vara semesterledig samtidigt som du får hemvårdsstöd.

Du kan också få hemvårdsstöd för övriga syskon i familjen som är under skolåldern, om inte heller de har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Dock kan du inte längre få stöd efter att familjens yngsta barn har fyllt 3 år.

Du kan inte få stöd för hemvård av barn om det för barnets betalas ut föräldrapenning eller stöd för privat vård av barn. Läs hur andra stöd inverkar på stödet för hemvård av barn.

Barnets vårdare kan vara

 • barnets förälder
 • en partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren
 • en annan person eller en avlönad vårdare som tar hand om barnet.

Hemvårdsstödet betalas ut till den förälder, partner till barnets förälder eller annan vårdare som tar hand om barnet. En umgängesförälder kan ansöka om hemvårdsstöd om barnet bor hos hen en del av tiden och föräldrarna har kommit överens om det.

Om vårdaren är någon annan, till exempel en mor- eller farförälder, betalas stödet ändå ut till den sökande, det vill säga till exempel barnets förälder.

Adoptivföräldrar kan få stöd för hemvård av barn även för ett barn över 3 år. Om barnet har tagits i vård före den 31 juli 2022 kan hemvårdsstöd betalas ut tills det har gått 2 år sedan föräldrapenningen påbörjades eller när barnet börjar skolan.

Adoptivföräldrar kan få stöd för hemvård av barn även för ett barn över 3 år. Om barnet har tagits i vård den 31 juli 2022 eller senare, kan familjen få hemvårdsstöd tills det har gått 2 år från dagen då barnet togs i vård eller när barnet börjar skolan.

Om du anställer en vårdare kan du från FPA få hemvårdsstöd för ett barn under 3 år eller privatvårdsstöd för ett barn under skolåldern. Du är då vårdarens arbetsgivare. 

En familj kan anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller med flera familjer. I en sådan s.k. vårdring sköter en vårdare familjernas barn i regel turvis hemma hos varje barn. Varje familj kan få hemvårdsstöd för barn under 3 år eller privatvårdsstöd för barn under skolåldern.

Bland annat vårdtiden inverkar på stödets belopp. Dessutom kan kommunen betala ett kommuntillägg. Du kan beräkna beloppet av stödet för er familj med hjälp av ett beräkningsprogram. Familjerna avtalar själva om lönebetalningen till vårdaren.

FPA betalar hemvårdsstödet till familjen, som kan använda stödet till att betala vårdarens lön. När familjen får hemvårdsstöd behövs inte kommunens godkännande av dagvårdsproducenten.

Familjen som arbetsgivare

Om du anställer en privat vårdare ska du i egenskap av arbetsgivare verkställa förskottsinnehållning enligt vårdarens skattekort på den lön du betalar. Dessutom ska du betala socialskyddsavgifter och de lagstadgade försäkringsavgifterna, vilka utgörs av arbetslöshetsförsäkringspremie, arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkring och grupplivförsäkring. Gör dessa betalningar för hela lönen, också för den del av stödet som FPA betalar.

Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare är också skyldigt att ordna företagshälsovård för sin arbetstagare (Arbetsgivare).

Alla arbetsgivare ska anmäla utbetalda löner till det nationella inkomstregistret (skatt.fi).

AnkkuriHur mycket hemvårdsstöd kan jag få?

Hemvårdsstödet består av vårdpenning och vårdtillägg. Dessutom kan hemkommunen betala ut kommuntillägg.

Vårdpenningens belopp för barn under 3 år
377,68 euro per månad
För varje ytterligare barn under 3 år
113,07 euro per månad
För varje ytterligare barn som är över 3 år men under skolåldern
72,66 euro per månad

Vårdtillägg betalas ut för bara ett barn. Vårdtillägget är högst 202,12 euro per månad.

Beloppet på vårdtillägget påverkas av familjens storlek och bruttoinkomster, det vill säga inkomster före skatten dragits av. En familj räknas bestå av högst 4 personer: 2 vuxna och högst 2 barn under skolåldern. De barn som FPA utbetalar föräldradagpenning för eller som går i skolan beaktas inte i antalet personer i familjen. Om du är den enda föräldern i din familj är det bara din inkomst som påverkar vårdtillägget. Om du bor tillsammans med din partner räknas också hens inkomst med i familjens inkomster, även om hen inte är vårdnadshavare för ditt/dina barn. 

Till familjens inkomster räknas också

 • inkomsterna för de barn som familjen får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för
 • partiell och flexibel vårdpenning.

Vårdpenning och kommuntillägg räknas inte som inkomst.

Du får vårdtillägget till fullt belopp om familjens månadsinkomster inte överskrider den inkomstgräns som beräknas enligt familjens storlek. Om inkomstgränsen överskrids minskar vårdtillägget enligt en viss procent. Vårdtillägg betalas inte alls om inkomsterna för din familj överskrider den maximala inkomstgränsen.

Familjens storlek (antal personer)

Bruttoinkomster som berättigar till fullt vårdtillägg

Procentuell minskning

Bruttoinkomster som utesluter vårdtillägg

2

1 160 euro/månad

11,5 %

2 917,53 euro/månad

3

1 430 euro/månad

9,4 %

3 580,16 euro/månad

4 eller fler

1 700 euro/månad

7,9 %

4 258,42 euro/månad

 

Beloppet på kommuntillägget och villkoren för beviljande varierar i de olika kommunerna. Alla kommuner betalar inte ut kommuntillägg.

Vissa kommuner som betalar ut kommuntillägg har ingått ett avtal med FPA om att kommuntillägget betalas ut via FPA i samband med hemvårdsstödet. Du kan använda räknaren för att ta reda på om du får kommuntillägg via FPA och hur mycket stöd som betalas ut. Om kommuntillägget betalas ut via FPA behöver du inte ansöka om kommuntillägg separat utan stödet betalas ut automatiskt med hemvårdsstödet.

Om du enligt räknaren inte får kommuntillägg via FPA, kan du kontakta din hemkommun för att ta reda på om den betalar ut kommuntillägg. Om din hemkommun betalar ut kommuntillägg, kan du ansöka om kommuntillägg från kommunen.

Om din familj exempelvis har tvillingar som är under 3 år, kan du få fullt vårdtillägg för ett av barnen. För övriga barn under 3 år utbetalas syskonförhöjning. Vårdtillägg utbetalas endast för ett barn.

Beräkna beloppet på barnavårdsstödet

Gå till räknaren

AnkkuriFör vilken tid kan jag få hemvårdsstöd?

Hemvårdsstöd kan inte beviljas för kortare tid än en månad. Minimitiden på en månad uppfylls också när föräldrarna växelvis ansöker om hemvårdsstöd och perioderna med hemvårdsstöd pågår oavbrutet i minst en månad.

Perioden med stöd behöver inte börja från månadens början. Perioden kan också upphöra mitt i en kalendermånad och då betalas stödet för en knapp månad ut den sista bankdagen i månaden.

Om platsen inom den kommunala småbarnspedagogiken inte sägs upp, till exempel under semestern, kan du inte få hemvårdsstöd för den tiden.Ankkuri

Hemvårdsstödet upphör till exempel i följande situationer:

 • Familjen har inte längre barn under 3 år.
 • Barnet börjar inom den kommunala småbarnspedagogiken.
 • Barnet inleder grundläggande utbildning. Stödet för ett barn som inleder den grundläggande utbildningen upphör senast den 31 juli.
 • Familjen flyttar utomlands eller barnet vistas utomlands. Läs mer om utbetalning av familjeförmåner utomlands.

Graviditetspenning, föräldrapenning och faderskapspenning

Du kan inte få hemvårdsstöd för samma barn som det utbetalas graviditetspenning, föräldrapenning eller faderskapspenning* för. Familjen kan dock samtidigt få hemvårdsstöd för andra barn i familjen.  

Vårdpenning betalas i praktiken endast ut om graviditets-, föräldra- eller faderskapspenningen är liten och familjen har flera barn under skolåldern som inte har någon plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Beloppet på vårdpenningen är skillnaden mellan vårdpenningen och graviditets-, föräldra- eller faderskapspenningen.

Vårdtillägg kan betalas ut för övriga barn i familjen, om familjens inkomster inte är för stora.

* Faderskapspenningen gäller endast de familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före den 4 september 2022 eller där adoptivbarnet togs i vård före den 31 juli 2022.

Exempel på hur graviditetspenning kan påverka vårdpenningen

En mamma får 800 euro i månaden i graviditetspenning. Därtill tar mamman hand om familjens 2-, 5- och 6-åriga barn i hemmet. Hon ansöker om vårdpenning. Vårdpenning kan betalas ut om dess belopp överstiger beloppet på graviditetspenningen. I det här fallet skulle vårdpenningen vara 523,00 euro i månaden (377,68 euro + 72,66 euro + 72,66 euro). Ingen vårdpenning kan dock betalas ut, eftersom beloppet på graviditetspenningen (800 euro i månaden) överstiger beloppet på vårdpenningen (523,00 euro i månaden). 

Exempel på hur graviditetspenning kan påverka vårdtillägget

En mamma får 800 euro i månaden i graviditetspenning. Därtill tar mamman hand om familjens 2-, 5- och 6-åriga barn i hemmet. Hon ansöker om vårdtillägg. Vårdpenningen skulle vara 523 euro i månaden (377,68 euro + 72,66 euro + 72,66 euro). I vårdtillägget beaktas således 277 euro i månaden som inkomst (800 euro – 523,00 euro = 277 euro/månad). Pappan i familjen får dessutom 3 500 euro i lön per månad. Familjens sammanlagda inkomst är därmed 3 777 euro i månaden (graviditetspenning 277 euro/månad + lön 3 500 euro/månad). Familjen har rätt till vårdtillägg eftersom inkomsterna understiger inkomstgränsen på 4 258,42 euro i månaden. Vårdtillägget är cirka 38 euro per månad.

Exempel på hur faderskapspenning kan påverka hemvårdsstödet

Det finns bara ett barn i familjen och den föräldrapenning som betalats ut för barnet har upphört den 10 juni. Rätten till hemvårdsstöd börjar den 11 juni.

Pappan tar ut faderskapsledighet 7 juli – 20 augusti. Familjen kan inte få hemvårdsstöd 11 juni – 6 juli, eftersom perioden inte är en månad lång. Hemvårdsstöd kan inte heller beviljas under faderskapsledigheten, eftersom faderskapspenning betalas ut för barnet. Hemvårdsstöd kan alltså inte beviljas 11 juni – 20 augusti.

Studiestöd

Studiestöd påverkar inte hemvårdsstödet. Dock räknas hemvårdsstödet som inkomst vid den inkomstkontroll som görs i samband med studiestöd. Inkomstgränsen för studiestödet beräknas utifrån antalet månader du lyfter studiestöd.

Arbetslöshetsförmåner

Om du får en arbetslöshetsförmån dras ditt eller din partners hemvårdsstöd av från arbetslöshetsförmånen. Om du får kommuntillägg, dras det däremot inte av från arbetslöshetsförmånen. Hemvårdsstödet dras dock inte av från arbetslöshetsförmånen om den ena föräldern får hemvårdsstöd och hen själv vårdar barnet och den andra föräldern är helt arbetslös. I samband med att du ansöker om hemvårdsstöd utreder FPA hur hemvårdsstödet kommer att påverka arbetslöshetsförmånerna. Om du eller din partner får inkomstrelaterad dagpenning lönar det sig att fråga arbetslöshetskassan hur hemvårdsstödet påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Stöd för privat vård av barn

Om familjen har flera barn kan familjen samtidigt få både hemvårdsstöd och privatvårdsstöd, förutsatt att stöden betalas ut för olika barn. För ett och samma barn kan man inte få båda stöden samtidigt. Beräkna med hjälp av räknaren hurdant och hur mycket stöd du kan få för ditt barn.

Hur andra förmåner påverkar vårdtillägget

Vårdtillägg kan betalas ut, såvida familjens sammanlagda bruttoinkomster inte är för höga. Beloppet på vårdtillägget påverkas bland annat av

 • graviditetspenning, föräldrapenning och faderskapspenning
 • sjukdagpenning
 • arbetslöshetsdagpenning.

När det gäller föräldradagpenningarna räknas endast skillnaden mellan föräldradagpenningen och vårdtillägget som inkomst, när de betalas ut till samma familj för samma tid.

Exempel på hur föräldrapenning kan påverka hemvårdsstödet

I familjen finns ett barn som föddes den 1 oktober 2023. Barnets förälder har först fått graviditetspenning utbetalt och därefter har föräldrapenning beviljats för 160 vardagar. Perioden med föräldrapenning upphör den 25 april 2024. Rätten till hemvårdsstöd börjar den 26 april 2024. Barnets andra förälder är föräldraledig och får föräldrapenning 2 – 8 maj 2024. Familjen kan inte få hemvårdsstöd under föräldraledigheten, eftersom föräldrapenning betalas ut för barnet. Hemvårdsstöd betalas heller inte ut för tiden mellan föräldraledigheterna 26 april – 1 maj 2024, eftersom perioden är kortare än en månad. Hemvårdsstöd kan alltså inte beviljas 26 april – 8 maj 2024.

Beräkna beloppet av stödet för hemvård av barn

Gå till räknaren

AnkkuriAnkkuriSå här ansöker du om hemvårdsstöd

 1. Ansök om hemvårdsstöd i MittFPA. Om du bor på Åland ska du ansöka om hemvårdsstöd i din hemkommun.

  En förälder, partner till barnets förälder eller någon annan vårdnadshavare ska alltid ansöka om hemvårdsstöd även om det är en annan person som vårdar barnet. Om båda föräldrarna är vårdare ska de sinsemellan komma överens om vem som ansöker om stödet.
 2. Fotografera bilagor och skicka in dem i MittFPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver skicka in.

 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in en ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten Stöd för hemvård av barn, WH 1r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 

Ansök om hemvårdsstöd

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om hemvårdsstöd

Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd i god tid innan utbetalningen av föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter att föräldrapenningen upphör, även om du tar ut semester. Hemvårdsstöd kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Du kan ansöka om hemvårdsstöd för en begränsad period. Om du inte anger när du vill att stödet ska upphöra i ansökan, beviljas stödet tills det yngsta barnet fyller 3 år.

FPA utreder årligen om det har skett förändringar i familjens inkomster som kan påverka vårdtillägget. Inför årsjusteringen skickar vi ett brev som du ska svara på. Om du har avstått från papperspost får du ett meddelande till MittFPA i stället.

Efter årsjusteringen får du ett nytt beslut om hemvårdsstöd. Om dina inkomster har minskat, kan vårdtillägget höjas retroaktivt för högst 6 månader.

När betalas stödet ut?

Hemvårdsstödet betalas ut
den sista bankdagen varje månad

Om du får ett beslut om beviljande av hemvårdsstöd efter den 10 i månaden, betalas stödet ut den sista bankdagen i följande månad. Den första utbetalningsdagen för stödet ser du i beslutet.

Meddela ändringar

Kom ihåg att meddela FPA om ändringar som påverkar hemvårdsstödet, så att stödet betalas ut till rätt belopp. Meddela ändringar i MittFPA eller genom att ringa FPA.

Om du får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd ska du utan dröjsmål meddela FPA om följande ändringar:

 • Barnet får plats i den kommunala småbarnspedagogiken (hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas inte ut när barnet har plats inom den kommunala småbarnspedagogiken). 
 • Uppgifterna om vården av barnet ändras (till exempel vårdtiden, vårdplatsen, vårdavgiften eller vårdaren).
 • Barnet börjar i förskolan.
 • Din familj flyttar till en annan kommun.
 • Din familj eller barnet reser utomlands för mer än 3 månader.

Om du får vårdtillägg ska du även meddela om

 • familjens inkomster ändras.
 • du blir sambo eller skiljer dig.

Storleken på familjen och inkomsterna för alla familjemedlemmar påverkar beloppet på vårdtillägget.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 226
020 692 226

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 7.6.2024