Hur inverkar övriga förmåner på hemvårdsstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur andra förmåner inverkar på stödet för hemvård av barn

Andra FPA-förmåner kan inverka på hemvårdsstödet (på vårdpenningen och vårdtillägget). Beräkna med hjälp av beräkningsprogrammet hur andra förmåner inverkar på hemvårdsstödet.

Eventuella familjeförmåner från andra länder kan också inverka på stödet.

Hur föräldrapenningen inverkar på vårdpenningen

Hemvårdsstöd kan inte fås för ett barn för vilket föräldradagpenning betalas. Familjen kan samtidigt få vårdpenning och föräldrapenning, om vårdpenningens belopp för familjens övriga barn under skolåldern är större än föräldrapenningens belopp. I en sådan situation får man som hemvårdsstöd skillnaden mellan beloppen.

I praktiken uppkommer sådana situationer endast om förälderns dagpenning är liten och familjen har flera barn under skolåldern som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik eller deltar med privatvårdsstöd.

Beroende på inkomsterna kan man dock få vårdtillägg samtidigt som föräldradagpenning.

Hemvårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad. Minimitiden på en månad uppfylls till exempel om familjens sammanlagda stödperiod varar minst en månad.

Hur faderskapspenningen inverkar på vårdpenningen

Faderskapspenningen gäller endast de familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022 eller där adoptivbarnet har tagits i vård före 31.7.2022.

Faderskapspenning som betalas ut under moderskaps- och föräldrapenningsperioden (högst 18 vardagar) inverkar inte på vårdpenningen. För tiden med faderskapspenning som betalas efter föräldrapenningsperioden betalas däremot inte hemvårdsstöd för samma barn.

Familjen kan samtidigt få vårdpenning och faderskapspenning, om vårdpenningens belopp för familjens övriga barn under skolåldern överskrider faderskapspenningens belopp. I praktiken uppkommer sådana situationer endast om faderskapspenningen är liten och familjen har flera barn under skolåldern som inte deltar i kommunal småbarnspedagogik eller deltar med privatvårdsstöd. Beräkna med hjälp av beräkningsprogrammet om du kan få stöden samtidigt.

En pappa som ansvarar för vården av sitt barn men som inte är gift eller samboende med barnets mamma har rätt till faderskapspenning. Pappan behöver inte bo med barnet, utan det räcker att han vårdar barnet under faderskapsledigheten. Om en pappa som är umgängesförälder får faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden får barnets mamma inte hemvårdsstöd för samma barn under denna tid.

Hur studiestödet inverkar på hemvårdsstödet

Studiestöd inverkar inte på hemvårdsstödet, men hemvårdsstödet räknas som inkomst vid den inkomstkontroll som görs i samband med studiestödet. Inkomstgränsen för studiestödet fastställs enligt hur många månader du lyfter studiestöd.

Hur hemvårdsstödet inverkar på arbetslöshetsförmånerna

Om du har en arbetslöshetsförmån avdras ditt eller din partners hemvårdsstöd från arbetslöshetsförmånen. Hemvårdsstödet dras ändå inte av från arbetslöshetsförmånen om den ena föräldern får hemvårdsstöd och själv vårdar barnet och den andra är helt arbetslös. FPA utreder hur hemvårdsstödet inverkar på arbetslöshetsförmånen när du ansöker om det. Om du eller din partner får inkomstrelaterad dagpenning får du noggrannare information om hur hemvårdsstödet inverkar av din arbetslöshetskassa

Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd samtidigt

Om familjen har flera barn kan familjen samtidigt få både hemvårdsstöd och privatvårdsstöd ifall stöden betalas för olika barn. För ett och samma barn kan man inte få båda stöden samtidigt. Beräkna med hjälp av räknaren hurdant stöd du kan få för ditt barn och hur mycket.

Hur andra förmåner inverkar på vårdtillägget

Vårdtillägg kan betalas på vanligt sätt, förutsatt att familjens sammanräknade bruttoinkomster inte är för höga. Bland annat följande förmåner inverkar på vårdtillägget:

  • föräldradagpenning
  • sjukdagpenning
  • arbetslöshetsdagpenning.

I fråga om föräldradagpenning räknas endast skillnaden mellan föräldradagpenningen och vårdpenningen som inkomst.

Exempel på hur faderskapspenningen inverkar på hemvårdsstödet efter 1.8.2022

Det finns bara ett barn i familjen och den föräldrapenning som betalats ut för barnet upphör 16.8.2022. Rätten till hemvårdsstöd börjar 17.8.2022.

Pappan tar ut faderskapsledighet 7.9–20.10.2022. Familjen kan inte få hemvårdsstöd 17.8–6.9.2022, eftersom perioden inte är en månad lång. Hemvårdsstöd beviljas inte heller för faderskapsledigheten, eftersom faderskapspenning betalas för barnet. Hemvårdsstöd betalas alltså inte 17.8-20.10.2022.

Exempel på hur föräldrapenningen inverkar på hemvårdsstödet efter 1.8.2022

I familjen finns ett barn som föddes 1.10.2022. Till barnets förälder har först betalats graviditetspenning och därefter föräldrapenning för 160 vardagar som upphör 20.4.2023. Rätten till hemvårdsstöd börjar 21.4.2023. Barnets andra förälder är föräldraledig och får föräldrapenning 1.5–7.5.2023. Under föräldraledigheten betalas inte hemvårdsstöd, eftersom föräldrapenning betalas för barnet. Hemvårdsstöd betalas inte heller för tiden mellan föräldraledigheterna 21.4-30.4.2023, eftersom perioden är kortare än en månad. Hemvårdsstöd betalas alltså inte 21.4-7.5.2023.

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?