Överklagande av beslut som fattats av Centret för omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av FPA:s center för omprövning har du rätt att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen i ditt eget område. I Finland finns sex regionala förvaltningsdomstolar.

Gör så här

  1. Besvär ska göras skriftligt.
  2. Skicka besvärsskriften med bilagor till förvaltningsdomstolen för det område inom vilket din hemkommun finns. Om du inte har någon hemkommun i Finland ska du skicka handlingarna till Helsingfors förvaltningsdomstol.
  3. Du kan också lämna in besvärsskriften till FPA, och FPA skickar handlingarna till förvaltningsdomstolen.
  4. Lämna in besvären inom 37 dagar från det postningsdatum som angetts på beslutet från Centret för omprövning.
  5. FPA ger ett utlåtande till förvaltningsdomstolen gällande besvären.
  6. När förvaltningsdomstolen har avgjort ärendet får du ett beslut hem med posten. Om du är missnöjd med förvaltningsdomstolens beslut kan du ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen.
  7. Om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt beslutet från Centret för omprövning, får du ett nytt beslut från FPA och det utkomststödsbelopp som fattas betalas automatiskt om ett beslut fattats enligt vilket ett sådant belopp ska betalas.

Kontaktinformation till förvaltningsdomstolarna

Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
helsinki.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42069

Tavastehus förvaltningsdomstol
Raatihuoneenkatu 1
13100 Tavastehus
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42210

Östra Finlands förvaltningsdomstol
PB 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42502

Norra Finlands förvaltningsdomstol
PB 189
90101 Uleåborg
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42800

Åbo förvaltningsdomstol
PB 32
20101 Åbo
turku.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42410

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 Vasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
tfn 029 56 42780

Högsta förvaltningsdomstolen
PB 180
00131 Helsingfors
korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
tfn 029 56 40200