Överklagande av förvaltningsdomstolens beslut

Du kan överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Du får anvisningar för hur man begär besvärstillstånd av den förvaltningsdomstol som meddelat beslutet eller av högsta förvaltningsdomstolen.

Om ditt ärende gäller återkrav av utkomststöd behöver du inget besvärstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen
PB 180
00131 Helsingfors
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
tfn 029 56 40200