Studielånskompensation

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån. Studielånskompensationen gäller endast för högskolestuderande som 1.8.2014 eller senare inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Med hjälp av vårt beräkningsprogram kan du uppskatta om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur stort belopp du kan få.

Vem kan få studielånskompensation?

Du kan få studielånskompensation om

 • du har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare, dvs. du är närvaroanmäld första gången läsåret 2014–2015 eller senare
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i statsgaranterat studielån.

Examina som berättigar till studielånskompensation är

 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet
 • yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Du kan få studielånskompensation bara för din första högskoleexamen som du avlägger i Finland eller utomlands. Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet avgör du själv ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen vid universitet.

Du kan få studielånskompensation på grundval av en högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid en yrkeshögskola, men endast om det är den första högskoleexamen som du avlägger.

Du kan få kompensationen för den första högskoleexamen som du avlägger, även om den inte är den examen som du först började avlägga.

Exempel

Den studerande får sin första studierätt för att avlägga en yrkeshögskoleexamen, och utbildningen inleds hösten 2018. Hösten 2019 får han studierätt vid ett universitet. Den studerande avbryter sina studier vid yrkeshögskolan och börjar studera vid universitetet. Han kan få studielånskompensation för en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng om studietiden är högst 6 läsår, det vill säga han avlägger examen senast 31.7.2024. Studietiden inleds från början av den termin då den studerande fick sin första studierätt.

Oftast får du beslutet om studielånskompensation automatiskt efter att du avlagt din examen.

 • Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om det separat inom två år från att du avlagt examen.
 • Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen.

Avlägg examen inom tidsfristen

Du kan få studielånskompensation bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Hur lång tidsfristen är beror på vilken examen du ska avlägga.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du fått din första studierätt för examensstudier vid vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna antas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Om du har tagit emot din studieplats före 1.8.2014 men närvaroanmält dig för första gången 1.8.2014 eller senare börjar din studietid 1.8.2014.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst ett läsår
Examens omfattning Tidsfrist
300 studiepoäng 6 läsår
330 studiepoäng 6,5 läsår
360 studiepoäng 7 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Enbart högre högskoleexamen

En studerande avlägger en högre högskoleexamen, vars omfattning är 120 studiepoäng. Tidsfristen för studielånskompensation fås genom att lägga till omfattningen av den lägre högskoleexamen (180 studiepoäng). Examens omfattning är sammanlagt 120 + 180 = 300 studiepoäng. Tidsfristen är alltså 6 läsår. Tidsfristen börjar räknas från början av den termin då den studerande har fått sin första studierätt vid vilken högskola som helst.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen:tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst en termin (= 0,5 läsår)
Examens omfattning Tidsfrist
180 studiepoäng 3,5 läsår
210 studiepoäng 4 läsår
240 studiepoäng 4,5 läsår
270 studiepoäng 5 läsår

Frånvarande under ett läsår

Den studerande får sin första studierätt för en utbildning som börjar hösten 2019 vid en yrkeshögskola. Han anmäler sig som frånvarande läsåret 2019-2020. Han avlägger 20.12.2023 en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Den studietid som beaktas i fråga om studielånskompensationen är 1.8.2019–31.12.2023, alltså 4,5 läsår. Den studerande får inte någon studielånskompensation. Läsåret 2019–2020, då den studerande var frånvarande, räknas också som studietid.

Exempel: frånvarande läsåret 2013–2014

Den studerande får sin första studierätt för en utbildning som börjar 2013 vid ett universitet. Han anmäler sig som frånvarande läsåret 2013–2014. Den studerande närvaroanmäler sig för första gången 1.8.2014. Han avlägger 20.12.2021 en universitetsexamen som omfattar 360 studiepoäng. Den studietid som beaktas i fråga om studielånskompensationen är 1.8.2014–31.12.2021, alltså 7 läsår. Den studerande får studielånskompensation. Läsåret 2013-2014, då den studerande var frånvarande, beaktas inte som studietid eftersom studietiden börjar räknas 1.8.2014.

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånskompensation även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

Studietid som berättigar till studielånskompensation

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hon kan få studielånskompensation om hon avlägger sin examen på 4,5 läsår. Om hon tog emot studieplatsen för en utbildning som börjar våren 2019 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast för tiden 1.1.2019–31.7.2023. Orsaker som förlänger tidsfristen kan alltså inte beaktas efter 31.7.2023.

Den tid man har på sig att genomföra studierna med rätt till studielånskompensation kan förlängas

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen på 6 läsår. Om han tog emot studieplatsen för en utbildning som börjar hösten 2016 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast för tiden 1.8.2016–31.7.2022.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2016 och våren 2017, så tidsfristen för studielånskompensation kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2023.

Den studerande insjuknar under våren 2023 och får sjukdagpenning i minst 30 dagar. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen senast 31.12.2023.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst 30 dagar under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera godtagbara skäl kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst 30 dagar men inte 30 dagar under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av barn kan den tid man har på sig att avlägga examen dock förlängas utan begränsningar, men endast för den tid för vilken du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På grund av utbetalning av andra förmåner eller perioder av militärtjänstgöring kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation kan förlängas också om studietiden för att avlägga examen vid en utländsk högskola har varit högst 3 månader för lång och orsaken har varit

 • att erhållandet av examensbeviset har fördröjts av en orsak som inte beror på dig eller
 • att den utländska högskolan tillämpar start- och sluttidpunkter för terminerna som avviker från dem som tillämpas i Finland.

Du har dock varit tvungen att slutföra alla dina studier under den normala tid som berättigar till studielånskompensation. Gottgörelse kan alltså inte beviljas om din faktiska studietid överskred den tid som berättigar till studielånskompensation, även om din högskola hade avvikande terminer eller om ditt examensbevis försenades.

Redogör för den faktiska studietiden, orsaken till att erhållandet av examensbeviset fördröjts och terminernas start- och slutdatum. Gör det i din begäran om ny behandling eller i ansökan om studielånskompensation OT 30r (pdf).

 

Fördröjdes din utexaminering på grund av coronavirusepidemin?

Om din utexaminering fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas.

Om du inte slutförde studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett negativt beslutsförslag. Om utexamineringen fördröjdes på grund av coronaepidemin ska du lämna in en begäran om ny behandling till FPA. I din begäran om ny behandling ska du ange på vilket sätt coronaepidemin inverkade på möjligheten att genomföra de studier som krävs för examen. I din begäran om ny behandling ska du ange

 • vilka studier som blev fördröjda
 • på vilket sätt coronaepidemin inverkade på att studierna fördröjdes.

Som en begäran om ny behandling räcker det med en fritt formulerad utredning om din situation. Du behöver inte bifoga några intyg till din begäran. Orsakerna till att studierna fördröjts kan ha att göra med studiearrangemangen, reserestriktioner eller andra myndighetsrekommendationer eller din eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

På grund av coronaepidemin kan tidsfristen förlängas med antingen 0,5 eller 1 läsår:

 • Om du avlade en högskoleexamen höstterminen 2020 (1.8–31.12.2020) och din utexaminering fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation förlängas med 0,5 läsår.
 • Om du avlade eller kommer att avlägga högskoleexamen 2021 eller senare och om din utexaminering blivit fördröjd på grund av coronaepidemin, kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas med 1 läsår.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen som du avlagt vid ett universitet får du inte automatiskt ett beslut, utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från det att du avlade examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation (OT 30r) att dina studier fördröjdes på grund av coronaepidemin.

Sköt du fram studiestarten på grund av coronaepidemin?

En fördröjning av studierna som berodde på coronaepidemin kan också beaktas om du har skjutit fram inledandet av dina första högskolestudier på grund av coronaepidemin. 

FPA anser att dina studier börjar enligt följande:

 • Om du studerar vid en högskola i Finland och du på grund av coronavirusepidemin frånvaroanmält dig under tidigare terminer, börjar dina studier den första terminen då du är närvaroanmäld.
 • Om du studerar vid en utländsk högskola och du sköt fram din studiestart på grund av coronavirusepidemin, börjar dina studier från början av den termin under vilken du de facto inledde studierna.

Om du inte slutför studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett negativt beslutsförslag. Gör en begäran om ny behandling ifall du sköt upp studiestarten på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling utifrån vilken myndighetsanvisning eller vilket annat vägande skäl i samband med coronavirusepidemin du frånvaroanmälde dig. Om du studerade vid en utländsk högskola ska du i din begäran om ny behandling också ange när du de facto inledde dina studier.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen vid ett universitet, får du inte automatiskt ett beslut utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från att ha slutfört examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation (OT 30r) att du inledde dina studier senare på grund av coronavirusepidemin.

Begäran om ny behandling

Om din studietid har varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt. Du måste begära ny behandling senast den 30:e dagen efter det att du fick beslutsförslaget. I beslutsförslaget och dess bilagor finns närmare anvisningar.

Begäran om ny behandling ska göras skriftligt, men i övrigt får den vara fritt formulerad. Du kan göra din begäran genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Alternativt kan du skicka din begäran om ny behandling per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här:

 1. Gör en begäran om ny behandling i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Studielånskompensation. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om du väljer rätt ämnen. Välj alltså inte till exempel Överbetalningar och indrivningsärenden eller Annat ärende som ämne för ditt meddelande. Framställ inte heller din begäran om ny behandling under Överklagande.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Du behöver inte skicka in några intyg över förmåner som FPA har betalat ut.

Din begäran om ny behandling behandlas av FPA och du får därefter ett nytt beslut i ärendet. Du kan söka ändring i detta beslut hos besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer