Studielånskompensation

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån. Studielånskompensationen gäller endast för högskolestuderande som 1.8.2014 eller senare inlett sina första examensstudier vid en högskola.

Vem kan få studielånskompensation?

Du kan få studielånskompensation om

 • du har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare, dvs. du är närvaroanmäld första gången läsåret 2014–2015 eller senare
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i statsgaranterat studielån.

Examina som berättigar till studielånskompensation är

 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet
 • yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Du kan få studielånskompensation bara för din första högskoleexamen. Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet avgör du själv ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen vid universitet.

Du kan få studielånskompensation på grundval av en högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid en yrkeshögskola, men endast om det är den första högskoleexamen som du avlägger.

Oftast får du beslutet om studielånskompensation automatiskt efter att du avlagt din examen.

 • Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om det inom två år från att du avlagt examen.
 • Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen.

Med hjälp av vårt beräkningsprogram kan du uppskatta om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur stort belopp du kan få.

Avlägg examen inom tidsfristen

Du kan få studielånskompensation bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Hur lång tidsfristen är beror på vilken examen du ska avlägga.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du tagit emot din första studieplats i vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna antas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Om du har tagit emot din studieplats före 1.8.2014 men närvaroanmält dig för första gången 1.8.2014 eller senare börjar din studietid 1.8.2014.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen:
tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst ett läsår

Examens omfattning Tidsfrist
300 studiepoäng 6 läsår
330 studiepoäng 6,5 läsår
360 studiepoäng 7 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel: enbart högre högskoleexamen

Den studerande avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Tidsfristen för studielånskompensation fås genom att lägga till omfattningen av den lägre högskoleexamen (180 studiepoäng). Examens omfattning är sammanlagt 120 + 180 = 300 studiepoäng. Tidsfristen är alltså 6 läsår. Tidsfristen börjar räknas från början av den termin då den studerande tagit emot sin första studieplats vid vilken högskola som helst.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen:tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst en termin (= 0,5 läsår)
Examens omfattning Tidsfrist
180 studiepoäng 3,5 läsår
210 studiepoäng 4 läsår
240 studiepoäng 4,5 läsår
270 studiepoäng 5 läsår

Exempel: frånvarande läsåret 2014–2015

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2014. Hon frånvaroanmäler sig läsåret 2014–2015. Hon avlägger 20.12.2018 en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Den studietid som beaktas för studielånskompensationen är 1.8.2014–31.12.2018, det vill säga 4,5 läsår. Den studerande får inte någon studielånskompensation. Läsåret 2014–2015 då den studerande var frånvarande räknas också som studietid för examen.

Exempel: frånvarande läsåret 2013–2014

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2013. Han frånvaroanmäler sig läsåret 2013–2014. Den studerande närvaroanmäler sig för första gången 1.8.2014. Han avlägger 20.12.2017 en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Den studietid som beaktas för studielånskompensationen är 1.8.2014–31.12.2017, det vill säga 3,5 läsår. Den studerande får studielånskompensation. Läsåret 2013–2014 då den studerande var frånvaroanmäld räknas inte som studietid för examen eftersom studietiden börjar räknas tidigast från och med 1.8.2014.

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånskompensation även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

 • bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor.
 • att ta hand om ett barn, om du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.
 • sjukdom om du fått sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom eller rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga.

Den tid som du gör militärtjänst eller har en förmån måste utan avbrott vara minst 30 dagar för att berättiga till förlängning av tidsfristen för studielånskompensation.

Exempel 1

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hon kan få studielånskompensation om hon avlägger sin examen på 4,5 läsår. Om hon tog emot studieplatsen hösten 2014 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2014–31.12.2018.

Exempel 2

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen på 6 läsår. Om han tog emot studieplatsen hösten 2014 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2014–31.7.2020.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2014 och våren 2015, så tidsfristen för studielånskompensation kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2021.

Den studerande insjuknar under våren 2021 och får sjukdagpenning i minst 30 dagar. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Han kan få studielånskompensation om han avlägger sin examen senast 31.12.2021.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst 30 dagar under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera perioder av militärtjänst eller en förmån kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst 30 dagar men inte 30 dagar under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av eget barn kan den tid man har på sig att avlägga examen dock förlängas utan begränsningar förutsatt att du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. För andra orsaker kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Om din studietid varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation eller studielånsavdrag. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt.  Det står i beslutsförslaget när du senast måste be om en ny behandling.

Begär ny behandling också när tiden för avläggande av examen vid en utländsk högskola har varit högst 3 månader för lång och orsaken har varit

 • att erhållandet av examensbetyget har fördröjts av en orsak som inte beror på dig eller
 • att den utländska högskolan tillämpar start- och slutdatum för terminerna som avviker från de som tillämpas i Finland.

Redogör för den faktiska studietiden, orsaken till att erhållandet av examensbetyget fördröjts och terminernas start- och slutdatum. Gör det i din begäran om ny behandling eller i ansökan om studielånskompensation (OT 30r).

Läs mer