Studielånskompensation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielånskompensation

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån. Studielånskompensationen gäller endast för högskolestuderande som 1.8.2014 eller senare inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Med hjälp av vårt beräkningsprogram av studielånskompensation kan du uppskatta om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur stort belopp du kan få.

Länkar till innehållet på denna sida:

Vem kan få studielånskompensation?

Du kan få studielånskompensation om

 • du har inlett dina första examensstudier vid en högskola 1.8.2014 eller senare, dvs. du är närvaroanmäld första gången läsåret 2014–2015 eller senare
 • du avlägger examen inom tidsfristen
 • du har mer än 2 500 euro i statsgaranterat studielån.

Examina som berättigar till studielånskompensation är

 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet
 • yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola.

Du kan få studielånskompensation bara för din första högskoleexamen som du avlägger i Finland eller utomlands. Om du avlägger lägre högskoleexamen vid universitet avgör du själv ifall du ansöker om studielånskompensation eller om du utnyttjar kompensationen först när du avlägger högre högskoleexamen vid universitet.

Du kan få studielånskompensation på grundval av en högre yrkeshögskoleexamen som avläggs vid en yrkeshögskola, men endast om det är den första högskoleexamen som du avlägger.

Du kan få kompensationen för den första högskoleexamen som du avlägger, även om den inte är den examen som du först började avlägga.

Exempel med att inleda studier för flera olika högskoleexamina

En studerande får sin första studierätt för att avlägga en yrkeshögskoleexamen, och utbildningen inleds hösten 2018. Hösten 2019 får hen studierätt vid ett universitet. Den studerande avbryter sina studier vid yrkeshögskolan och börjar studera vid universitetet. Hen kan få studielånskompensation för en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng om studietiden är högst 6 läsår, det vill säga hen avlägger examen senast 31.7.2024. Studietiden beräknas från och med 1.8.2018, det vill säga från början av den termin då den studerande fick sin första studierätt.

Studielånskompensation kan beviljas endast för den första högskoleexamen man avlägger. Om till exempel den första examen du avlagt är en yrkeshögskoleexamen kan du få studielånskompensation utifrån den. Du kan inte få studielånskompensation för en universitetsexamen som du avlagt efter det även om du inte lyft studielån under dina studier vid yrkeshögskolan.

Oftast får du beslutet om studielånskompensation automatiskt efter att du avlagt din examen.

Om du vill ha studielånskompensation på basis av en lägre högskoleexamen vid universitet måste du ansöka om det separat inom två år från att du avlagt examen. Läs mer hur ansöker du om studielånskompensation för lägre högskoleexamen vid universitet.

Om du haravlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det inom två år från att du avlagt examen.

Avlägg examen inom utsatt tid

Du kan få studielånskompensation bara om du avlägger din examen inom utsatt tid. Hur lång tidsfristen är beror på vilken examen du ska avlägga.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du fått din första studierätt för examensstudier vid vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studierätt är för en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna antas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Om du avlägger examen vid en utländsk högskola, fastställs den tid för avläggande av examen som ger rätt till studielånskompensation på ett annat sätt än när det gäller en examen som avläggs vid en finländsk högskola. Då fastställs tiden för avläggande av examen enligt examens omfattning eller den ordinarie tiden för avläggande av examen.

Den ordinarie studietiden fastställs enligt den målsatta tiden för heltidsstudier. Om den målsatta tiden för högre högskoleexamen, dvs. den ordinarie tiden för avläggande av examen, är 5 läsår, är den tid som berättigar till kompensation 6 läsår.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst ett läsår
Examens omfattningTidsfrist
300 studiepoäng6 läsår
330 studiepoäng6,5 läsår
360 studiepoäng7 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel: Enbart högre högskoleexamen

En studerande avlägger en högre högskoleexamen, vars omfattning är 120 studiepoäng. Tidsfristen för studielånskompensation fås genom att lägga till omfattningen av den lägre högskoleexamen (i regel 180 studiepoäng). Examens omfattning är sammanlagt 120 + 180 = 300 studiepoäng. Tidsfristen är alltså 6 läsår. Tidsfristen börjar räknas från början av den termin då den studerande har fått sin första studierätt vid vilken högskola som helst.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen:tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst en termin (= 0,5 läsår)
Examens omfattningTidsfrist
180 studiepoäng3,5 läsår
210 studiepoäng4 läsår
240 studiepoäng4,5 läsår
270 studiepoäng5 läsår

Exempel på läsår med frånvaro

En studerande får sin första studierätt för en utbildning som börjar hösten 2019 vid en yrkeshögskola. Hen anmäler sig som frånvarande läsåret 2019–2020. Hen avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng 20.12.2017. Den studietid som beaktas i fråga om studielånskompensationen är 1.8.2019–31.12.2023, alltså 4,5 läsår. Den studerande får inte någon studielånskompensation. Läsåret 2019–2020, då den studerande var frånvarande, räknas också som studietid.

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånskompensation även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

Exempel på studietid som ger rätt till studielånskompensation

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hen kan få studielånskompensation om hen avlägger sin examen på 4,5 läsår. Om hen tog emot studieplatsen för en utbildning som började våren 2019 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast för tiden 1.1.2019–31.7.2023. Orsaker som förlänger tidsfristen kan alltså inte beaktas efter 31.7.2023.

Exempel på förlängning av studietid som ger rätt till studielånskompensation

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Hen kan få studielånskompensation om hen avlägger sin examen på 6 läsår. Om hen tog emot studieplatsen för en utbildning som började hösten 2016 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast för tiden 1.8.2016–31.7.2022.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2016 och våren 2017, så tidsfristen för studielånskompensation kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2023.

Den studerande insjuknar under våren 2023 och får sjukdagpenning i minst 30 dagar. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Hen kan få studielånskompensation om hen avlägger sin examen senast 31.12.2023.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst 30 dagar under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera godtagbara skäl kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst 30 dagar men inte 30 dagar under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av barn kan den tid man har på sig att avlägga examen förlängas utan begränsningar, men endast för den tid för vilken du fått graviditetspenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På grund av utbetalning av andra förmåner eller perioder av militärtjänstgöring kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

På grund av krigstillstånd i studielandet eller därmed jämförbara omständigheter kan tidsfristen förlängas med ett läsår.

Avlade du examen vid en utländsk högskola?

Den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation kan förlängas också om studietiden för att avlägga examen vid en utländsk högskola har varit högst 3 månader för lång och orsaken har varit

 • att erhållandet av examensbeviset har fördröjts av en orsak som inte beror på dig eller
 • att den utländska högskolan tillämpar start- och sluttidpunkter för terminerna som avviker från dem som tillämpas i Finland.

Du har dock varit tvungen att slutföra alla dina studier under den tid som berättigar till studielånskompensation. Gottgörelse kan alltså inte beviljas om din faktiska studietid överskred den tid som berättigar till studielånskompensation, även om din högskola hade avvikande terminer eller om ditt examensbevis försenades.

Redogör för den faktiska studietiden, orsaken till att erhållandet av examensbeviset fördröjts och terminernas start- och slutdatum. Gör det i din begäran om ny behandling eller i ansökan om studielånskompensation OT 30r (pdf).

Fördröjdes din utexaminering på grund av coronaepidemin?

Om din utexaminering fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas.

Om du inte slutförde studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett nekande beslutsförslag. Om utexamineringen fördröjdes på grund av coronaepidemin ska du lämna in en begäran om ny behandling till FPA. I din begäran om ny behandling ska du ange på vilket sätt coronaepidemin inverkade på möjligheten att genomföra de studier som krävs för examen. I din begäran om ny behandling ska du ange

 • vilka studier som blev fördröjda
 • på vilket sätt coronaepidemin inverkade på att studierna fördröjdes.

Som en begäran om ny behandling räcker det med en fritt formulerad utredning om din situation. Du behöver inte bifoga några intyg till din begäran. Orsakerna till att studierna fördröjts kan ha att göra med studiearrangemangen, reserestriktioner eller andra myndighetsrekommendationer eller din eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Om du avlade eller kommer att avlägga högskoleexamen 2021 eller senare och om din utexaminering blivit fördröjd på grund av coronaepidemin, kan den maximala studietid som berättigar till studielånskompensation förlängas med 1 läsår.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen som du har avlagt vid ett universitet får du inte automatiskt ett beslut, utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från det att du avlade examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation OT30r (pdf) att dina studier fördröjdes på grund av coronaepidemin.

Sköt du fram studiestarten på grund av coronaepidemin?

En fördröjning av studierna som orsakats av coronaepidemin kan också beaktas om du har  skjutit upp inledandet av dina första högskolestudier på grund av coronaepidemin. FPA anser att dina studier börjar enligt följande:

 • Om du studerar vid en högskola i Finland och du har på grund av coronaepidemin frånvaroanmält dig under tidigare terminer, börjar dina studier den första terminen då du är närvaroanmäld.
 • Om du studerar vid en utländsk högskola och du sköt fram din studiestart på grund av coronavirusepidemin, börjar dina studier från början av den termin under vilken du de facto inledde studierna.

Om du inte slutför studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånskompensation får du ett nekande beslutsförslag. Gör en begäran om ny behandling ifall du sköt upp studiestarten på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling utifrån vilken myndighetsanvisning eller vilket annat vägande skäl i samband med coronavirusepidemin du frånvaroanmälde dig. Om du studerade vid en utländsk högskola ska du i din begäran om ny behandling också ange när du de facto inledde dina studier.

Om du vill få studielånskompensation utifrån en lägre högskoleexamen vid ett universitet, får du inte automatiskt ett beslut utan du måste ansöka om kompensationen. Ansök om kompensationen inom 2 år från att ha slutfört examen. Ange då i din ansökan om studielånskompensation OT30r (pdf) att du inledde dina studier senare på grund av coronaepidemin.

Krigstillstånd i studielandet eller en därmed jämförbar omständighet av exceptionell karaktär

Den tid som berättigar till studielånskompensation kan förlängas med ett läsår om du inte har kunnat slutföra alla studier som hör till examen inom utsatt tid på grund av krigstillstånd i studielandet. Tidsfristen kan förlängas med ett läsår också i det fall att din utexaminering har fördröjts på grund av någon annan exceptionell omständighet som till sin allvarlighetsgrad är jämförbar med krigstillstånd. Med sådana omständigheter avses till exempel en allvarlig storolycka eller naturkatastrof, ett väpnat angrepp med omfattande verkan eller en utbredd farlig smittsam sjukdom. Tidsfristen kan förlängas endast om kriget eller den andra omständigheten har påverkat studierna under den studietid som berättigar till studielånskompensation.

Om du av FPA får ett nekande beslutsförslag gällande studielånskompensationen ska du lämna in en begäran om ny behandling. I begäran om ny behandling ska anges 

 • vilken allvarlig och exceptionell omständighet som inverkade på dina studier
 • hur och under vilken tid omständigheten inverkade på dina studier
 • vilka var de studier som krävs för examen och som du måste skjuta upp på grund av krigstillståndet eller någon annan omständighet.

Begäran om ny behandling

Om din studietid har varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt. Du måste begära ny behandling senast den 30:e dagen efter det att du fick beslutsförslaget. I beslutsförslaget och dess bilagor finns närmare anvisningar.

Begäran om ny behandling ska göras skriftligt, men i övrigt får den vara fritt formulerad. Du kan göra din begäran genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Alternativt kan du skicka din begäran om ny behandling per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här:

 1. Gör en begäran om ny behandling i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Studielånskompensation. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om du väljer rätt ämnen. Välj alltså inte till exempel Överbetalningar och indrivningsärenden eller Annat ärende som ämne för ditt meddelande. Framställ inte heller din begäran om ny behandling under Överklagande.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Du behöver inte skicka in några intyg över förmåner som FPA har betalat ut.

Din begäran om ny behandling behandlas av FPA och du får därefter ett nytt beslut i ärendet. Du kan söka ändring i detta beslut hos besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer

Senast ändrad 13.3.2024