Terapi

För dig som omfattas av krävande medicinsk rehabilitering ordnar FPA olika typer av individuellt planerade terapier. Du kan ha rätt till terapi om din sjukdom eller funktionsnedsättning begränsar din funktionsförmåga och försvårar vardagen avsevärt.

Utifrån din rehabiliteringsplan beviljar FPA i regel terapi för ett år eller för högst 3 år i taget. Terapin kan bestå av individuell terapi eller gruppterapi.

FPA ordnar fysioterapi, ergoterapi, talterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, multidisciplinär gruppterapi, dagrehabilitering och psykoterapi, som också kan omfatta familjeterapi.

Terapi hemma, i skolan eller på daghemmet

Du kan få terapi i din vardagsmiljö, till exempel hemma, i skolan eller på daghemmet. Dina anhöriga eller närstående får i regel handledning i samband med terapibesöken.

Terapin kan indelas i perioder och olika terapiformer kan kombineras efter behov. Du kan också ta en paus i din terapi och vid behov återuppta den senare. Inom individuell terapi kan du också pröva på olika motionsformer eller fritidsaktiviteter som stöder rehabiliteringen.

Anvisning för val av terapeut

Välj en serviceproducent innan du ansöker om rehabilitering. Du har rätt att välja serviceproducent bland de avtalsserviceproducenter som godkänts av FPA. Vid valet av serviceproducent ska man beakta att rehabiliteringen ska kunna genomföras så att den har önskad effekt och att de resekostnader som terapibesöket medför är skäliga och nödvändiga. Ta kontakt med den serviceproducent som du valt och försäkra dig om att serviceproducenten kan inleda terapin.

Upphandlingen gällande serviceproducenter som tillhandahåller terapi har gjorts försäkringsdistriktsvis. Serviceproducenten har i sitt anbud angett de kommuner inom vilka han eller hon tillhandahåller terapitjänster för FPA.

Du kan välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för din boendekommun, dvs. bland de serviceproducenter som i sitt anbud har uppgett att de tillhandahåller tjänsten inom din boendekommun.

Om rehabiliteringen genomförs i serviceproducentens lokaler, ska du i första hand välja serviceproducent bland de serviceproducenter som godkänts för din boendekommun. Serviceproducenterna hittar du i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Exempel på val av serviceproducent

Din boendekommun är Vanda. Serviceproducenten har lokaler i Helsingfors och hon har i sitt anbud angett att hon tillhandhåller tjänsten också i Vanda. Du kan välja den här serviceproducenten och terapin kan vid behov genomföras i serviceproducentens lokaler i Helsingfors.