Tolkning för studier efter grundutbildningen

 

Med studietolkning avses tolkning som du behöver för studier efter grundutbildningen. Du kan ansöka om rätt till studietolkning om du har beviljats rätt till tolktjänst.

Grunderna för beviljande är att studierna

 • leder till examen eller yrke (studier vid gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola eller universitet)
 • är studier som främjar tillträde till yrkesinriktade studier eller till arbete eller
 • stöder kvarstående eller avancemang i arbetslivet.

Du kan använda studietolkning så länge som du behöver den. Studietolkningen minskar inte antalet övriga tolkningstimmar som du beviljats.

I studietolkning ingår

Man kan beviljas tolkning för följande situationer: 

 • klassrumsundervisning, arbetssalsundervisning
 • arbetspraktik (i hemlandet eller utomlands) eller t.ex. undervisningspraktik för dem som deltar i lärarutbildning
 • utvärderingssamtal med läraren
 • studiehandledning och rådgivning
 • handledning av lärdomsprov
 • grupparbeten (i läroanstaltens utrymmen under normal arbetstid) samt överenskommelse om arbetsfördelning och tidtabeller med de andra studerande
 • webbkurser och -föreläsningar som studierna förutsätter och som innehåller talade delar som behöver tolkas
 • tentamina och prov samt fristående examina
 • besök vid studenthälsovården under studiedagen
 • insamling av material för lärdomsprov, t.ex. intervjuer
 • mindre uppdateringar av en talskadad studerandes bildpärm eller applikation för bildkommunikation till den del som studierna kräver det
 • handledning i skolresorna för en studerande med syn- och hörselskada
 • utfärder och studieresor som hör till studierna och som görs på skoltid (även studieresor utomlands) samt andra motsvarande evenemang som anknyter till studierna
 • telefontolkning under pauser och raster; telefontolkningen kan också innehålla uträttande av andra ärenden än sådana som anknyter till studierna

Läs mer