Justering av det grundläggande utkomststödet hos FPA

FPA justerar det grundläggande utkomststödet om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på stödbeloppet.

Du kan meddela förändringar i MittFPA eller på blanketten för Ansökan om grundläggande utkomststöd (TO1r).

Om det grundläggande utkomststödet justeras kan beloppet bli lägre eller högre än tidigare.

Om beloppet blir lägre efter en justering (t.ex. för att inkomsterna har ökat), kan det utkomststöd som har betalats ut till för stort belopp vid behov beaktas vid beräkningen av utkomststöd för de följande månaderna. Det felaktigt utbetalda beloppet återkrävs alltså inte, utan det kan beaktas i kommande utbetalningar. FPA kontaktar dig vid behov innan stödet justeras. Om det inte fanns någon uppgift om förvärvsinkomst när beslutet om utkomststöd fattades, kan förvärvsinkomsten i efterhand beaktas som inkomst för betalningsmånaden, ifall en ansökan om utkomstöd lämnas in inom de två följande kalendermånaderna efter beslutet i fråga.

Exempel

Marikas lön är 900 euro/månad efter skatt. På lönen görs ett förvärvsinkomstavdrag om 150 euro/månad. Marikas hyra är 600 euro/månad. Bostadsbidraget är 312 euro/månad. Som utgift i samband med det grundläggande utkomststödet beaktas Marikas arbetsresebiljett som kostar 174 euro i månaden. Beloppet av det grundläggande utkomststödet är 203,21 euro/månad.

Stödet har beviljats fram till slutet av april. Marika ansöker om utkomststöd för maj månad. Samtidigt meddelar hon att hon fick en extra bonus på 120 euro utöver lönen i april. Eftersom den summan inte beaktades när utkomststödet för april räknades ut, läggs den till som inkomst för maj månad. Därför får hon i maj endast 83,21 euro i utkomststöd.

Siffrorna i exemplet är enligt nivån för år 2018.

Om en justering leder till att beloppet av ditt utkomststöd stiger, kommer betalningen att vara på ditt konto inom två bankdagar från det att beslutet fattades.

Om familjesituationen förändras görs justeringen från och med den dag då förändringen skedde.

FPA kan också få uppgifter om förändringar i dina förhållanden eller i ditt behov av utkomststöd från något annat håll, till exempel när du byter bostad.

Läs mer