Så här söker du ändring

Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt kan du söka ändring i beslutet genom en begäran om omprövning.

Innan du gör en begäran om omprövning ska du utreda om beslutet kan justeras på FPA-serviceställen. Beslutet kan justeras om det innehåller klara fel eller om det har fattats utgående från bristfälliga uppgifter. Det går snabbare att justera beslutet på FPA-serviceställen än att göra en begäran om omprövning.

Om till exempel en bilaga har saknats från ansökan och alla utgifter därför inte har beaktats i beslutet behöver man inte göra någon begäran om omprövning. Du kan lämna in bilagorna på nätet eller direkt till närmaste FPA-serviceställen. Skriv ditt namn och din personbeteckning på bilagan.

Om du är missnöjd med ett beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd som kommunen fattat kan du begära omprövning av beslutet hos socialnämnden i kommunen. Socialnämndens beslut kan i sin tur överklagas hos förvaltningsdomstolen och i vissa fall hos Högsta förvaltningsdomstolen.