Sänkning av grunddelens belopp

Om du försummar din skyldighet att ta hand om dig själv och svara för din försörjning kan man bli tvungen att sänka beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel med högst 20 procent eller med högst 40 procent.

Grunddelen kan sänkas med högst 20 procent

  • om du utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett arbete som du blivit erbjuden eller vägrat att delta i sådan offentlig arbetskraftsservice som under en skälig tid skulle kunna trygga din försörjning

  • om en försummelse från din sida har lett till att man inte kunnat erbjuda dig arbete eller offentlig arbetskraftsservice

  • om du är i åldern 18–24 år, saknar yrkesutbildning och har avbrutit dina studier eller vägrat att delta i utbildning och därför inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner

  • om du har avbrutit arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte utan giltig orsak

  • om du har vägrat att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller vägrat att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan

  • om du utan grundad anledning har vägrat att delta i utarbetandet av en integrationsplan eller i de sysselsättningsfrämjande åtgärder som man kommit överens om i integrationsplanen

  • om en försummelse från din sida har lett till att man inte kunnat göra upp någon integrationsplan.

Grunddelen kan sänkas med högst 40 procent

  • om någon av de situationer som nämns ovan stämmer in på dig och man kan tolka det som om du inte vill ta emot arbete eller offentlig arbetskraftsservice eller som om du inte vill delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller i integrationsfrämjande åtgärder

  • om din grunddel redan har sänkts med högst 20 procent och du efter det vägrar att delta i arbetskraftspolitiska åtgärder utan någon grundad anledning

  • om du genom ditt eget förfarande medverkar till att man inte kan erbjuda dig någon arbetskraftspolitisk åtgärd och om du dessutom utan grundad anledning vägrar att delta i handlingsfrämjande verksamhet.

Grunddelen kan sänkas av samma orsak för högst två månader åt gången.

Sänkningen av grunddelen gäller endast din grunddel, och påverkar alltså inte de övriga familjemedlemmarnas grunddelar.

Samarbete mellan FPA och kommunen

FPA har rätt att få sådana nödvändiga uppgifter av kommunen som behövs då FPA överväger att sänka grunddelen.

Om grunddelen måste sänkas informerar FPA kommunen om detta och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Din grunddel sänks inte om du gör det som förväntas av dig (t.ex. anmäler dig som arbetslös arbetssökande, deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller deltar i integrationsfrämjande åtgärder).

Läs mer