Sänkning av grunddelens belopp

Var och en är skyldig att efter bästa förmåga ta hand om sig själv och sin försörjning. FPA kan sänka det grundläggande utkomststödets grunddel med högst 20 procent eller med högst 40 procent om du till exempel agerar på ett sådant sätt att du inte kan erbjudas arbete eller offentlig arbetskraftsservice, eller om du utan grundad anledning vägrar att ta emot ett sådant erbjudande, trots att det skulle trygga din försörjning under en skälig tid.

Till en början kan FPA sänka grunddelens belopp med högst 20 procent om

 • du har agerat på ett sådant sätt att man inte har kunnat erbjuda dig arbete eller offentlig arbetskraftsservice, till exempel om
  • du inte har anmält dig hos TE-tjänster som arbetslös arbetssökande som står till arbetsmarknadens förfogande, även om du är skyldig att göra det
  • du har fortsatt med en företagsverksamhet som har varit olönsam en längre tid även om du inte kan trygga din försörjning samtidigt
  • du har fortsatt att studera på heltid även om du inte kan trygga din försörjning samtidigt
 • du utan grundad anledning har vägrat att ta emot ett erbjudet arbete eller delta i offentlig arbetskraftsservice som skulle trygga din försörjning under en skälig tid
 • du är 18–24 år gammal, saknar yrkesutbildning och har avbrutit eller vägrat att delta i utbildning och därför inte har rätt till arbetslöshetsförmåner
 • du har avbrutit arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller vägrat att delta i sådan utan giltig orsak
 • du har vägrat att delta i utarbetandet av en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande sysselsättningsplan
 • du utan grundad anledning har vägrat att delta i utarbetandet av en integrationsplan eller i de sysselsättningsfrämjande åtgärder som antecknats i integrationsplanen
 • du har agerat på ett sådant sätt att man inte har kunnat utarbeta någon integrationsplan.

FPA kan sänka grunddelens belopp med högst 40 procent om

 • du upprepade gånger har agerat på ett sätt som gör det möjligt att sänka grunddelen med högst 20 %, och man därför kan dra slutsatsen att du inte vill ta emot arbete eller delta i sådana åtgärder som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, lagen om främjande av integration eller lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • du, efter att din grunddel av utkomststöd sänktes, utan grundad anledning har vägrat att delta i en arbetskraftspolitisk åtgärd och utöver det utan grundad anledning har vägrat att delta i handlingsfrämjande verksamhet utifrån den plan som gjorts upp med anledning av att grunddelen sänkts
 • du, efter att din grunddel av utkomststöd sänktes, genom ditt eget agerande har orsakat att du inte har kunnat erbjudas en arbetskraftspolitisk åtgärd och du utöver det utan grundad anledning har vägrat att delta i handlingsfrämjande verksamhet utifrån den plan som gjorts upp med anledning av att grunddelen sänkts.

Sänkningen av grunddelen får ändå aldrig äventyra din nödvändiga försörjning eller i övrigt leda till en oskälig situation.

Sänkningen av grunddelen kan vara i kraft högst 2 månader åt gången räknat från vägran eller försummelsen.

Sänkningen av grunddelen gäller endast din grunddel, och påverkar alltså inte de övriga familjemedlemmarnas grunddelar.

Så här kan du göra för att undvika att grunddelen sänks

Du måste agera på ett sådant sätt att TE-tjänster godkänner dig som en arbetslös arbetssökande och så att du har rätt till arbetslöshetsförmåner. Du måste också hålla din arbetssökning i kraft hela tiden för att du ska kunna erbjudas arbete, utbildning eller annan service.

Du är skyldig att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster om du är 17–64 år gammal och du

 • inte är löntagare eller företagare
 • inte studerar på heltid
 • inte kan ta emot ett arbete på grund av institutionsvård eller på grund av sjukdom som konstaterats av en läkare.

Du är emellertid inte skyldig att anmäla dig som arbetslös arbetssökande, om du

 • har sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • har sjukpension eller invalidpension
 • har rehabiliteringsstöd eller en förmån som betalas på grundval av full arbetsoförmåga
 • är arbetsoförmögen i enlighet med sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen, även om du inte har beviljats en ovannämnd förmån
 • har ålderspension eller förtida ålderspension
 • har arbetslöshetspension
 • har rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. eller har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller barnavård eller om du har specialvårdspenning
 • har slutat bedriva jordbruk och får avträdelsestöd
 • har rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på grund av rehabilitering
 • har arbetslivspension enligt arbetspensionslagarna
 • av någon annan motsvarande godtagbar orsak inte kan ta emot arbete.

Innan FPA sänker det grundläggande utkomststödets grunddel har du möjlighet att ge din egen syn på situationen och ange varför grunddelen inte borde sänkas eller varför det skulle vara oskäligt att sänka den. Meddela också FPA om du redan har rättat till det som var orsaken till att grunddelen kan sänkas.

Samarbete mellan FPA och kommunen

FPA har rätt att få sådana nödvändiga uppgifter av kommunen som behövs då FPA överväger att sänka grunddelen.

Om grunddelen måste sänkas informerar FPA kommunen om detta och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Läs mer