Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Kela myöntää rahoitusta julkisen sektorin toimijoille, muille julkisille yhteisöille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille kuntoutuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea kerran vuodessa.

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2020) toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hankkeessa selvitetään, miten eläinavusteisia menetelmiä käytetään erilaisissa konteksteissa. Hankkeessa kehitetään yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja kootaan hyviä käytäntöjä sekä toimitetaan julkaisu. Julkaisussa annetaan suuntaviivat sille, minkälaisin periaattein eläinavusteisten menetelmien käyttö on tehokasta ja turvallista asiakkaille, eläimille ja ammattilaisille. Hankkeessa kokeillaan, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää yhteiskehittämistyön, tiedon keräämisen ja implementoinnin apuna hankkeen kaikissa vaiheissa.

Lisätietoa

Erikoistutkija Lotta Hautamäki, puh. 044 781 3152, lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi

ICF lasten kuntoutuksessa

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2021) toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avopediatrien toiminta-alueen perusterveydenhuollon neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston logopedian koulutusohjelman kanssa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Laura Harikkala, puh. 040 355 0437, laura.harikkala@turkuamk.fi

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen verkkosivu

Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille

MATKA-hankkeen (2018–2019) ja siihen liittyvän arviointitutkimuksen toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Palveluntuottajana ja kehittämiskumppanina on Nuorten Ystävät Palvelut Oy.

Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattua matalan kynnyksen ryhmämuotoista avokuntoutusmallia (MATKA). Kehitettävä kuntoutus perustuu tarvepohjaisuuteen, eikä toimintaan hakeutumiseksi edellytetä lääketieteellistä diagnoosia. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä kuvaavia indikaattoreita arvioiva työkalu nuorten ryhmämuotoisen avokuntoutuksen työ- ja arviointivälineeksi.

Lisätietoa

Hankepäällikkö Johanna Moilanen johanna.moilanen@jamk.fi, puh. 040 748 1093

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tanja Tervanen tanja.tervanen@nuortenystavat.fi, puh. 050 365 3096

MATKA-hankkeen verkkosivu

Löydä suuntasi -hanke

Löydä suuntasi -hankkeen (2018–2019) ja siihen liittyvän arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö.

Hankkeessa kehitetään alle 30-vuotiaille työelämän ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille tuen malli, jossa vahvistetaan osallistujan psyykkistä toimintakykyä, elämänhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Samalla tuetaan osallistujan omien ammatillisten suunnitelmien selkiytymistä ja niiden toteutumista.

Ohjausmalli yhdistää toisiinsa ammattilaisohjatun vertaisryhmätoiminnan ja yksilöllisen ohjauksen sekä auttaa löytämään turvaverkoston, johon nuori voi tukeutua vielä ohjausjakson jälkeen.

Lisätietoa

Psykologi Leena Boltar leena.boltar@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3095

Löydä suuntasi -hankkeen verkkosivu

Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa

Novak-hanke (2018–2019) on Stadin ammattiopiston, Metropolian sekä Kuntoutussäätiön yhteishanke.

Hankkeessa luodaan uudenlainen sosiaalisen kuntoutuksen palvelupolku, jossa yhdistetään yksilövalmennuksen verkoston vahvistamista tavoitteleva työmalli ryhmämuotoiseen sosiaaliseen kuntoutukseen. Valmennuksen tavoitteena on koulutuksen piiristä pudonneiden nuorten valmentaminen kohti Valma-koulutukseen osallistumista.

Lisätietoa

Opettaja Kirsi Naskali kirsi.naskali@edu.hel.fi

Novak-hankkeen verkkosivu

Saku-hanke

Saku-hankkeen (2018–2019) toteuttaa Verve.

Hankkeessa kehitetään alle 30-vuotiaille nuorille uusi matalan kynnyksen palvelu. Nuoret voivat ohjautua palveluun varhaisessa vaiheessa ennen mahdollisia diagnostisia selvittelyjä ja ilman B-lausuntoa tai erillistä hakemisvaihetta. Oulussa ja Turussa kehitetään yhdessä nuorten kanssa paikallinen yhteistyömalli, jonka kautta nuoret ohjautuvat palveluun. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tulee olemaan oleellinen osa palvelukokemusta. Hankkeessa otetaan käyttöön nettialusta eSaku, joka toimii sekä yksilöllisen tuen että vertaistuen lisäksi keskeisenä informaatio- ja oivalluttamiskanavana.

Lisätietoa

Oulu
Kirsi Suoraniemi kirsi.suoraniemi@verve.fi, puh. 040 5467163

Turku
Sari Seppä sari.seppa@verve.fi, puh. 044 467 6224

Saku-hankkeen verkkosivu