Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Kela myöntää rahoitusta julkisen sektorin toimijoille, muille julkisille yhteisöille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille kuntoutuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea kerran vuodessa.

Tuulta-hanke

Tuulta-hankkeen (2023–2027) toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa selvitetään, mitä haasteita maahanmuuttajataustaisten lasten kuntoutuksen tarpeen arvioinnissa on. Lisäksi hankkeessa tuotetaan malleja ja materiaaleja, joita eri toimijat voivat hyödyntää kuntoutustarpeen tunnistamisen tukena.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Johanna Irjala, puh. 044 708 5177, johanna.irjala@lab.fi
Tuulta-hankkeen verkkosivu (lab.fi)

Omat avaimet kuntoutustarpeen tunnistamiseen

Omat avaimet kuntoutustarpeen tunnistamiseen -hankkeen (2023–2026) toteuttaa Suomen Diabetesliitto ry. Hankkeessa kehitetään verkkomuotoinen työkalu, jonka avulla diabetesta sairastava tunnistaa paremmin omat kuntoutustarpeensa ja ohjautuu tehokkaammin kuntoutukseen.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Sari Koski, puh. 050 310 6600, sari.koski@diabetes.fi

Teratulkki

Teratulkki-hankkeen (2024–2027) toteuttaa Äänneloikka Oy. Hankkeessa laaditaan opas, jonka avulla edistetään terapeutin ja tulkin välistä yhteistyötä lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Ammattilaisille suunnattu opas auttaa tulkkaustilanteissa. Lisäksi se tukee lääkinnällisen kuntoutuksen aloittamista ja toteutumista maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten parissa.

Lisätietoa

Projektipäälliköt Maija Talvi, puh. 044 518 0912, maija.talvi@aannekoulu.fi
Karita Fyrstén, puh. 044 491 0873 karita.fyrsten@aannekoulu.fi

TehKu – tehoa kuntoutukseen järjestöistä

Tule ry:n TehKu-hankkeessa (2024–2027) kehitetään toimintamalli, jossa kuntoutuksen toteuttajat tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa ja kansalaisjärjestöt toimivat kuntoutuspolun jatkona. Kelan tules-kuntoutukseen osallistuvat asiakkaat saavat järjestöistä tukea kuntoutumiseensa.

Lisätietoa

Toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, puh. 050 354 5635, marja.kinnunen@suomentule.fi
TehKu-verkkosivu (suomentule.fi)

Revion-YKS: HOT-etäkuntoutus neurokirjon yhdyskuntaseuraamusasiakkaille

Autismisäätiön hankkeessa (2023–2026) kehitetään ja tutkitaan etäkuntoutusmallia, joka pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin.

Hankkeessa vahvistetaan sellaisten yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden hyvinvointia ja rikoksetonta elämäntapaa, joilla on todettu neurokirjon piirteitä.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Sanna Kara, puh. 044 757 0419, sanna.kara@autismisaatio.fi
Revion verkkosivu (autismisaatio.fi)

Muistisope – muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseille ohjaamisen ja ohjautumisen kehittämishanke

Muistisope-hankkeen (2023–2025) toteuttaa Muistiliitto ry yhdessä eri puolilla Suomea toimivien yhteistyökumppanien kanssa.

Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät estävät ja edistävät muistisairaiden ohjaamista sopeutumisvalmennuskursseille. Kehittämistyöhön osallistuvat muistisairaat henkilöt, heidän läheisensä, ohjaustyötä tekevät ammattilaiset ja kursseja toteuttavat tahot. Hankkeessa tuotetaan sopeutumisvalmennukseen ohjaamisen toimintamalli.

Lisätietoa

Asiantuntija Outi Ronkainen, puh 044 7277 403, outi.ronkainen@muistiliitto.fi
Muistisope-hankkeen verkkosivut (muistiliitto.fi)

Valta – valmentava työtapa kuntoutujan arjessa

Valta – valmentava työtapa kuntoutujan arjessa -hankkeen (2022–2025) toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeessa vahvistetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kiinnittymistä asiakkaan ja hänen lähihenkilöidensä arkeen.

Hankkeessa kehitetään uudenlainen valmentava työtapa vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kehittämiseen osallistuu Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttavia toimintaterapeutteja. Hankkeen tuloksena on valmennuskokonaisuus kuntoutusalan ammattilaisille.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Heidi Kihlström-Lehtonen, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Valta-hankkeen verkkosivu (jamk.fi)

ABA-kuntoutus autismikirjon lapsille

ABA-kuntoutus autismikirjon lapsille -hankkeen (2022–2025) koordinoi ja toteuttaa HUSin Uuden lastensairaalan autismi- ja kehityshäiriöpäiväkeskus. Kuntoutuksen toteuttaa VERSO Kuntoutus Oy.

Hankkeessa selvitetään ABA-kuntoutuksen vaikuttavuutta autismikirjon häiriön lapsilla. Hankkeessa tutkimuksen kohteena oleva ABA-kuntoutus on varhaiskuntoutusta, joka perustuu sovellettuun käyttäytymisanalyysiin ja vanhempien ohjaukseen. Kuntoutus toteutetaan perheen arjessa.

Lisätietoa

Lastenneurologian erikoislääkäri Anne Sarajuuri, anne.sarajuuri@hus.fi
Neuropsykologian erikoispsykologi Tuulia Lepistö-Paisley, tuulia.lepisto-paisley@hus.fi
Psykologi, psykoterapeutti, BCBA Pirita Hämäläinen, puh. 045 892 4321, pirita@versokuntoutus.fi
ABA-hankkeen verkkosivu (versokuntoutus.fi)

Änkyttävien lasten oikea-aikaisen hoitoon ohjautuvuuden sekä hoidon ja tuen saatavuuden parantaminen

Änkyttävien lasten oikea-aikaisen hoitoon ohjautuvuuden sekä hoidon ja tuen saatavuuden parantaminen -hankkeen (2022–2025) toteuttaa Voimavarakeskus Tempo Oy.

Hankkeessa luodaan varhaisen tuen toimintamalli alkavan änkytyksen hoitoon. Hankkeessa lisätään lapsen kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä änkytyksestä ja sen kuntoutuskäytännöistä. Osana hanketta selvitetään lisäksi, miten verkossa käytettävä Voima omahoito-ohjelman vaikutuksia lapsen puheen sujuvuuteen ja lapsen suhtautumiseen omaan änkytykseensä. Hankkeessa selvitetään myös, miten omahoito-ohjelma vaikuttaa vanhempien kokemuksiin änkytyksestä.

Lisätietoa

Puheterapeutti, psykoterapeutti Auli Laiho, puh. 0400 448 187, auli@tempokeskus.fi
Voimavarakeskus Tempo Oy:n verkkosivu (tempokeskus.fi)

Digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa

Digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa -hanke (DigiMetku) (2022–2025) toteutetaan Metropolia ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Arcadan ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Kehittäjäverkostossa on mukana Valtakunnallinen Lasten ja Nuorten Kuntoutus ry.

Hankkeessa kehitetään sovellus, joka edistää lasten ja nuorten kuntoutumista arjessa. Sovelluksen sisältö kehitetään yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Sovelluksen tavoitteena on vahvistaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten toimintakykyä.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Salla Sipari, puh. 040 334 2027, salla.sipari@metropolia.fi
DigiMetku-hankkeen verkkosivu (metropolia.fi)

Psykoterapian kohdentumisen ja vaikuttavuuden optimointi Suomessa

Psykoterapian kohdentumisen ja vaikuttavuuden optimointi Suomessa -hankkeen (2022–2024) toteuttaa HUS yhteistyössä Kelan kanssa.

Hankkeessa tutkitaan nopeasti aloitettavien lyhytpsykoterapioiden ja muiden Terapiat etulinjaan -hankkeessa kehitettyjen palvelujen vaikuttavuutta asiakkaan kuntoutuskokonaisuuden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten Kela voisi hyödyntää kuntoutuksen järjestämisessä Terapiat etulinjaan -hankkeessa kehitettyjä palveluja.

Lisätietoa

Ylilääkäri Suoma Saarni puh. 040 761 4711, suoma.saarni@hus.fi
Terapiat etulinjaan -hankkeen verkkosivu (terapiatetulinjaan.fi)

KieLo-SpråkLek
Kieli leikin kautta oppien – Språkinlärning genom lek

KieLo-SpråkLek-hankkeen (2021–2024) toteuttaa Sanapolku Oy yhteistyössä HABS kuntoutus Rehabilitering Oy:n ja eri puolilla Suomea työskentelevien yksityissektorin puheterapeuttien kanssa.

Hankkeessa kartoitetaan nykyiset puheen varhaiskuntoutuksen käytännöt sekä kehitetään tutkimustiedon ja käytännön kokemusten pohjalta vanhempien ohjaamiseen perustuva ryhmämuotoinen varhaiskuntoutusmalli. Hankkeessa arvioidaan uuden mallin hyötyjä ja vertaillaan sitä nykykäytäntöön. Lisäksi hankkeessa vertaillaan erilaisten toteutustapojen (kasvokkain, etäyhteys, hybridi) vaikutusta uuden varhaiskuntoutusmallin toimivuuteen.

Lisätietoa

Hankejohtaja Anu Martikainen, puh. 050 379 2314, anu.martikainen@sanapolku.fi
KieLo-Språk-hankkeen verkkosivu (sanapolku.fi)

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville -hankkeen (2019–2023) toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Hankkeessa selvitetään etäkuntoutuksen vaikuttavuutta toiminnallisten oireiden kuntoutuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on sisäilmaan liittyviä pitkittyviä ja hankalia oireita tai toimintakykyä haittaavaa pitkittynyttä väsymystä ja uupumusta. Hankkeessa luodaan arviointimalli, jolla parannetaan etäkuntoutuksen soveltuvuutta erilaisille yksilöille sekä kerätään tietoa kuntoutuksen hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa tuotetaan myös psykoedukaatio- ja koulutusmateriaaleja.

Lisätietoa

Psykologi Sanna Selinheimo, puh. 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi

Sivu päivitetty 20.5.2024