Kehittämisrahoitusta saaneet hankkeet

Kela myöntää rahoitusta julkisen sektorin toimijoille, muille julkisille yhteisöille ja kuntoutuspalvelujen tuottajille kuntoutuksen kehittämiseen ja tutkimukseen. Rahoitusta voi hakea kerran vuodessa.

Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO)

AKO-hankkeen (2020–2022) toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hankkeen osatoteuttajana toimii Rikosseuraamuslaitoksen Keski- ja Itä-Suomen alue. Hankkeessa kehitetään vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen käyttöön malli, jolla rangaistustaan suorittavia vankeja ohjataan ammatilliseen kuntoutukseen. Hankkeen aikana järjestetään yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankiloiden henkilöstölle valmennuspäiviä sekä valtakunnallinen päätösseminaari.

Lisätietoa

Vanhempi tutkija Mia Tammelin, puh. 050 438 1169, mia.tammelin@jamk.fi

AKO-hankkeen verkkosivu (JAMK)

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville -hankkeen (2019–2022) toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on selvittää etäkuntoutuksen vaikuttavuutta toiminnallisten oireiden kuntoutuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on sisäilmaan liittyviä pitkittyviä ja hankalia oireita tai toimintakykyä haittaavaa pitkittynyttä väsymystä ja uupumusta. Hankkeessa luodaan arviointimalli, jolla parannetaan etäkuntoutuksen soveltuvuutta erilaisille yksilöille sekä kerätään tietoa kuntoutuksen hyväksyttävyyteen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa tuotetaan myös psykoedukaatio- ja koulutusmateriaaleja.

Lisätietoa

Psykologi Sanna Selinheimo, puh. 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi

Mysteeri 24/7

Mysteeri 24/7 -hankkeen (2020–2021) toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään Keudan, Kumppaniksi ry:n, Hämeenlinnan Etsivän nuorisotyön, Kainuun ammattiopiston, Kuntoutussäätiön ja Suomen Diakoniaopiston kanssa. Hankkeessa kehitetään ammatilliseen kuntoutukseen virtuaalinen pakopeli, jonka avulla tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja nuoria aikuisia arjen hallinnassa, opiskelualan tai työpaikan etsimisessä sekä keskeytyneiden tai keskeytymisuhan alla olevien opintojen jatkamisessa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, lehtori Taina Romppanen, puh. 044 7101 232, taina.romppanen@kamk.fi.

GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa

GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa -hankkeen (2019–2020) toteuttaa Oulun yliopistollinen sairaala, Suomen puheterapeuttiliitto ja yksityiset ammatinharjoittajat. Hankkeen tavoitteena on kehittää GAS-menetelmän soveltamista osana puheterapian tavoitteiden asettelua ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on syventää puheterapeuttien osaamista sekä lisätä GAS-menetelmän luotettavuutta yhtenäistämällä puheterapeuttien tapoja käyttää menetelmää. Hankkeessa tehdään kirjallisuuskatsaus, tuotetaan koulutusmateriaaleja ja järjestetään puheterapeuteille koulutusta.

Lisätietoa

Yliopistonlehtori Elina Niemitalo-Haapola puh. 040 564 5212, elina.niemitalo-haapola@oulu.fi

Työelämä kuntoutuksen osapuolena – työelämäintegraation rakentaminen Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Työelämä kuntoutuksen osapuolena -hankkeen (2019–2020) toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Hankkeessa tuotetaan käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä ammatillisen kuntoutuksen palvelujen ja työelämän välisen dynamiikan ymmärtämiseksi. Hanke keskittyy erityisesti Kelan työllistymistä edistävään ammatilliseen kuntoutukseen. Hankkeessa toteutetaan kirjallisuuskatsaus ja kerätään tietoa yksityisen sektorin työnantajilta ja Kelan palveluntuottajilta. Tuloksista koostetaan raportti, jota voidaan hyödyntää ammatillisten kuntoutuspalveluiden ja niihin liittyvien käytäntöjen kehittämisessä.

Lisätietoa

Tutkijatohtori Kaisa Haapakoski, puh. 040 805 3552, kaisa.haapakoski@jyu.fi
Tutkijatohtori Leena Åkerblad, puh. 040 805 4641, leena.akerblad@jyu.fi

Työelämä kuntoutuksen osapuolena -hankkeen verkkosivu (JYU)

ICF lasten kuntoutuksessa

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2021) toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avopediatrien toiminta-alueen perusterveydenhuollon neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston logopedian koulutusohjelman kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada kansainvälinen toimintakyvyn luokitus aktiiviseen käyttöön neuvolaikäisten lasten perusterveydenhuollon kuntoutuksessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään, mitkä ovat toimivia työvälineitä tiedon keräämisessä ja siirrossa sekä kuntoutuksen tavoitteiden laatimisessa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Laura Harikkala, puh. 040 355 0437, laura.harikkala@turkuamk.fi

ICF lasten kuntoutuksessa -hankkeen verkkosivu (Turku AMK)

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa

Eläinavusteiset interventiot kuntoutuksessa -hankkeen (2018–2020) toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hankkeessa selvitetään, miten eläinavusteisia menetelmiä käytetään erilaisissa konteksteissa. Hankkeessa kehitetään yhdessä alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhtenäiset toimintaperiaatteet ja kootaan hyviä käytäntöjä sekä toimitetaan julkaisu. Julkaisussa annetaan suuntaviivat sille, minkälaisin periaattein eläinavusteisten menetelmien käyttö on tehokasta ja turvallista asiakkaille, eläimille ja ammattilaisille. Hankkeessa kokeillaan, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää yhteiskehittämistyön, tiedon keräämisen ja implementoinnin apuna hankkeen kaikissa vaiheissa.

Lisätietoa

Erikoistutkija Lotta Hautamäki, puh. 044 781 3152, lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi