Tutkimuslupa Kelan kuntoutuspalveluissa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tutkimuslupa Kelan kuntoutuspalveluissa

Kela myöntää tutkimuslupia seuraavanlaisiin kuntoutuspalveluita koskeviin tutkimuksiin:

 • tutkimukset ja opinnäytetyöt, jotka koskevat Kelan järjestämiä kuntoutuspalveluita, niiden toteuttajia tai asiakkaita
 • palveluntuottajien tekemät tutkimukset ja julkaistavat selvitykset, jotka koskevat Kelan järjestämien kuntoutuspalvelujen asiakkaita.

Huomioitavaa tutkimuksen suunnittelussa

Tutkimusta suunniteltaessa pitää ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Kelan kuntoutuspalveluja tai kuntoutuspalvelujen asiakkaita koskevia tutkimuksia ei voi toteuttaa ilman Kelan kuntoutusryhmän myöntämää tutkimuslupaa.
 • Kuntoutuksen palveluntuottaja vastaa siitä, ettei tiedonkeruu aiheuta häiriöitä kuntoutukseen.
 • Yhteydenotossa asiakkaisiin ja tutkimuksessa pitää noudattaa tietosuojaan liittyviä lakeja ja säädöksiä.
 • Tutkimus pitää järjestää niin, ettei yksittäisen asiakkaan henkilöllisyyttä voi tunnistaa.
 • Opinnäytetöillä pitää olla ohjaaja. Ohjaaja tai oppilaitos on yhdessä tutkijan kanssa vastuussa siitä, että tutkimus on asianmukainen.

Asiakkaiden informointi ja suostumus

Tutkija tai oppilaitos ei voi olla suoraan yhteydessä asiakkaisiin, vaan yhteydenottajana toimii palveluntuottaja. Tutkimukseen osallistuvilta asiakkailta tai heidän huoltajiltaan pyydetään tutkimukseen osallistumisesta kirjallinen suostumus. Asiakkaille kerrotaan

 • mihin heidän antamiaan tietoja käytetään
 • mitä tutkimus sisältää, miten tutkimus toteutetaan käytännössä ja mitä tutkimukseen osallistuminen konkreettisesti edellyttää
 • miten henkilötietoja ja tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään
 • ettei opinnäyte tai tutkimus ole osa heidän kuntoutustaan
 • että osallistuminen on vapaaehtoista
 • ettei osallistumisesta kieltäytymisellä, osallistumisen keskeyttämisellä tai suostumuksen peruuttamisella ole mitään seurauksia ja etteivät ne vaikuta kuntoutukseen tai muihin Kelan etuuksiin nyt tai myöhemmin
 • että asiakas voi perua tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa.

Tutkimuksen eettisyys

Oppilaitos vastaa siitä, että perustutkinnon opinnäytetöinä tehtävät tutkimukset noudattavat eettisiä periaatteita. Muissa tutkimuksissa voidaan tarvita lausunto tutkimuksen eettisyydestä.

Lue lisää tutkimuksen eettisyydestä:

Näin haet tutkimuslupaa Kelan kuntoutuspalvelujen tutkimiseen

Lähetä tutkimuslupahakemus ja liitteet Kelan kuntoutusryhmälle sähköpostitse osoitteeseen kuntoutushanke@kela.fi. Hakemuksen käsittely kestää noin kuukauden.

Kerro hakemuksessa

 • vastuullinen tutkija ja tutkimusorganisaatio (opinnäytetöissä myös oppilaitos, ohjaajan nimi ja yhteystiedot)
 • tutkimuksen kohteena olevan palvelun palveluntuottaja ja yhteyshenkilö  
 • tutkimuksen tarkoitus
 • tutkimuksessa käytettävät menetelmät
 • mitä kuntoutuspalvelua tutkimus koskee ja mikä on kuntoutuksen ajankohta
 • kohderyhmä ja tutkittavien määrä
 • miten ja milloin asiakkaita kutsutaan tutkimukseen
 • arvio tutkimuseettisen lausunnon tarpeesta
 • tutkittavan oikeudet (vapaaehtoisuus, oikeus lisätietoihin ja keskeyttämiseen)
 • mahdolliset hyödyt ja haitat tutkittavalle
 • kuinka tietosuojasta huolehditaan
 • mihin tarkoitukseen tutkimusaineistoa käytetään ja onko sillä mahdollisesti muuta käyttöä myöhemmin
 • yhdistetäänkö tutkittavaa koskevia rekisteritietoja muuhun aineistoon
 • tutkimuksen tai opinnäytetyön arvioitu julkaisuajankohta.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen

 • lopullinen tutkimussuunnitelma
 • mahdolliset haastattelu- ja kyselylomakkeet
 • mahdollinen lausunto tutkimuksen eettisyydestä
 • tutkittavalle tarkoitetut tiedotteet, saatekirjeet ja suostumuslomakkeet, joista käy ilmi
  • vastuututkija, tutkimusorganisaatio ja tutkimuksen rahoittaja
  • tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja merkitys
  • tutkimuksen toteutustapa
  • tutkittavan oikeudet (vapaaehtoisuus, oikeus lisätietoihin ja keskeyttämiseen).
Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?