Kela-taaks tiʹllʼjemnââmar mottai Lappist | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kela-taaks tiʹllʼjemnââmar mottai Lappist

Julkaistu 13.12.2021

Lappist liâ 1.1.2022 ääʹljeeʼl kueʹhtt kääzzkõspuuʹtʼteei, koin Kela koʹrvveem takssauttmääʹtǩ tiʹllʼjet. Juätkast äʹššneeʹǩǩest lij vueiʹtlvažvuõtt vaʹlljed, kuäbba kääzzkõspuuʹtʼteeʹjest son tiʹllai Kela-takssaaut.

Taksi Helsinki Oy da Suomen Lähilogistiikka Oy âʹnne huõl Kela koʹrvveem takssmaaʹtǩin Lappist 1.1.2022 ääʹljeeʹl. Kääzzkõspuuʹtʼteei vaʹsttee tõʹst, što puk tõin tiʹllʼjum Kela koʹrvveem takssauttmääʹtǩ hååidât tiʹllʼjõõzz meâldlânji da miârktõʹsse suåppi jååʹttemneävvain. Kõõččmõõžžâst lij obbkääzzkõs, kååʹtt kätt takssmaaʹtǩi tiʹllʼjõõzz, õhttõõllmõõžž da vääʹltummuž, jååʹđtemkääzzkõõzzi riâššmõõžž da vuåppmõõžž di mäʹhssemjååttlõõǥǥ da raportâʹsttem. Mäʹhssemjååttlõõǥǥ ââʹnet Kela liâdǥlaž vuõiggkoʹrvveem-mõõntõõllmõõžž.

Što Kela vuäitt koʹrvveed takssmääʹtǩ, mäʹtǩǩ âlgg tiʹllʼjed juʹna nââmrest 0800 414 610 (Taksi Helsinki Oy) leʹbe nââmrest 0800 051 54 (Suomen Lähilogistiikka Oy). Täin nââmrin tiʹllʼjum maaʹtǩin äʹššneǩ mähss jiijjâsvasttõõzz, kååʹtt lij jäänmõsân 25 euʹrred õõutårra määʹtǩest. Tiʹllʼjõsteʹlfonsaakk lij määustem. Ođđ nââmar kääzzkâʹstte 20.12. –31.12.2022 čiâss 8–16. Puõʹtti eeʹjj aalǥâst ääʹljeeʹl tõin vuäitt tiʹllʼjet maaʹtǩid pirr suutk.

Ođđ tiʹllʼjemnââmar šâʹdde âânnmõʹšše 20.12.2021. Tõʹst vueʹljeeʹl tõin vuäitt tiʹllʼjed maaʹtǩid, kook tuejjeet 1.1.2022 ääʹljeeʹl. Tän eeʹjj poodd tuejjeem määʹtǩ tiʹllʼjet võl ânnʼjõž tiʹllʼjemnââmrin.

Takssautt tiʹllʼjet nââmrest 0800 414 610 (Taksi Helsinki Oy) leʹbe nââmrest 0800 051 54 (Suomen Lähilogistiikka Oy) puõʹtti kooʹddin: Jeänõk, Aanar, Ǩeeʹmm, Keminmaa, Kihttel, Kolari, Ǩeeʹmmjäuʹrr, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Ruäʹvnjargg, Salla, Suõvvkuõškk, Simo, Suäʹđjel, Tervola, Tornio, Pello, Uccjokk, Ylitornio.

Kooll- da särnnamvââʹǩǩ äʹššneeʹǩǩ vueiʹtte ooudâs tiʹllʼjed takssmääʹtǩ teʹksttsaaǥǥin. Äʹššneeʹǩǩ feʹrttai kuuitâǥ iʹlmmted teâđas vuõššân teʹlfoonin ođđ kääzzkõspuuʹtʼteeʹjid. Še teʹksttsaakk-kääzzkõõzz tiʹllʼjõsnââmar mottje.

Äʹššniiʹǩǩi kaiʹbbjem oođummuž liâ låʹppõõzzâst

Vaʹlljeemväär lââʹssen še jeeʹres äʹššniiʹǩǩi kaiʹbbjem muttâz liâ låʹppõõzzâst. Juätkast äʹššneǩ vuäǯǯ haaʹleen teʹksttsaaǥǥin teâđ, ǥu autt lij priimmâm tiʹllʼjõõzz, di auttšeeʹǩǩ teʹlfon-nââmar. Nuʹbb vääžnai muuttâs lij, što kuʹǩesäiggsaž teâđ äʹššneeʹǩǩ vuõiggâdvuõđâst takssaaut âânnmõʹšše di eeʹǩǩjiijjâsvasttõõzz (300 e eeʹjjest 2022) teâuddjummšest mâʹnne Kela pääiʹǩ kääzzkõspuuʹtʼteeja.

Teâđ vääʹltet Takso-nõmmsaž liâdǥlaž kõõjjõskääzzkõõzzâst, koon pääiʹǩ vueiʹtet äʹššneeʹǩǩ looʹvin vääʹlted še jeeʹres mätkka õhttneei​ kuʹǩesäiggsaž teâđaid. Näkam lij ouddmiârkkân teâtt tõʹst, puäʹtte-a mätkka mieʹldd veäʹǩǩneävv. Kääzzkõõzz pääiʹǩ vueiʹtet äʹššneeʹǩǩ miâsttmõõžžin vääʹlted še teâtt tõʹst, lij-a äʹššnekka miõttum piʹrǧǧeemtuärjjõõzz mähssčõnnõõttâmpõʹmmai määʹtǩ jiijjâsvasttõsvuässõõzz vääras. Jos äʹššneǩ ij uuʹd miâsttmõõžž liâdǥlaž mähssčõnnõõttâmlomaakk âânnmõʹšše, Kela vuäitt miõttâd suʹnne ooudâs põʹmmai maʹlle mähssčõnnõõttâmpõʹmmai.

Vuõiggâdvuõtt põõšši taʹksse seill

Jõs Kela lij miõttâm äʹššnekka ääiʹjben vuõiggâdvuõđ põõšši takssaaut âânnmõʹšše, vuõiggâdvuõtt tõõzz seill, håʹt-i kääzzkõspuuʹtʼteei vaajtââvv. Äʹššneeʹǩǩ kaʹnnat teâđstõõllâd ânnʼjõž põõšši taaksâst, juätkk-a son jååʹđtummšid kuäbbain-ne ođđ kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin. Jõs äʹššneeʹǩǩ ânnʼjõž põõšši takss ij jueʹtǩ äʹššneeʹǩǩ jååʹđtummšid 1.1.2022 ääʹljeeʹl, äʹššneeʹǩǩ âlgg väʹldded õhttvuõđ kääzzkõspuuʹtʼteeja ođđ põõšši taaks riâššmõššân. Kela siâzztââll, što äʹššneeʹǩǩ kâʹčče ođđ põõšši taaks tõn mâŋŋa, ǥu liâ õsttâm veʹrddõõllâd vuuʹdes kääzzkõspuuʹtʼteei ouddmiârkkân alggeeʹjj ääiʹj.  

Sääʹmǩiõllsaž äʹššneǩ vuäitt tiʹllʼjed Kela-taaks oouʹdab maʹlle še vuõiʹǧǧest sääʹmǩiõllsaž auttšeeʹǩǩest. Sääʹmvuuʹdest põõššinalla jälsteei sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩin lij sääʹm ǩiõll-läkka vuâđđõõvi vuõiggâdvuõtt ââʹnned jiijjâsǩiõllsaž Kela-taaks tiõrvâsvuõđhuâl maaʹtǩin. 

Lappist kuul âlddsin 13 milj. euʹrred

Eeʹjjest 2020 Kela koʹrvvii Lappist 120 128 takssmääʹtǩ. Koʹrvvõõzzid maʹhsseš 15 457 ooumže, da tõi kuul leʹjje 13,2 milj. euʹrred.

Õhttseʹžže Kela koʹrvvii eeʹjjest 2020 nuʹt 2,7 milj. takssmääʹtǩ nuʹt 367 610 ooumže. Takssmaaʹtǩin maʹhsseš koʹrvvõõzzid 169 milj. euʹrred.

Kela koʹrvvad tiõrvâsvuõđhuõllu tuejjuum määʹtǩ kuulid, ǥu mäʹtǩǩ lij tuejjuum puõccmõõžž, vueʹrddempââʹj leʹbe päʹrnnpuhttmõõžž diõtt. Määʹtǩ koʹrvveet takainalla hääʹlbmõs âânnmõõžžâst åårrai jååʹttemnääʹl mieʹldd. Jõs äʹššneeʹǩǩ tiõrvâsvuõđåårrmõš leʹbe jååttlõkåårrmõõžž õõlǥtem spesiaaljååʹttemneävv, mâte takssaaut âânnmõõžž, koʹrvvõs vueiʹtet mäʹhssed spesiaaljååʹttemneävv âânnmõõžžâst šõddâm kuuli mieʹldd.

Sivu päivitetty 14.1.2022