Kelan työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2024 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kelan työttömyysturvaan muutoksia vuonna 2024

Julkaistu 18.12.2023

Eduskunta on päättänyt työttömyysturvan muutoksista. Mukana on leikkauksia, jotka koskevat Kelan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden 2024 alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Tähän tiedotteeseen on koottu kaikki Kelan työttömyysturvan muutokset, jotka tulevat voimaan vuonna 2024.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen lakiesitykset työttömyysturvan muutoksista. Mukana on leikkauksia Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden 2024 alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana.

Eduskunta on päättänyt myös yleisen asumistuen leikkauksista, jotka tulevat voimaan vuonna 2024.

Oikeus työttömyysturvaan alkaa nykyistä myöhemmin

1.1.2024 tulee voimaan muutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvan alkamisaikaan. Ne määräävät sen, montako päivää työttömyyden alkamisen jälkeen työttömyysturvaa voidaan alkaa maksaa. 

Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee viidestä seitsemään päivään. Omavastuuaika on seitsemän päivää, jos se alkaa 1.1.2024 tai myöhemmin.

Työttömyysturvassa otetaan käyttöön myös palkkatyöstä saatavan lomakorvauksen jaksotus. Lomakorvauksen jaksotus tarkoittaa, että jos työttömäksi jäävällä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, niistä maksettu korvaus siirtää työttömyystukioikeuden alkamista eteenpäin.

Työttömäksi jäävän lomakorvaus jaksotetaan työttömyyden alussa siten, että hänen palkkatyöstä saamansa lomakorvaus jaetaan työn keskimääräisellä päiväpalkalla. Näin saadaan niiden päivien lukumäärä, jotka siirtävät työttömyystukioikeuden alkamista eteenpäin.

Jaksotus koskee lomakorvausta, joka maksetaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä. Lomakorvaus jaksotetaan, jos työsuhde päättyy 1.1.2024 tai myöhemmin.

Kuvassa on esitetty työttömyysturvan omavastuuajan muutoksen ja lomakorvauksen jaksotuksen vaikutus esimerkkihenkilön saaman työttömyysturvan alkamisaikaan. Kuvan tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kuvan tiedot on esitetty myös taulukossa

Työttömyysturvan suojaosa poistuu

Työttömyysturvan 300 euron kuukausittainen suojaosa poistuu. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka työttömyysturvaa saava voi ansaita ilman, että se vähentää työttömyysturvaa.

Muutos koskee niitä työttömyysturvan hakujaksoja, jotka alkavat 1.4.2024 tai myöhemmin. Muutos vaikuttaa työttömiin, jotka saavat soviteltua työttömyysturvaa.

Kun työtön tekee osa-aikaista työtä tai keikkatyötä tai työllistyy sivutoimisesti yrittäjänä, hän saa soviteltua työttömyysturvaa, eli hänen tulonsa pienentävät työttömyysturvan määrää. Jokainen työstä saatu euro vähentää työttömyysturvaa 50 senttiä.

Jos työtön saa tällä hetkellä työttömyyden aikana esimerkiksi 400 euroa palkkaa, työttömyysturvan määrä pienenee suojaosan ansiosta vain 50 euroa. Työttömyysturvan suojaosan poistumisen jälkeen 400 euron palkkatulot vähentävät työttömyysturvaa 200 euroa.

Muutoksesta huolimatta osa-aikaisen työn tekeminen on jatkossakin taloudellisesti kannattavaa.

Kuvan tiedot on esitetty myös taulukossa

Työttömyysturvan lapsikorotukset poistuvat

Kelan maksaman työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja liikkuvuusavustuksen lapsikorotukset poistuvat. 

Muutokset koskevat työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia. Ne tulevat voimaan 1.4.2024.

Eduskunnan hyväksymä perhepaketti sisältää vuonna 2024 voimaan tulevia korotuksia lapsilisiin.

Taulukkokuvassa on esitetty työttömyysturvan suojaosan poistumisen vaikutus esimerkkihenkilön saaman työttömyysturvan määrään. Kuvan tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Kuvan tiedot on esitetty myös taulukossa.

Työssäoloehto pitenee ja alkaa kertyä palkan määrän perusteella

Palkansaajan työssäoloehto pitenee nykyisestä noin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Lisäksi työssäoloehto alkaa kertyä kalenterikuukauden aikana maksetun palkkatulon perusteella. Työssäoloehtoa kertyy aina yksi kuukausi, jos kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 930 euroa.

Työssäoloehtoa voi jatkossa kertyä myös puolikkaita kuukausia silloin, kun kalenterikuukauden aikana maksettu palkkatulo on vähintään 465 mutta alle 930 euroa.

Työssäoloehdon ei jatkossakaan tarvitse kertyä yhdenjaksoisesta työstä, vaan tarkastelujakso säilyy 28 kuukaudessa.

Nykyään työssäoloehtoa kertyy työajan perusteella sellaisista kalenteriviikoista, joiden aikana palkansaaja on työskennellyt vähintään 18 tuntia.

Jos työtön täyttää palkansaajan työssäoloehdon, hänellä on oikeus ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan. Jos työttömällä ei ole oikeutta peruspäivärahaan, hänellä voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Työssäoloehdon muutokset koskevat kaikkia työttömiä ja tulevat voimaan 2.9.2024.

Jos palkansaajan työssäoloehto täyttyy viimeistään sunnuntaina 1.9.2024, sovelletaan ennen 2.9.2024 voimassa olevia säännöksiä työssäoloehdosta.

Työttömyysturvaan ei korotuksia vuonna 2024

Vuosina 2024–2027 vain osaan kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista tehdään indeksitarkistus (HE 75/2023). 

Indeksitarkistusta ei tehdä vuosina 2024–2027 Kelan työmarkkinaturvaan ja peruspäivärahaan. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä on 37,21 euroa päivässä vuonna 2024 (aiemmin 37,21 e/pv).

Myöskään työttömyysturvan korotusosa ei suurene vuonna 2024. Työttömyysturvan korotusosa on 5,29 euroa päivässä vuonna 2024 (aiemmin 5,29 e/pv).

Työttömyysturvan ylimääräiset lapsikorotukset päättyvät

Työttömyysturvan lapsikorotuksiin tehtiin määräaikainen 20 prosentin korotus vuoden 2023 ajaksi. Lapsikorotusten ylimääräinen korotus on voimassa 31.12.2023 asti. 

Lapsikorotusten määrät ovat 1.1.–31.3.2024:

yhdestä lapsesta 5,84 e/pv (aiemmin 7,01 e/pv)

kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 e/pv (aiemmin 10,29 e/pv)

kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05 e/pv (aiemmin 13,26 e/pv).

Lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1.4.2024.

Lisätietoja asiakkaille: 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.10.: Hallitus esittää useita muutoksia työttömyysturvalakiin työllisyyden lisäämiseksi
HE 73/2023 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan suojaosan, omavastuuajan ja lapsikorotuksien muutoksista
Usein kysyttyä työssäoloehdon muutoksista
Kaikki tiedotteet sosiaaliturvan muutoksista on koottu Muutokset sosiaaliturvaan -sivulle.

Sivu päivitetty 7.3.2024